Hàng tồn kho từ chối Giao dịch và khối đã bị từ chối bởi các nút Bitcoin của chúng tôi.

hash Lý do Thời gian
2234f215b009746eefa5bdb91... None Standard Script Output OP_RETURN b1a3fb4f49c34a8006d5203eb3a2ac10a24eb37c57e0e4f99697e1f1790000008a2703004b4d4400 2017-02-23 21:08:50
e1e02158db6183898ddc906cc... None Standard Script Output OP_RETURN 43d965765b4fbf5e1eb704c501f2c935a19d183bfb9eba7dd738f174 2017-02-23 21:08:50
bfabd71a18dfd1cda8fe13c46... None Standard Script Output OP_RETURN fac25c711c71d23ac627dfa39b4718146263274e56cee939b2ef5ede 2017-02-23 21:08:50
f62953c6178ff4c89202132ec... None Standard Script Output OP_RETURN 8da0a433cb018c176a88f3fe388499be5e308bec 2017-02-23 21:08:50
9e655d28ce481e736a0a697b9... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:08:49
1469fd19936392835767fae54... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=222288734, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=224420874, txOutputN=0}], value=1256840, address=1Hi5M934q6vn2j7JWsnU8kNqf8NQcZoWpr} 2017-02-23 21:08:49
a85e26a65e51f012e783b431e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:08:49
6010076dc92ddef9d709ec166... None Standard Script Output OP_RETURN b55b55f928e33f7942fddcb6aac37469f58baf888c9fbdc895fc53e0e0d7cfa06bf740cf938db1884ea0c176f9b0dbc4c54ee980ee30 2017-02-23 21:08:49
5eae5a68e942cc24688b56a94... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-23 21:08:49
722d8fd2ad6f96e4ff162c378... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=223005353, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=224440745, txOutputN=0}], value=21368, address=1AGHdTQSk7QV8qsrnwNGJg5YBzBycuCZsx} 2017-02-23 21:08:49
dcb2e4a3038d2759146b6ade5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:08:49
ffc02493b5aa9691d945ba6d8... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:08:49
532b1bf4abfd19328d8296e4b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:08:49
99487d56313e8f082ac52abeb... None Standard Script Output OP_RETURN cffcd58e9b065f9da6eb82c222c35d56c3beafd106ce8dc89075c4dccc74a0214741335d3d6763efbda0712f8fa2733e4d6193f52fc2455e17d90e94a73bd8093f0c2f166c17c3f3b7bea4f4e758 2017-02-23 21:08:45
797c9a60ea227bb49b0583008... None Standard Script Output OP_RETURN 3c6e60c39ad9ef3d93c2d770234335a251ccab6cc0f5e99eb49bd5af 2017-02-23 21:08:45
bbeec886629f9202e7d1c4305... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:08:42
7d5213e3b0126f3f2c108da79... None Standard Script Output OP_RETURN 416e64726561732069737420686575746520696e20426f6e6e206265696d204c534d442d4576656e74 2017-02-23 21:08:41
70ca2187d683d32dd4c259aa4... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224390454, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=224475852, txOutputN=4}], value=8928500, address=14CupQAAqjv1UZGHpyzYPeKDeCmAykPBM1} 2017-02-23 21:08:37
70091e95c1ed7961cbb34b9a3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:08:36
1d68ba24a25b3d85cd911d754... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:08:36
4990a525cc718d3d9c3f148a0... None Standard Script Output OP_RETURN a6d1689bfabdf5436c90d6c4ce46f12fadb2d28a 2017-02-23 21:08:35
cfc26085b01d860ad88ba5c66... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:08:35
86beb9a4090e9e1941209772c... None Standard Script Output OP_RETURN 459d5cf76636f7d868cd3337f29332f071fc78d049aca0cb50dec005 2017-02-23 21:08:35
f1f9e0f16acb0e1860c7386ab... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224981469, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=224981485, txOutputN=2}], value=8580220, address=1741zaN7AHwbnucxgueBU662Z1JnoGSfSC} 2017-02-23 21:08:35
44819f5634f94ac26ff6befaa... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224395272, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=224396955, txOutputN=0}], value=34958510, address=1PwmAGLHm12ipagi1cpyyCxgQR6oRhc6iU} 2017-02-23 21:08:34
6eed90a293c46758cc9fd4e56... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-23 21:08:33
dc26f714345831ab7a8055719... None Standard Script Output OP_RETURN 5a7856544e6850457a4d664b5258624148616d4433513d3d 2017-02-23 21:08:33
16bab0b48fe3dfec0106843f6... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:08:27
28b1a0b20ecb5c9e7618c2844... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:08:27
6c4115019a70a9f152fe29525... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:08:26
716cbf97d706a9f25bddfc192... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224502168, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=224978144, txOutputN=0}], value=382880, address=1DzoxxoEGxkhXPsV9TtZLzLAMjjQ1WFhA2} 2017-02-23 21:08:24
e537a6651a5204476c46281cc... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:08:23
c3a1854b637c31f76d27f0700... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-23 21:08:23
4ea9f5c7eded753e3f096a512... None Standard Script Output OP_RETURN e11b24a6cf88505605825093cffcd76ab847510eab0deec133636ed8 2017-02-23 21:08:23
103dfee1b9dfaa4825f1493fe... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:08:21
2a5481c009fa44359d11779a5... None Standard Script Output OP_RETURN b7d92697cb40819313aa669a6366824fd027503bcb5186ab2aed63c80cdfed85260069e2118f22d669e55527724e281214154555e4c6 2017-02-23 21:08:21
1106b06ae6cdbc2b1d81038d1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:08:21
7222883eb36a04b3c3a167830... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:08:21
1ed8cc5d379160ffefca4d6a0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:08:21
3fb906d7210378ea5341d0e5b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:08:21
8ab19aada287b1b4096c977d7... None Standard Script Output OP_RETURN 5f8963e68159ff3954c1b4beeab67d3e0835405c4711b07906976d5309000600043003004b4d4400 2017-02-23 21:08:20
2d7855465f6af5d754b2274ce... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:08:18
5a63b1cdae87eadc88ae350dd... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:08:17
14b18442cf1daa7f6012a0439... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:08:17
b77c164e608fb89606666ed6f... None Standard Script Output OP_RETURN c7c033eeead3ce6e093dd0eab168f0acf60b59bd9ce1d0dd33a0bd2e9c000000542b03004b4d4400 2017-02-23 21:08:11
f64dffb57e1fe234bb40dd038... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:08:11
33cf536fcde1ae2391a751730... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-23 21:08:10
5b417cbfb477c97e73ae30782... None Standard Script Output OP_RETURN c6b411c85e7d54692a78c1ddf701e249c578a53bc4e712b64f1601912ccbe4470c57e8216fce6cc71183de951fc30bea086ab9f0e5f3 2017-02-23 21:08:08
6c79a3687ee427dc9da14889b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:08:07
ec642f0298b9a3ab807f079f2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:08:07
28bb82e5f63d4fadfe5ed687f... None Standard Script Output OP_RETURN 349d160896e584f6a91bcd7233e140a6aa884ff8cef7229ef47dc94081df8ceab0c7b4c71134b2ad87feb65ba6b5a1d6aa320f5ecf95 2017-02-23 21:08:06
9d453ed9b215fa2caea3f7ab4... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:08:00
5cdcd3fecfc7f2c18e2298772... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:07:58
6adbaaabe5c26a7c3d862f4ff... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:58
a440f6b9b83c2795fb413ba54... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:07:58
7ccec4ba4fc6c7da8301b72e6... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:07:58
8c9975afb560cdefbe1d005b8... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:58
2536602eb3e60cb49122ca623... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:58
253a633c94211b8bda13879ad... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-23 21:07:57
a658aa150346b70c6eceb7f43... None Standard Script Output OP_RETURN 6e23480a7782703a25e833fa2343ecf9db53e605e8b060e4bd08cf6581ec5d689edd5f43bf9692974d797b97e6c19f7f2bcebc7e9cb6 2017-02-23 21:07:56
7975cdaad31f23d9bd22dac54... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:55
d86286e3c8d917d5d32fc573e... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000003af 2017-02-23 21:07:35
9c778853ca04c8950eab29250... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.5 2017-02-23 21:07:34
34924a835ac86fc404352e071... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:33
e48718b823861dc035acd3940... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224395272, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=224396955, txOutputN=0}], value=34958510, address=1PwmAGLHm12ipagi1cpyyCxgQR6oRhc6iU} 2017-02-23 21:07:31
2dbe9d8d492cb6344ef971e12... None Standard Script Output OP_RETURN a877b76b3ccc2d9cdb4aedb9bb6874f0a2e6aee3 2017-02-23 21:07:28
6f3563f8b44f39ed9b8b58eaa... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:07:27
4ffb6a0cce1bcfe1607082983... None Standard Script Output OP_RETURN 4f410100028092fd7b80aac49a0a00 2017-02-23 21:07:26
b436a326d35f247f3842be1cf... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:07:25
9f545ca910f876e6e49ee565c... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:22
19a05c200b7b331e3f5bbb410... None Standard Script Output OP_RETURN 21112a3e865227ea844c16ada83192bd70c6295a098e074758c64b9d2f0014009c2903004b4d4400 2017-02-23 21:07:20
1a796af250e54aaa9788e3b80... None Standard Script Output OP_RETURN 5cedf9676811a715d1c30c5537657daf87b9b2f87c916c70c0bb165524c22eab55b69808fea640eaefd7a79d188965f7a923032e23ec 2017-02-23 21:07:20
1d56ae47e181c5b80d3a8056d... The transaction is not final 2017-02-23 21:07:20
8edbe0f863ad8478cf5a41195... The transaction is not final 2017-02-23 21:07:19
bef499811873d6166947c3c39... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:07:19
b818c77269a65baea0c053646... The transaction is not final 2017-02-23 21:07:19
b1b7ff94753b0a8466ffdd179... The transaction is not final 2017-02-23 21:07:18
f9dc2c08a398e125a5df63b7a... The transaction is not final 2017-02-23 21:07:17
f627aebcff487642f77efeea8... The transaction is not final 2017-02-23 21:07:17
cf43b3d4c3c2a06882969f680... The transaction is not final 2017-02-23 21:07:17
0443c90c1a9067530100093f2... The transaction is not final 2017-02-23 21:07:15
8b1d8180e9ff447a093974e12... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:14
04e306f529d07ae043ac4a500... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:14
7550e956c7a0900cdf7971b59... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:14
e479a29f95ebd08c6b431d9cf... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:14
a8afaf4104a1b91ff463467c3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:14
50afc8306e2b34757ba75ea5f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:14
28e3dd41f746ba21361da4ab9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:13
06fc51c374b95f47f2e209f83... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:13
7ffe447e6b0eba266d44b5515... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:13
95684b147bf0381a6a8f6b527... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:13
a77226dfab23042d0b01046c9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:13
c6f6f7bf934fb728445630043... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:13
2be83fa99c6b2698a0f88f5d1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:13
2fdb389fd6997b2f93dbc2abf... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:13
116674def46f40d97c1b49344... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:13
eb786cda957d8995da506b845... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:13
5086a7e7f5c34f4bee13cef7a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:13
61813cfcafb8200bd36b727a3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:13
7875e1d7788442a7ee22398e0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:13
9352625946d764a6743ef073b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:12
3e0301f7ebd9254b01b7d6c80... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:12
bfed2c3789ad26b39d29df559... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:12
21e07f0ec9b3017d5160940af... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:11
b4d3a174b93243f5e7e654618... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:11
184aaaaa6038e95808bed62c5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:11
ab3e7c7fa35a0ba0f105d9784... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:11
012bc1bca44cefaccf3260cf7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:11
3a9d2eec3eb6980c6b5324c39... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:11
93aecd1a2e5d35004954f0049... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:11
518f0fc07f7241949e0210267... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
063a34720223d610dc9c8e447... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
331c0357af212737443f266b3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
99e4ab253ed4ca8560f328910... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
1eb312725634226d5d8c64cc3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
cfe5d92543845c3a0297f4a60... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
83716d823069589d227b43137... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
e6ccfb9870441ca7f9ab5087e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
444b1d7c16c543fb6e2237cb8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
4f4951d06d29ca50caf8aecfb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
b47569c85fe3c084d39804578... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
288bd6ea38a11ec84bc786d0a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
58a5c6041d3103ec5dbca9701... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
15e0588fe98cb8adefefde70c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
667d1bc665195f2ef31543ba3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
a2e53c77de8e0c1700b94fc0f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
7d5f0c3258e6fe55c02e7ee45... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
d52a697fd973d1beba1e85c25... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
83d242f75c5ee05f9e8d2baac... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
6cb6b7f49231b1f997dd424b0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
22b504b49d188b82c75b7c45f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
2bfe0c6385b8550b932af1aee... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
39785b5e6e59f0fe181406071... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:10
751ad7d4cfe343fae175a530e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:09
9ca34a0c3334655ba18c17dc2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:09
c7da2505d1470fcc84b079c57... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:09
14baccdaaa5abdc2167ff094b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:09
b7f14754cc02a1aa4fa429cc5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:09
a483b2d0e7eb76dced6feb9d4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:09
7c0f0f46fcc025b43ced884e3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:09
1995606ec438e0e2ea34574ee... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:09
dfe885e3ef0bfb0f569bbe2a0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:09
a1c0377700b18a66b1457f31a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:09
549c98c99a788a4d55bb8791a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:09
7ae218246da715ec7f7a95a19... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:09
115df4c33ee2e4518910ce8e2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:08
e878e7acf2add48dbf4ed382b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:08
3e7e3bd770fbe233a6b4db878... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:08
79cceef462b0798781ea7f8e6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:08
b062193f9662fe8d504d6a014... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:08
2b1ab2096a39cb829d42b4b01... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:08
3e74acb77c468722a354324c6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:08
0321bdbe8544901d2e1c68cbd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:08
48949017a8f5e995b5c7942c0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:08
dcb298d348bad4a01fda31197... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:07
8ba809a5f789c541f33d11552... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:07
a91e6148d83651db09c57d6c1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:07
4bd82b4ccedf22eb77cf4e81d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:07
c3acff48b1ce7e6ef1899b1fd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:07
a0ab71554c43d28b2c6268500... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:07
c7bd743fa5fe575a36c76f581... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:07
3c41227de6ad173079973ce3c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:07
f22e688a2fcd5c63c63e4cc3c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:07
4775135b132bbfd67f67ec2eb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:07
f1592a3d4824604ea6e0fb0fc... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:07
1c977da5abff90de05b0dfd08... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:07
68b254810205b904b27bb0d6c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:07
0ba65ff9a9d781b43f7d8048c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:07
791cfe87e54a01b32be455e8c... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:07
5c43246f774164eb7fbaeb9df... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
8989e486e424fd1c5dfc74af3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
a1db1882e1f111b05f9f095ad... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
abdcb5a0e2dd05006fe7e5af7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
661d5cfa8fb01b03404986131... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
b4a27a1d251eaa1d4095b17b7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
36db11462349062cda2e6f01b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
6f69d2a495f3f47388318530a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
d21209d4287708811c8a19bd4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
8aa1ee4638825a509fbdec0c5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
9b4f0baee2f857fd11133c490... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:06
49f2bc4ab77832a7e516357f5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
0c99e3e6fb5ea227d1ef06f6d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
a85ccc48f786b2a690b328a66... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
a1e3577dcccd77c080f482d04... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
9c80fe9f8212a79c4b6d99fb7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
5be85c14f034864351d90161e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
cb2d5f8913274c5046228ab51... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:06
b89b0c015e476c73f2b6ac635... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:05
9abf3ae3b136256dc711d196a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:05
057a3f0458569024efa2c07dd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:05
1a5c580bed640b8a74757935c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:05
42b70a71be6b7d3849ec914c4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:05
7530ea13e5624f5777cf03df2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:05
8e83316f4d53af8e9802b1dff... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:05
feca1c9462bd4562ff28eb3a8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:05
31dbd3e61ef67ed749532b4d0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:05
92d83bba82c3ba11be5f0f2be... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224981469, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=224981485, txOutputN=2}], value=8580220, address=1741zaN7AHwbnucxgueBU662Z1JnoGSfSC} 2017-02-23 21:07:05
07462d71c0b8b98cf697d27ef... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:05
954751b74549884cfe0958b40... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:05
ca3aad5614b534a4f2d9ed1cd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:05
1997a9ee15817138303846310... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:05
f972c1d7993f7743e2db58a1c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
2b97f1aa9e432bf71be19f382... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
0a54b5e470adbfde1fd1c45f8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:07:04
157fd09b4806339d338d6bcf0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:04
7433541720c531412dd471a3b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
0c29ed7a225cc81c6034f3174... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
eb5e792579fbf23caede6bc01... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
340ad9a8a0bd17bd6399eb543... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
52c975f170e6d85f56c2fb842... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
bcc51f9c6304fd3ece6ce5854... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
9fdc1e5f26bd1e9be152fb8af... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
3f75d63b503ca05cdd5324b5a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:04
e262ff3189cf86cc5c4fb976f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:04
8300aa1745d5fc83d4291b317... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
60fd7a38cb3732f8c2ff4483e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
a94a3fd4c2e8a6deb5fdefeb3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
db04c0c48076d740bc904c967... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
b1d6792be58fea4cdf23fa20d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
44958079b577ba253e069591f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
d35eb592c827243ce5529f382... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:04
16206123abecf0d67aee12e3d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
32d868b6bb068d8bf1fcfc3e9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
3819a1f51542588ed19f438c9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
271bb87594ad8d12bf617a7dc... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:04
e96cb7f2616bb9e0f37148dbc... None Standard Script Output OP_RETURN 4f410100028094ebdc0380acc7f03700 2017-02-23 21:07:04
fd8fe31e96dd6be33f7326572... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:04
a6144c5fb5e61513737f5414b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
3791e3baf8b915d5c8695eee1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
ae6257c835f47cbad4ec86246... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
01e86ed3586eb85ef1830c824... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
77803a96964b0f4878a66be1c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
32821d25dfc33056388bc19a2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
c03df8b874ec9273a083071c3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
280900864bc547609ff08604c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
423dacfccaad4d9828c8370cd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
803c4496c98783342a4b42bec... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
ec71f579b8fd4213c0ab0bd8a... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-23 21:07:03
0c5961686e4d40d300b04a1de... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
21c5b78ec0949797c7da4d81b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
0f126233eef19cae7b95a01d0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
4ee9ec972d7006adf5fb8a163... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
c13df3b3c49b84f14c3ef50fe... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
b4742233993d4df9ad3115117... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
0d24a0b43dfef9ad7865a3ad9... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:07:03
a64406f8cdec8e454f9086349... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
038ef92d057dc185c6f5dec3f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
81aeb15b76e540b24f72bbc0e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:03
ae672b640d159b2dc12a0371c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:02
045d4cfd67d988bc8a865b0e3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:02
2c6bcb5d74e342b99bd550a2e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:02
9880395520e807867140c10b0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:02
0e22b30e685a32cdd14ca63e9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:02
c6d906fcea2b12e96b3f822f9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:02
68501998cb13dfde67cf7e62d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:02
8e3ab8dd74d4d33c66019f64b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:02
57c067638a22f6ff7eef2e8c4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:02
be81bbe3eec87978c56d20b50... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:02
76b9349ec13c924d723ff164d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:02
050d7f96c340bb8cbf1342a57... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:02
21274781e140b99afa515f7b4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:02
6fd4538515db55a031ca4c896... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:02
5a91740cf88f42a37f2ac44d9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
6073997a7c4731bb44ec172b9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
f2ded647cb3c6a2b5cff8be30... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
4ad830bd4e5dcb456bacfbafe... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
b5609cb53ba4dabdbc1fc6aef... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
220ec4a415968c13eeb0c7e90... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
b85edd23164f0d9ab56bd47a3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
26c64cf2743ce0b97aec8efb4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
4645469f091e9e5bb685f9dd9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
6af67c23346eb602e8b2cbac5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
f7998cffe77517426867541fc... The transaction is not final 2017-02-23 21:07:01
71218468a85312dd610577456... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
937e58f25983519efc64972dc... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
edd84721a28048b6e267d7085... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
1f6ee1f4f6047adc7be7ca767... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
e251f798ec7d87cad55edae84... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
06a719e0a4f8540c311087b51... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
3236c536ba16f45cb9a62c468... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
96d332514ee67648af7a696da... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
ed9acc9400718852c7f33d79a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
6cc95b2f008d631f180297ddc... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
3eed2e0c0d538e1a819e0af2e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
3a9e531b256b6e14b2ac74cab... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-23 21:07:01
4822bb3391cd5806ff160599c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:07:00
1343824e8a4db6d38b567fe71... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:07:00
66cbe6b3a295dc5accd40a82b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:07:00
ba7f90412640969e3aef313f9... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:06:59
f5eb53a41cc342ca19b91e616... None Standard Script Output OP_RETURN 61646d696e74657374 2017-02-23 21:06:59
0fa4406c357059437387af521... None Standard Script Output OP_RETURN 61646d696e7465737432 2017-02-23 21:06:58
951bccd875fdc7d4ed75f9ba6... None Standard Script Output OP_RETURN 434302251f404b50 2017-02-23 21:06:56
07bb1a0d0ea0f7386b38a99c6... None Standard Script Output OP_RETURN 4343021500608f1c10 2017-02-23 21:06:56
8517a08a7fdd4180389ca9a36... The transaction is not final 2017-02-23 21:06:55
be4f325f49eba50330a2a59f9... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:06:55
b8cc74a13674f03eb972a4034... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:06:55
c7540e75b8a7e39b1efb553b4... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:06:55
33cc0c36561b4284fc67a2692... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:06:55
85dee3b4acc7895f330d3b8aa... None Standard Script Output OP_RETURN f75a5f516ca9339dac6b0979fb27f08270920a4584fa61eb00a5699c56000600b03303004b4d4400 2017-02-23 21:06:54
4b826b613a5c5aa3e0c024726... The transaction is not final 2017-02-23 21:06:54
93cb0da5533600d4e84cdacc3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:06:53
df85ea74b8d60b0b40752fcf9... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:06:53
422cf3f814fb176c4297d91b3... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:06:48
fe3aa9e601c6c00f391bedd6c... None Standard Script Output OP_RETURN 0ea2f8174d2e0d786ca6f37e01f94724f5e5187fa51fbe1041538aebd5c607e04cd4fe96b774a4a1fec9d341be1a6559e29c0406a056 2017-02-23 21:06:45
1c5b67ae678aa427bbe6abed0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:06:41
522040c007bfe35b4822cac08... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:06:37
22539284378ee8f0a0a4faeb9... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:06:34
e0f7e977afa8e5027235af485... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:06:33
91e17722d19bec3aa4c092657... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:06:24
69249e9b8591996f55b18325a... None Standard Script Output OP_RETURN de27c24baa078b36eb86730b7fe17db31f8128dc8f0ab805305de8c2120541ee854f530bfdfab12b47ee2b73cea0cd66baa1e5166e6f 2017-02-23 21:06:23
b10f2b89c5c39df2aa438dcb0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:06:19
6365f1249acec0017bd39e0fa... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:06:16
1a2ee08dfa546faae1308c8f7... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224671796, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=224814641, txOutputN=0}], value=23735232, address=18u5ScbX8zdXZrXdJC4wnRWJgw1T6JARwn} 2017-02-23 21:06:16
73ecaab340234697f5c7c94ef... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:06:16
455c5392c314268c3b701fea4... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:06:16
d77f518e6ec50e6c27a691be9... None Standard Script Output OP_RETURN 0fad185a09ee792725d7a57525789fd29d36e28ce218967f3abb319af62fbd1fc101b0448fb1672d3e7319db009f8f9f7d2919009b9f 2017-02-23 21:06:16
110a57e09cecf12cd619f982c... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:06:15
b4d1e40b694c6e33bd24d2415... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:06:15
bc4c95f9f14958173eea24290... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:06:13
03300ae0b928b3add6fd48002... None Standard Script Output OP_RETURN 1ddf33c92427846fdb19f4482714a4f38df583c53a1ce6bee1a69f1a03cc4ebf 2017-02-23 21:06:13
8b39f4b72fc9f6138258271eb... None Standard Script Output OP_RETURN d35b1c4b08495ca30ddaa9cebbfde210aa9a429ee01005815ba964eeea83e32d 2017-02-23 21:06:12
bffd5fdb75ee2712f541b7165... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-02-23 21:06:09
5542b03169aa4c10fab445dfe... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:06:06
53565f579090b5a6f737517ca... None Standard Script Output OP_RETURN 61646d696e7465737436 2017-02-23 21:06:03
f1914193b0860ee77f7027a3b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:06:02
bb436d651fe880f2a61d6313c... None Standard Script Output OP_RETURN d35b1c4b08495ca30ddaa9cebbfde210aa9a429ee01005815ba964eeea83e32d 2017-02-23 21:06:00
47621325232c4300ad77c8b4d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:05:57
473a6696cee29e2c2a6b5309f... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000002710 2017-02-23 21:05:56
61d7152f22c324394e1c90f06... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:05:53
9d5f3d0611a1c966ca991d258... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:05:53
eb5708ee0a7d6818f975fbfe0... None Standard Script Output OP_RETURN 3167743946614b57544d4a706c6f5733654e2f506a413d3d 2017-02-23 21:05:52
c8b94e6eaed646e4435fc1fff... None Standard Script Output OP_RETURN cbaaa6b4bcad469370b820fb27bd36a96fb9ed784d68f3d3c473c5aa 2017-02-23 21:05:52
c5a0fe527e9b97f50e1e5dca3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.5 2017-02-23 21:05:52
43400ff65a0dee6903d2e5286... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f0000000843f70300 2017-02-23 21:05:50
a4753f8d20f8bcb545499bd59... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.4 2017-02-23 21:05:50
43041d5cc159e23ef73a95f8f... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-23 21:05:50
2c0de3a81657ec52c27644bf8... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:05:49
ca8be1e97dbb8b32147ee39e9... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:05:49
b2a4721ccba44dbf9b319c838... None Standard Script Output OP_RETURN 7cdc326bab062ca56ff6d95bb5a1da7a67525e66ed690dd40ae05125 2017-02-23 21:05:49
bcbb06dbd67d22687a9049d3b... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-23 21:05:39
0583ebb432fa3b8bd31f69015... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224977800, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=224985710, txOutputN=1}], value=79100606, address=1D8yWn1SJwy9n9aiHGwsmFKNpXA3zvSFz7} 2017-02-23 21:05:39
2494d63bcf0fb48affbe25fcb... An outpoint is already spent in [DBBitcoinTx{txIndex=224994903, ip=104.172.234.213, time=1487883733, size=470, distinctIn=null, distinctOut=null, note='null', blockIndexes=[], nTxInput=2, nTxOutput=3}] [OutpointImpl{txIndex=224963165, txOutputN=0}, Outpoi 2017-02-23 21:05:38
4c5721f6f01c5366e5ca98836... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:05:36
26b631f940951be12ec9b7742... None Standard Script Output OP_RETURN 40360d97a210bf9173f10e5ef36b68d468b1692aa99669a2b975c4a5 2017-02-23 21:05:34
9daabcdcb1d0c9df82fb9f471... None Standard Script Output OP_RETURN 460509077136f8cfb8f20f342755d3c3b4c851d16b1c3e067bbc3a9d 2017-02-23 21:05:32
ba363d34cd294aff8bddaf5b6... None Standard Script Output OP_RETURN 355746426b572b50706533714b6a48664251643958513d3d 2017-02-23 21:05:30
527fd52a1cdc80241513d9d97... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=222288734, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=224420874, txOutputN=0}], value=1256840, address=1Hi5M934q6vn2j7JWsnU8kNqf8NQcZoWpr} 2017-02-23 21:05:29
dc067961dc01606e0bfb2610c... None Standard Script Output OP_RETURN fa867707869fbd5c12f070b51634cc6cffa1753fe63a0f81d9d09242375b61fd487529a4c2af20ac0983d501f37887310379cbc1f23a5f1c3af1ab649035e289cd516eff0d89fbc2ec51b0 2017-02-23 21:05:28
c2865ddf84184cb1a6182b67d... None Standard Script Output OP_RETURN 33bcfaae554703412fdf800ef2548401ddd021c1f7595eb84184c1b7247ec4e51dc69b10733810573a905a67d56fde4f54c9f92d152a 2017-02-23 21:05:28
8b275805d1f67f5e78590d9a7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:05:27
7e3b5f522286cb8dceb3c4a1d... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-23 21:05:26
da2a8420a4443d71e6cfcf5b3... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:05:25
4e25a80afbaa545d0cbbd525e... None Standard Script Output OP_RETURN 615336576a57636e64554862616e41797951327354673d3d 2017-02-23 21:05:22
a61caaba6bb72bca1545437c8... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:05:21
31ed6695d33e06239354e4aac... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:05:16
6c53ffef39426be3d269a72d8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.5 2017-02-23 21:05:13
2956a570ce8f77d14694db554... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:05:09
2b887e01f6fbea0c8c95f7777... None Standard Script Output OP_RETURN 4343020560edf4d00060edf4d0d0 2017-02-23 21:05:07
ed32b5e552c44bec767ac3a60... None Standard Script Output OP_RETURN d84e521d5387dfd730aa110ae6b7f32107f5e65d2760ed4940f4cf8b 2017-02-23 21:05:02
2815ce91dec699dde14f497d2... None Standard Script Output OP_RETURN 601da5e1f4b535701157e753f62fa23efaf03f01d5c77d8a8282b8ca 2017-02-23 21:05:02
9be177046cf118e66fb164051... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:05:01
f77b9cbaed8bdb1c2b3e41f01... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:05:01
018f468fcf7e7dd834f58c039... None Standard Script Output OP_RETURN 43430215002054 2017-02-23 21:04:59
99f012ad108057bdf8981f7f7... None Standard Script Output OP_RETURN 4a6d526f435549686d386a43774a6555666c4c6c39673d3d 2017-02-23 21:04:58
12f0c25b6431900e74e2510b6... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:04:57
48ff1c5e69a8a66ee0380ae50... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:56
87556b621656b948a25992fdf... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:54
3800e62a200f9491c43d4a468... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
14319b83937989204b13a69c3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
7739906d7acf5909642411b30... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
d7835d416ffe7797c7d1cf741... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
14e847458be9dac7c9a58e2f9... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
469d7b1cad5a1b3df932e7ac5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
840135248694ec88d16da07cf... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
5ae9d85556bdab45b60f79c65... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
86fd86ac87a339893ea4d034c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
8dba33277217791172c05c277... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
105eff7ecb00caf89068b0d0a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
a7650bfb14c5c1d88942997e8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
9feb6cb26f263a81e771d286d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
37e1c496fc96a7a2c9dfde8e0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
2757cbec161abcc2c23e9324a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
acef3a966951ad76f510b8da2... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
9109231e0d2947b122196b19b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
f3df0e4039b5c0b614709cfd5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
c9dd324bf2688417b81a97ea9... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
0ae17be57511e8429e64bae13... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
7d748983e46764f68c02c7d88... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
1384d91c8dd3a5eb214d47729... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
3d5327d105f43e2e4ca5fabea... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
7df3aff97483087087d96bf94... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
4df6bd8bbe502476a2d076883... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
ee265fd41071cea19d7abc54a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
b5855759cd223cb787f205821... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
77820b2a720da25222f6220c0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:04:52
0f7fbbdceb5b8274fe7ab2426... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
de9da57e63ec5452e4e141fe1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
fc03e41e606cb3320549beded... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
aca77c19a6dc9ea7c1f33fe04... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
80bfd0033ca5e829cb9ae91b7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
e8dfbabfe215eab3701e7d9d5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
0d0c1ed17770e8b913a39d3ec... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
431c0b22ce1ee6a4284fe77b0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:52
9bc94ff2d8a3309a797af3930... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:51
0ffa125cf975536b3e816ac94... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-02-23 21:04:51
176c65f47a737ac3595ce4987... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-02-23 21:04:51
49438ebc0bee1a38cae9e2f96... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-02-23 21:04:51
75895bda909c187fded0cd61d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-02-23 21:04:51
a3f8ed4af08e472abf072cea0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.2 2017-02-23 21:04:51
71523af5fcb9691e8e4b601ba... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-02-23 21:04:51
76bec49ea7dbbec2104553884... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.2 2017-02-23 21:04:51
dab26a596850a63af2cffe110... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.3 2017-02-23 21:04:51
fb92c59a1ac63085b9392fdb8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.2 2017-02-23 21:04:51
dca52665ec7f1176a5e406fd4... None Standard Script Output OP_RETURN 43430215002019 2017-02-23 21:04:51
4281e0ed513d65902ec8b2308... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.5 2017-02-23 21:04:51
91b14fd6971bfa0d9bc43e6f3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:46
dccc9d91114e76084979b7cce... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:45
039aef7f55135ebd4fd8507d0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:45
62d6545c57963494c2d21b06e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:45
554a6bfe3b42876b37f20cc07... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:45
3ab770e0c65f0a4077c62e225... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:45
561f765c7d5bcd7847d6738d8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:45
edaa7f8db251b0e70d14d306a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:45
ad5e9ea70fd5d4115ef7b6d1f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:45
34fcba570b1f9460ff9565b35... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:45
5ea10bdbfb5454d0c6e27912c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0088 2017-02-23 21:04:45
b8a49b403c7060a446a51aa6a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:45
b81366935a6f1c7509390b69f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:44
645b09cccbe7bf14caa1b9446... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-02-23 21:04:43
e237e5e524acf66c3b8a42837... None Standard Script Output OP_RETURN 41554845784b566b71365a7031417348617a515a48773d3d 2017-02-23 21:04:42
904f135df65c5bab1b25610ce... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-02-23 21:04:42
88cfa2c9c48b3170a9b7d8257... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-02-23 21:04:42
e8ace7c913223fe25a4a4b8ad... None Standard Script Output OP_RETURN 4133644571546c5a6479355a7373756e757a496f61673d3d 2017-02-23 21:04:41
01fd37a283cfa11659d73fc98... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:26
6e9cf234e84197ad79bfe71f6... None Standard Script Output OP_RETURN ef7fcde4e64afad25bfcc27b79a9db4111a238879a5373bd71cd50437997ef4e6da9f587d343c7ee6244c083bd05a47c739855d8ce96 2017-02-23 21:04:19
dd889e5bb733177d164b36b45... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:18
eec3c45392b1261bd8fb25d5d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.2 2017-02-23 21:04:17
00b9778902c67688ba0b0574d... None Standard Script Output OP_RETURN 474e722b697a643871774b5333697a7a41346d6852513d3d 2017-02-23 21:04:15
69af6bf7f3400caaffb701631... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:04:13
4bd13a842e6457edae7f3c331... None Standard Script Output OP_RETURN 8784407257144e5c61ea100a2b0e6ad67c6b9096604395dab2bbff2e4028e84e71c61f7eea3fac840685ddcdf4f095b337e5a1f7ab4c 2017-02-23 21:04:10
efa39ccf589479ff1f473a6d0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-23 21:04:10
e30ec5b500a2fa81c9c9aad54... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:04:08
b3c324c0495fda8502d96d0f5... None Standard Script Output OP_RETURN 6709a62e0cf6889e2c121f15ced7f4ac5774fb7a8f8f9987a651d8aa8e1a5907363503004b4d4400 2017-02-23 21:04:06
2b03d721fb9810b28bab74e61... None Standard Script Output OP_RETURN 665c15317dec738b4e4b7662e6e6667a7e67aa0d 2017-02-23 21:04:06
80e1cf861c8273f7da5b5540f... None Standard Script Output OP_RETURN 0e1188a177e543371337498457e23a1b0653f9d4 2017-02-23 21:04:06
5bf07b9b4f9c9ad7081e68612... None Standard Script Output OP_RETURN b1bdd46e1e492b356877c2216df2a543a3b7de44 2017-02-23 21:04:06
13614560b62172d14e1b66717... None Standard Script Output OP_RETURN 748ec01cba859689903485f9bb05251d3a68909b 2017-02-23 21:04:06
dfcb4af8ae8b16fcc9217d118... None Standard Script Output OP_RETURN ee0ac7c35b869d68722e4883d6a8ad7472eae185 2017-02-23 21:04:06
201a0297bcff989aa2b5cc394... None Standard Script Output OP_RETURN 5043544a4f3531707876544b392f6b43694c4d794d513d3d 2017-02-23 21:04:05
4efabf21603056d3fbc50b620... None Standard Script Output OP_RETURN 4c63716d4e4b72785278504e532b4e376c3472524e513d3d 2017-02-23 21:04:05
b4d0f97e08be947a8eb68eeb3... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f0000000e6f7cec00 2017-02-23 21:04:04
4b5c75ea69036b023c0b039fc... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000009c4 2017-02-23 21:04:04
96cd4bd2738571e16d8bc64e8... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224945734, txOutputN=9}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=224977924, txOutputN=0}], value=12590000, address=1AQiKSc4igZECXcif1SRWaY7urpXjKAfjf} 2017-02-23 21:04:04
b2a779a72103834db6fa99170... None Standard Script Output OP_RETURN 4a46523835643138796b7277594c6b31334231495a513d3d 2017-02-23 21:04:03
325c7cdb04a12a0c854744d9e... None Standard Script Output OP_RETURN 58343477796c546e576a457456366170352f564c4c673d3d 2017-02-23 21:04:03
44bb4130d6f19b5008e37c56e... None Standard Script Output OP_RETURN 66517148394a6e6856734e424d2f70726656623745673d3d 2017-02-23 21:04:03
8918317006c9ae08bda46a5d4... None Standard Script Output OP_RETURN 4c63716d4e4b72785278504e532b4e376c3472524e513d3d 2017-02-23 21:04:03
39e4da5e5f911df117e808431... None Standard Script Output OP_RETURN 665877356b53596b446c59333273644d2f79314272673d3d 2017-02-23 21:04:03
78de9728c15b4306464a2e398... None Standard Script Output OP_RETURN 302f35765a346a7646753454764e416e51774a6467413d3d 2017-02-23 21:04:03
2dbd87b3e139f5913f573fd2a... None Standard Script Output OP_RETURN 6a322f393068685247556b37382f366e2f3037784f773d3d 2017-02-23 21:04:03
32b4d553cb9714dfd72159aed... None Standard Script Output OP_RETURN 39533462596e49782b2f55726f5636313978537042413d3d 2017-02-23 21:04:03
bb36c1f26b683ed2205103657... None Standard Script Output OP_RETURN 344b7865572f744f44394a5a325a5a796d56655078673d3d 2017-02-23 21:04:03
390b632f315f109cd4d228723... None Standard Script Output OP_RETURN 436553674535696b554e5357487a6168524a57462f673d3d 2017-02-23 21:04:03
72e4f51a6cc008a0796e82988... None Standard Script Output OP_RETURN 5635743976333246676e39426145424c583869666b513d3d 2017-02-23 21:04:03
4d734ee0bc8d85115881c47b9... None Standard Script Output OP_RETURN 624158767046706d7459562f4f34784a42734d5473673d3d 2017-02-23 21:04:03
5c4044764a0b25b02992c0a38... None Standard Script Output OP_RETURN 70733841564e537a6a656c504a703437736b2b7456413d3d 2017-02-23 21:04:03
d35bcd2c75283e06de78c102c... None Standard Script Output OP_RETURN 664f326e4b6766706d4e4b577a59637058467a3175513d3d 2017-02-23 21:04:03
929cf77b5c8b054f97657d518... None Standard Script Output OP_RETURN 49616e2057617320686572652e 2017-02-23 21:04:03
dfae8693de4feb2e74bb2fde0... None Standard Script Output OP_RETURN 94395e746ab386116a0616e515802e4bf71ef8af214b761f221a99cbbffd521639fa1bb9687a80176f8223a2778135b805b57acc8892 2017-02-23 21:04:01
19389b168ea55e75da013dd90... None Standard Script Output OP_RETURN 59f7a939356542df2f7351405da2ae1601e62b4e93e62f8f049d6ee2 2017-02-23 21:04:01
6806e631a52bfbcfbe566ad68... None Standard Script Output OP_RETURN 7a614553723275435a50534d34532f795651545733773d3d 2017-02-23 21:03:59
b65a042a2a82a06cef6991d51... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-23 21:03:55
62d37227e864107a27ccb4d04... None Standard Script Output OP_RETURN 434302150060cc4590 2017-02-23 21:03:54
73d01d4cbc9312ba02c18b850... None Standard Script Output OP_RETURN 61417448416e5833542f61666665564465622b6335513d3d 2017-02-23 21:03:54
55ac44f1b1f244b3ae09eba27... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:03:52
249e25b315b935ad65bc9c72a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-23 21:03:50
8feb90f3f4c6b6c9cce5e5b3a... None Standard Script Output OP_RETURN ad7bce1b55e963b27c4fad82d9daab4c612a27fe36d51c7e82e21fe6c0e561121d6dcc331d058cad502d07ca1b3139abed7e64d1b184 2017-02-23 21:03:47
30d09461c5c5b0ed2d0f9cccc... None Standard Script Output OP_RETURN 98cc274bff01b438625c3a2a8baa67b605047989c6057ad2d7e9a31d5cdf80bed08a5b3143f7c6eacbae040ceac1486872ca4b4e9cfd 2017-02-23 21:03:47
39c4a2099fe02ae4fd86214f1... None Standard Script Output OP_RETURN 7c7fad4e323b4fa6aa98360c3604674c53ab9a5badc4515e8a9eaafb666a9223d3e4ad02dca8b4b35bfc658da760a4bebc3f22d4929f 2017-02-23 21:03:47
e1bb6c331bb613793975a0627... None Standard Script Output OP_RETURN 2ee98a1dcf125504a93fdf7e271db9f8de21856f78bdd4a45d462f80 2017-02-23 21:03:47
bf2280334521b7727f3d8c9bc... None Standard Script Output OP_RETURN 5ae256a61ad8842641e40399fbbd45065caf9a0066ae18ffad0b4dbc 2017-02-23 21:03:47
0f6b783b8f9ad47aaee1956b1... None Standard Script Output OP_RETURN 7de5dee236c0659bd6f0247dde2082fc33f94c5344ba61c2719a1197 2017-02-23 21:03:47
ca9f43832367fc43a92b79877... None Standard Script Output OP_RETURN 376a823c4c75ba3df5fd2d0903182e46e6a1c8d357b716a524b7486c 2017-02-23 21:03:47
5287d74b4223beb66ef08552a... None Standard Script Output OP_RETURN 6e843a567d80659df60a2fbfef0983ca21187d386674f65d1a8337c7 2017-02-23 21:03:47
063f551329538dabe00794e1c... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-23 21:03:47
ab137111003ef89c3519a31f5... None Standard Script Output OP_RETURN ff860ba200512090f9e720ee6ae80fe301c7b3029c453e7b82db92ca 2017-02-23 21:03:47
a92baebf66dfdbe32e77c1e29... None Standard Script Output OP_RETURN fceb77894d5e795daf045aae787737d8fe11955baa50b5e7ad93953e 2017-02-23 21:03:47
d1d8fe0a629564c7ccf1942ad... None Standard Script Output OP_RETURN d26e7cc469faa11ee4443ef5653358be010fcd842ec357e063076d1e 2017-02-23 21:03:47
d70c5f175bbbeda4447f94820... None Standard Script Output OP_RETURN 7a1b5f446a3997b5886ab949f29e74907f7768b0fe9dd57fffcfdcdc 2017-02-23 21:03:47
ce530b6b4dc7a35571dffd9b5... None Standard Script Output OP_RETURN c9973ee09964d4726a8f37544dedcb79e1e5a7b5020decdd3d628bae 2017-02-23 21:03:47
acb9a654edf90bef60751fd8a... None Standard Script Output OP_RETURN 81a3c153446a4358b5013c266a051d4fa693618a386c156523c4a167 2017-02-23 21:03:47
e33391d6e23e90a6b1df76520... None Standard Script Output OP_RETURN 572cbe9de7eb4f101ef25c1a96123e664e17069199c92746efd91244 2017-02-23 21:03:47
f4637bee3469b023dd839642b... None Standard Script Output OP_RETURN 47a2fe8526557f9f09ec7d88e3b5299011636d7a69a7fa6a8b0a8b66 2017-02-23 21:03:47
3280d8ed209358920bb3298af... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:03:47
5a76b6b48c0a43ac5c3622fe3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:03:46
0d92530ec7bcf8ce0f52d23d5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:03:46
c29ce7614cbf0edb1e36fcacc... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:03:46
f8d83c4df6b7a86c0810561c3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-23 21:03:46
09f4d70082047aca2f7bbd8e1... None Standard Script Output OP_RETURN c9cce4261d2646d69b0a2f97593929865658c6d5ca8215b4855c6adc 2017-02-23 21:03:45
dd7cf224fd96cca3a5f7b7688... None Standard Script Output OP_RETURN 078733e8d062127abf68fdb599fa37db58a7baf9e9bcf6463cf682bf 2017-02-23 21:03:45