บล็อกล่าสุด ดูเพิ่มเติม
ความสูง อายุ ขนาด (KB)
472555 9 minutes 997.94
472554 9 minutes 998.07
472553 31 minutes 998.21
472552 38 minutes 998.16
New To Bitcoin?

Like paper money and gold before it, bitcoin is a currency that allows parties to exchange value. Unlike it predecessors, bitcoin is digital and decentralized. For the first time in history, people can exchange value without intermediaries which translates to greater control of funds and lower fees.

ค้นหา คุณอาจจะป้อนความสูงบล็อกที่อยู่บล็อกกัญชากัญชาทำธุรกรรม hash160 หรือที่อยู่ IPv4 ...
รายการต่อวัน

จำนวนของการทำธุรกรรม Bitcoin ในช่วง 24 ชั่วโมง

Transactions since .

Market Cap
Hash Rate

Sponsored Link