สินค้าคงคลังที่ถูกปฏิเสธ การทำธุรกรรมและบล็อกถูกปฏิเสธโดยโหนด Bitcoin ของเรา

กัญชา เหตุผล เวลา
d74e1d129706bd02cc0ee3eb0... None Standard Script Output OP_RETURN c8bfed8b4a0318f786197baccad9c2d7c9d7f3957bdb24f90d226aea12e17cf7 2017-01-18 04:00:15
2b3f888ddb2c8c7dc2b647570... None Standard Script Output OP_RETURN 5bec6485b4cdc21ae832af24c7d9997f6cbe0b31adbc54b4c64ffaa8e8c8aac1 2017-01-18 04:00:02
0114fca064980f82e399aefdb... None Standard Script Output OP_RETURN 85b1a0620f6e26a85bb47cdf68c58befa433655803fff6fa72e2754822302e99 2017-01-18 04:00:01
e5f5a7e2b15cc4f686d197d16... None Standard Script Output OP_RETURN 6f3b062720b295bb35d0e684fbc95dea6c636e68d44a5c3cd06327db6c4526c6 2017-01-18 04:00:00
4b13d06f181da27a5634ea97e... None Standard Script Output OP_RETURN e5361db822b2ff008cd15cb15f489dc2e36b46ecaea7a2301ed52c4ba2fc0d0a086e02004b4d4400 2017-01-18 03:59:18
59e3de40e8bbbafb6dafae8b8... None Standard Script Output OP_RETURN b3ee7b76b2591319dfbc31fe73331e1c05efc6403a784aa6e8f21625 2017-01-18 03:58:17
bfcd9f8705be3bfef826d7d37... None Standard Script Output OP_RETURN b9f307e4a4814ea88a23e9fabd580746409ede737144662e630b3d7a 2017-01-18 03:58:04
e0ef4f707efa61d49d78d8986... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-18 03:57:31
6c02157edca0dc4580f15f677... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000019c0 2017-01-18 03:57:07
f38e1caf37f020b6a342872bd... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000144 2017-01-18 03:55:38
d21633ba23f70118185227be5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:55:29
3bc77c5c6420bed0728592076... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=192343091, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=211028342, txOutputN=0}]} 2017-01-18 03:55:13
d3c2b14be6806ecfd1a971cd1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:53
131cc1a822aae640bf1398998... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:53
6ef2a10e74013b34c225daa27... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:53
dce81477ca65896d68127233b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:53
ec2d4d117d3d421837aad35d3... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:53
50af55615bc4bc18288109f12... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:51
40e22d25f9c8a611ead0c4c4d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:51
23248c98956000dd1bc5b0cb2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:51
cbca6ea385d7027845c3291ce... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:51
644dd12166e256ba0e013c467... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:51
c091332d457551a7da70973c5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:51
f8200b4aca35f5498d8420827... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:46
3d818e01d00c141b9c6523aa1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
3577f0d8074596c4faf8de0a5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
fcddd61c061fcbaf6d4eb6ed8... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
94b2c083f00e65c613490e341... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
835c1324b8f4cfbb1db6c8195... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
9211bd00afb0a42561f84e63e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
efc39319dfc4990f6be133b35... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
38418033cdcfa5bf86fa709b2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
a15148a8b4b842340481a1292... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
7266fe293d2c59cf0ab454978... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
9959bcef6fdaa50542807fdc6... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
52bee42846ae28eb7b932e6e9... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
75032dd866a6d9f90e22aab6b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
a4f9cbc42f19e742000819e0d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
0734899f8f31be294fbbf0d4b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
4cc64168ee1b6a8af9ea5e301... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
f9e13766016691dcb601059a8... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:43
ddc476daf41c8470e5e414339... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:40
04e73846bdf561bf2ce080fe4... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:40
905bba7dc93b6732af34936b2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:40
7b6288fa7c8ceba5016000521... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:40
0d9fc686dfac9515a9f2961b5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:40
a4fd3dec6f9dda2d38c9d9fa7... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:40
c61ccf3f6d5290cc11789ea68... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:40
21d3dc91e0ce956434e4dff96... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:40
16a57d516bef23aab15d3fef6... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:40
c8ee128e051822969712e23ae... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:40
ae2143d79c55a4704166c77a1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:40
bc3b72b1b17374e363dd78d7f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:40
868f744174b773b34104d34c1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:40
9cf253d99b2476e779ed0018a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:40
aa81fc011bc8bf6f3fea1e89b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
5ce2ecdc66d5fd127200e9237... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
87ff3848d93220ae8fc5ebc62... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
5580c844b31afd16f140c3ae6... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
29f37b6dc5ba46b143fbd4ef7... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
22e73a1a2ba98b59a8b234b07... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
7e8a26dca21a1e06d75d66675... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
23e0fed3032f6024f4f3d2a86... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
77c2d14c7760d09a7a52109e5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
6f80736293284fc980d371fee... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
a33041c79b6893c7f369019a8... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
9d695e7d2f6bf9f01e2d0f096... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
0e95420ec37c6a1c3ca38d3f3... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
3a6aa863c98f75a29353dbdcc... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
b1981800d35ca4b5a962cd162... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
5d935517d378e73b44e30c40b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
335730c97642024c9f652a8db... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
97f38ffc964482faeff878b65... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
953a2507bfe8cf01e2321a19e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
b0b8b0c63f45c9923123a0d99... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
1059b30d1c1bef7a8bbafe0fc... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:36
68968ea0d8766a7543fa62d61... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:35
8a3290760a9c6bd7a3bcee31e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:35
ffeb2a0c29f5d38903afbab8d... None Standard Script Output OP_RETURN 0b26fcebb6d3bda6c5fe8dc2b5907b97cb2538eaac8f75433730675e 2017-01-18 03:54:35
d25ad37fb662ed8ce6bd8f846... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:28
ebcae351ba2e434a8847d3375... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:27
2daf057f733abaf24b8de8e71... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:26
747112892d26e61176fbc903e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:54:23
35d6c2aa8bb97b3761da083df... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:54:08
31ede4bc390f56dee22797ef9... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f0000000385576880 2017-01-18 03:53:43
eedfe62af4452bce44f1fe4e9... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000dfe 2017-01-18 03:53:38
a304a83f916ce0db921593f0e... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000136f 2017-01-18 03:53:31
984ec02898e911e6927c4b919... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000001f1d 2017-01-18 03:53:31
b1933af12bdaaa6f7bf2dc4bd... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002e0891c904e00 2017-01-18 03:53:19
8ab2077fd238e6b5f5109deb8... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000032e 2017-01-18 03:53:12
0d8b2ceda9f2482601b875f2d... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000007 2017-01-18 03:53:11
9400fa65d0bf6a09b840d9952... None Standard Script Output OP_RETURN 3facffc4016cdf199f9276a154eab397c8629a5aac884e5b433f5b293be92a64c1903251aef250c0dec21804bfbca7b350609450d5ca 2017-01-18 03:52:57
6be0f97074a644552a774b64a... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=210975667, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=211028342, txOutputN=1}]} 2017-01-18 03:52:52
8654642ab65cde1f289d1513f... None Standard Script Output OP_RETURN 5f0d23e3ffd95d0bdfe784099e54a2f5eb853904c777f43b7a03dcdd 2017-01-18 03:52:45
0d696d406aeb31b56747e105f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:52:37
05446198ef5c1b00e7aea752b... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000002e4 2017-01-18 03:51:15
23d610dcbcc4d2956e7072011... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=192343091, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=211028342, txOutputN=0}]} 2017-01-18 03:51:10
2eef117795807861ab98a20ca... None Standard Script Output OP_RETURN 4350313130343030c9d852361a366efef4c46cb8500107fe61f5467d0ccf149bf00e2fb3180f0b46 2017-01-18 03:50:41
e20b4c4b55950979a06e17593... None Standard Script Output OP_RETURN e69f6811cdca922a5027eb62ae910836519b4928fd96f10bc9be0421 2017-01-18 03:50:22
233ebe2e0712bc50395cadecb... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=210943688, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=210949925, txOutputN=1}]} 2017-01-18 03:50:03
3a73b4fef1dfc42946dd580b6... None Standard Script Output OP_RETURN d4a58c64472b87945c5cac92b01eaf0121b69f8d5560d4ddc2fe9762cdc5be2c 2017-01-18 03:50:02
754fcbb148adde005d5c151bc... None Standard Script Output OP_RETURN bcea1ec3e771d27cf759b5eed1f5417910a90df276ab05cb1c9fab1e799f942e 2017-01-18 03:50:00
91479faccab8a95b3a33acee6... None Standard Script Output OP_RETURN fec8c8e328b16eb32a79384206086a644e0c1f50bbe7d2d6e8bb06a0 2017-01-18 03:49:53
8923c464014562280002d3d22... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000290f41d904e00 2017-01-18 03:49:48
41950db7a2d417ef47be81580... The transaction is not final 2017-01-18 03:49:47
b0acb5e49534aca838332757d... The transaction is not final 2017-01-18 03:49:45
31329df2b0e084f155bf56a68... The transaction is not final 2017-01-18 03:49:45
67567abfed21aead73f1f0c12... The transaction is not final 2017-01-18 03:49:45
a7f786fe08d7d164b6a57d142... The transaction is not final 2017-01-18 03:49:44
856bb3708b1a7492fe22ed629... The transaction is not final 2017-01-18 03:49:43
f3d336a83cd4f714ec994a777... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:49:40
4311ab732ad58be1b076b306f... The transaction is not final 2017-01-18 03:49:38
d1a7f6162c255a70806aabddf... The transaction is not final 2017-01-18 03:49:34
a4b8b00b34b82ccd2210906e4... The transaction is not final 2017-01-18 03:49:31
5d4944991599a131dafdebdcd... None Standard Script Output OP_RETURN b10c8d6c560068e5dc666b1a356983744eaf4cc6c4519c783948f37f7b0595916f77 2017-01-18 03:49:29
de9755a3b3abf05d061f01c7e... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000000f1 2017-01-18 03:49:09
f5fc9757293788560e1886ed9... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=210943688, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=210949925, txOutputN=1}]} 2017-01-18 03:49:08
4d55cad81770183f601d46247... None Standard Script Output OP_RETURN f1c6643a3a3174f6616d817feae5db73b0e79fd43c37a245626de3cf60109f0acf0d2d5dc2e9727690855d815f73be3d874b5f33cbf5 2017-01-18 03:48:33
7dcfeaaa221ad37d2c786dce4... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000005900005af3107a4000 2017-01-18 03:46:59
608ae9e650a6c32e86c0ee98a... None Standard Script Output OP_RETURN 3a49e07563acacd80042dc509de8957d983770ee37718963268219584af99900fe6d02004b4d4400 2017-01-18 03:46:51
5bcad32aa452377b11575a3bd... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f00000003854ecf50 2017-01-18 03:45:58
ab830a32a6d026ca6f76dd8f3... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000016 2017-01-18 03:45:40
2ffd104d7c360f1e5362d325e... None Standard Script Output OP_RETURN 0afe4e3f132751b4642dc74b6449fcbe9757c6fd78a502273d23ae25 2017-01-18 03:45:22
b8089bf748cb3b6b3df71c743... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4b540c883448b56e84ae82e8920f881d549ffe9cde887be845a43964c16ef4bc6d1f 2017-01-18 03:45:20
0ffb0742744fec46fa36f38a0... None Standard Script Output OP_RETURN 7142d1d35718e305fb254d1f71de73c67c461864c637c4701ef27414 2017-01-18 03:44:55
59f08478348651a308eb11f03... None Standard Script Output OP_RETURN 69643a6761726669656c642e6964 2017-01-18 03:44:55
518e70c0809eb46d842825e00... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:44:51
e08312c068fadaa23c0b39f13... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:44:51
77a2c347a15a437a218c9a8e3... None Standard Script Output OP_RETURN 69643a6d6f6e6f706f6c792e6964 2017-01-18 03:44:50
b86e43be087c3f1ab0bf2b2e2... None Standard Script Output OP_RETURN b9a4459bbe7d3ebb16c983d2fadc40bd1bf7dc358f547f66da54bbc4 2017-01-18 03:44:34
d323765417ae8e0a776b3954d... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-18 03:44:32
165c1eae61d525ca6a0f82005... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=210969383, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=210978805, txOutputN=1}]} 2017-01-18 03:44:07
2d60d641cab90545233d57222... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.2 2017-01-18 03:43:26
f3d43bc0c4fbd5ec845ba397a... None Standard Script Output OP_RETURN 16a12fc8cc63ae0260395bdece53e0ca66397c3a2d33250e1e8732e9 2017-01-18 03:43:13
3335cddb34f1a138734732c8b... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000290f41d904e00 2017-01-18 03:43:13
02d2f6fbf677a2446a0a8d7a9... None Standard Script Output OP_RETURN 69642bf4d615594708a35433e3c8e5b80a7e240b2f6d56b55bce0246b5f71d280e688bed9c3e9c 2017-01-18 03:43:01
36471de0fc2cf263592d1ee4a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:42:56
022ccefc0b40df1e3fe714124... The Maximum Very Small Outputs With Fee Exceeded (20) 2017-01-18 03:42:52
7395d2890e37f3c075fee7751... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:42:26
48480cc287ff4259deaa7ad5b... The transaction is not final 2017-01-18 03:41:52
4d1155509cede72d277c56f8d... The transaction is not final 2017-01-18 03:41:51
1c27b9966214f7c2ed7b5f596... The transaction is not final 2017-01-18 03:41:51
e36694a8c73092637165a54c5... The transaction is not final 2017-01-18 03:41:51
08bb5490736710c1a4d51311a... None Standard Script Output OP_RETURN e37f3f5ea46ae5e5d559345f3e88bab9aeeaa613 2017-01-18 03:41:50
7bde3918fe9a346bc9f771aeb... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002f0c821904e00 2017-01-18 03:41:50
b3dcfe2f73cf9ae62c4dfefc3... None Standard Script Output OP_RETURN 434302150060372330 2017-01-18 03:41:49
a2bd2376731b3dbe4417634ff... The transaction is not final 2017-01-18 03:41:48
144c18bf8906332349024d9c3... The transaction is not final 2017-01-18 03:41:43
a72640ac752d8f4fc1ebad5f3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:41:41
2f6e485568e468f3913349845... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:41:39
7ab4c48a513756f4ec9e0ed73... The transaction is not final 2017-01-18 03:41:37
f82dc33d6d042dab36c23bf20... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:41:34
03242616f4b7de02cc61477f3... The transaction is not final 2017-01-18 03:41:32
b03d994180ef360bc5981f355... None Standard Script Output OP_RETURN 200076e2753332924e9208dcef78babf889545fbeaabdb883bd4d6ed 2017-01-18 03:40:25
d954a52dbfc133c5aac282503... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:40:00
f3f08539a708b9ff673d0ee40... None Standard Script Output OP_RETURN 6991450c12c68f9c1b1ec7095f3c09edbaaefeae7f9c25a8253191be806e1bb6 2017-01-18 03:40:00
f8f6fe918ae28eb55a60630c3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:39:51
a15ad18f32874873fcf661f9a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:39:45
2372b265b91a65fb8a192c44f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:39:38
a30a83edb90685ab8c38de0fc... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:39:36
0b4acf106bf93ba2f9d056c03... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:39:36
83987aa491729fc3d3414f851... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:39:34
6fc25819347f6f2c3fd0cbf43... None Standard Script Output OP_RETURN 39d268a3016fd69975b46d16cdbc05738afb7e3b 2017-01-18 03:38:43
e50456034d8c656b3a3c897d9... None Standard Script Output OP_RETURN 6a1f93f62423b18a4f68e406fe01b5ec0bc3e4efdecb0135fd2160a6 2017-01-18 03:38:31
6618677db2e0f37efeb9be026... None Standard Script Output OP_RETURN 4c664d7d23f8e7fdd0420deb5da31a3c4a7e711097a321cc1eb502e22c3f0000f46d02004b4d4400 2017-01-18 03:38:20
a5ccb4b83a2f4cd005aaf42fb... None Standard Script Output OP_RETURN 031e241b63e8dd97932f9578440cab47010c48ba20dfc254773ddff6 2017-01-18 03:38:15
e7507b9505dea59cd78c71b07... None Standard Script Output OP_RETURN 000000000000000070ab1422901f3b614ce778b3df58dec349c2cd2ecd885dd5589eca65a682ad01 2017-01-18 03:38:07
83a953e9686355b82471a5fb4... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002904e904e00 2017-01-18 03:37:53
6d4cef21448e59ac8b508bbd6... The transaction is not final 2017-01-18 03:37:48
afbb4534676b22d77ede7d672... The transaction is not final 2017-01-18 03:37:48
11b2fc31f49cc025337a51c1f... The transaction is not final 2017-01-18 03:37:48
753924a821094f3b5e24ce28d... The transaction is not final 2017-01-18 03:37:47
2cc276165d979a4b697bfe23b... The transaction is not final 2017-01-18 03:37:47
6aa7456b8bcc6db455296d7b5... The transaction is not final 2017-01-18 03:37:47
d71c157ccb95564993bd36cbf... The transaction is not final 2017-01-18 03:37:47
8b7c1ecbcd38870995da6f6bf... The transaction is not final 2017-01-18 03:37:46
4a2b5ca9014ac8739dfbcbd71... The transaction is not final 2017-01-18 03:37:45
7243510980c5931731e583d70... The transaction is not final 2017-01-18 03:37:45
36bea7283d269746094bf214a... The transaction is not final 2017-01-18 03:37:45
0f3c7337bf76c0becf9d87260... The transaction is not final 2017-01-18 03:37:44
e05d0a9ed03ba71126eb9b2ad... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-18 03:37:43
d02ab3262d157e7b30b1fd179... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:37:42
bcfdbf827d6190b722a6d2335... None Standard Script Output OP_RETURN c901c8555d2a9755e27bbf5bb2ef03bf9f40170b724484a4cc84abc5 2017-01-18 03:37:40
8d9c758703fab301f4390514d... The transaction is not final 2017-01-18 03:37:38
93c31d2b91a8b257c0badabb0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:37:36
32fa04304755ab88f5bd18fa6... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:37:35
b93ab173ab5fddeb06ddbe302... None Standard Script Output OP_RETURN 37363536303631383137333938 2017-01-18 03:37:34
34cb0a38c211fe1ec5699788b... The transaction is not final 2017-01-18 03:37:34
359fa5a2606415b7b403d817f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:37:29
e7eca9a233d158980f02c146b... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000005801 2017-01-18 03:37:08
5b59df016a49ebc8e86107ee7... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000186c 2017-01-18 03:37:08
7bd30544777a596fceaf0a2a7... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:36:34
4cbf1f431cf95f018c29b6610... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:36:33
cde0aa4561bfd088256b8d284... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:36:32
1ed8cc5d379160ffefca4d6a0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:36:31
1780ca656b422e7e75bcc94e1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:36:30
80aea97f999eb876e19c9a173... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:36:28
c50017aec0b25910dcb478e49... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:36:24
3368d575eefaeb8f224c9e1ac... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:36:24
6c79a3687ee427dc9da14889b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:36:22
d29a8c6c817ef8430924b2a7c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:36:22
9ae588cf876497e6b37424017... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000059000000024e160300 2017-01-18 03:36:13
a83ffd40808fec1c75f28c8ae... None Standard Script Output OP_RETURN 39610c4598ba26037550013237aa78eaa390f057f00f3f5c35428a7d 2017-01-18 03:32:37
3dae716e517c2901b303d2b8d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:32:21
dcfd5991700b0be1987291ce0... None Standard Script Output OP_RETURN 4b43010001017b22657870697265223a223230323030313138227d 2017-01-18 03:31:57
09ea19b915067cdaa35f5a2d9... Value Input: 10090 < Value Output: 4294964686 2017-01-18 03:31:32
5e94bdbe320bbef67ca7b5dc6... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3e01e242e53ab68666c078865230a75325545e75b3fb053769fc2f99f951ba9290 2017-01-18 03:31:27
6ee73eab0768fa698731ee4a6... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000dfe 2017-01-18 03:31:05
17929562d41f952a2b5cfab29... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:31:04
ed61d96b7a6934d4d17c42072... None Standard Script Output OP_RETURN f7719f4c938f8815e9c7b5aaccb9a8c0a63c30b2e311834d4be37917bbb96e3cdeb4c1bfbf66bd09aaecacf7a3f6f337a6d3679fdfdf 2017-01-18 03:30:59
f6c1550d56d6d1c739d17b262... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3e5263f44dbd287e73b94aa39703348da0545e75b3fb053769fc2f99f951ba9290 2017-01-18 03:30:59
7a73bbf59d8b35e3a59fc8030... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3ef6d89f8f50be2c0f81c541b8fcd774f3545e75b3fb053769fc2f99f951ba9290 2017-01-18 03:30:47
2488f0547329817110f8ebac3... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=211111815, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=211110595, txOutputN=1}]} 2017-01-18 03:30:43
86834f248cc210b67cc3f36b6... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3eff230fa98ae4fe6a58bb969ce7130518545e75b3fb053769fc2f99f951ba9290 2017-01-18 03:30:36
649e93ecd1320494a252dc184... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002b0db06904e00 2017-01-18 03:30:02
2825b86e22f6584b6d46d0773... None Standard Script Output OP_RETURN 01255c9fc714252ab576ea33a56a2b961c54044a6c1f42b5a6a52dd398137609 2017-01-18 03:30:01
57b14db14ab5ea7a31b216050... None Standard Script Output OP_RETURN 9e6ec827f6bde9a4ce5b8cd69882dcda67647f7ef68ed621c9f460d618f80000ea6d02004b4d4400 2017-01-18 03:29:41
209471136d032d0ab44219a41... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000026e 2017-01-18 03:29:08
a96c5e38777ffd7bd59b636fb... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:28:59
a0207a32d0257d69d1623efe7... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:27:29
85817b53d1fc3b71d85411851... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-18 03:27:26
3aec2c5df468460c14035ab08... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-18 03:27:26
a5893e71384e0bfcd440e6b40... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:27:26
0d39c50c0231cc59f916d0010... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000004e29 2017-01-18 03:27:10
2a9a748f2f91ffa8ffd04e097... None Standard Script Output OP_RETURN 8de26eddab6a97564e6bce21965b0e6b416960579de204a638369fa83b4c2ffff912c5848a7698849b7f294f7b2b79627a8f2bb27377 2017-01-18 03:26:47
a130d4dc4c42a9cf019b8a276... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-01-18 03:26:43
ebe25fe3bb160768d2c741293... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000030 2017-01-18 03:25:11
f4110180db1aba05e72037a13... None Standard Script Output OP_RETURN 93c49c2e333d5fe074380b15f93de4231a43679ec822f1c7e03af2bf 2017-01-18 03:24:32
4a839c8c628651c733a3e091c... None Standard Script Output OP_RETURN c5b12c3f0ff7ca05569382db966dbaf7240bf72df882266b945896b4 2017-01-18 03:22:58
2b152a0b8fd716a3474993332... None Standard Script Output OP_RETURN 95346c6bf00280c0cae082b96c45a267830d83b01d4891b2210c821029d1777be54157c7e57285ba62dd63c891c8f96876dff482b411487aa809009ec2dcccc85ea0a31b87b670b132 2017-01-18 03:22:48
1106014ca90da60a682f86e0c... None Standard Script Output OP_RETURN 435031313034303070d3a631bf09ba0afaf5382d4d700afc67549b704dc14ca69fd6c9d39357dca5 2017-01-18 03:21:24
67504df662f41603c4c1d741f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:21:14
58cdc9b5c9e898c4f255f4c6c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:21:09
d1e2cf370cb74e45531018269... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:20:52
b3e14c9b94c3dbac846d1a0e7... None Standard Script Output OP_RETURN 504f523a2036643264396137346434333963366630376166666539373434373663643532613961396636303430616435366539646637393763656461313935663032633965 2017-01-18 03:20:38
1149e6563bb00854e40857460... None Standard Script Output OP_RETURN 5e4b62504962cdfda5efa21372f74f3556ed7489df6457491b02ba98a971bf2480fb788025802258e204365d8669a9177bdb8ffbff5e 2017-01-18 03:20:09
ef2508fd268de9dc8c8e7925e... None Standard Script Output OP_RETURN 5b0708dc3c442e10651c5762e59ad7c283e289893a776432af593485eec3b9d8 2017-01-18 03:20:00
4531591a7e91deb10d9852246... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:19:18
e622391fe5e045b2d8cf5ac75... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000108e 2017-01-18 03:19:13
3b8c27b3bb72d4ba9f983306b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.084 2017-01-18 03:18:58
7aaefd58e4b76ac5f0905393a... Value Input: 10090 < Value Output: 4294964686 2017-01-18 03:18:36
42c44ba844020ec8e2048c8f8... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000290d627904e00 2017-01-18 03:18:29
f412e318cfb078d5c1973cef4... None Standard Script Output OP_RETURN 95dab079c761a7ba23047c56ccc4fc5a76ad45b8b47fa873f937dc10 2017-01-18 03:18:11
eeeed165f0f023fad2d10321d... None Standard Script Output OP_RETURN 4343020560372330006037233090 2017-01-18 03:18:11
73f4bf3e5ce42df8301d998c6... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:18:03
c3cc39c6f3b145c16b8720783... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002f0aa2b904e00 2017-01-18 03:17:42
58de1062516b9bcebbb06b343... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:17:32
ef605d420e63df7eba6adf6f7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-01-18 03:17:27
db39a0376ffabb010d6fbd13f... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000027 2017-01-18 03:17:09
f89a5d496186431a21a4178eb... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.4 2017-01-18 03:16:13
e348601ccef1f1895ec295283... None Standard Script Output OP_RETURN 1887d3cb599a1221304cd1e9456497eb0895cf1224dcb89e8e52f30a 2017-01-18 03:15:40
33944dc99a1e0ad58d1576e17... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:14:58
335621472b6b72117f7c3a9b6... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002a09c01904e00 2017-01-18 03:14:52
a860d1a360e378bca1641fa1a... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002a09c01904e00 2017-01-18 03:14:20
4ccd65c2f36568a587673d687... The transaction is not final 2017-01-18 03:13:37
8913100727221df5dff937128... The transaction is not final 2017-01-18 03:13:35
b6f46cac14d144767c09f9eb2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-18 03:13:34
bcc3082f3fb101a3336e82c13... The transaction is not final 2017-01-18 03:13:32
0820d842bd620cebb414de6ed... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:13:32
94a923b1f4ea402e6f759120a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:13:27
3473084c879a309368c676406... The transaction is not final 2017-01-18 03:13:25
e3e18db6df3ebc8dca949dbd1... The transaction is not final 2017-01-18 03:13:24
bba5194b301e82fb0c8f5ddfc... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-01-18 03:13:04
861f0ced5d0ded5656fbc329c... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:12:50
23867eb069c9ea1379249909b... None Standard Script Output OP_RETURN eee927677964893b6213960c2ae8809fe37c57024aeb5a96a29855bae7585b0ad66d02004b4d4400 2017-01-18 03:11:47
6dbdb28282b54ff06db522d7a... None Standard Script Output OP_RETURN 4b43010001017b22657870697265223a223230323030313138227d 2017-01-18 03:11:18
2bfb62fde7c797e8a9aaf3748... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000021 2017-01-18 03:11:14
0d6927b0716b1ebbc48364f23... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000016 2017-01-18 03:11:14
0d1262d937e78021f164072e6... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002a0e014a0a42800 2017-01-18 03:11:11
5095f05bc0a2a8259167897af... None Standard Script Output OP_RETURN 4350313130343030374df6df9a53f329e838b384de7b885e354a695c248c6ae9bc0f38409ac17015 2017-01-18 03:10:40
a898ec73d911ba445e8ac5c2d... None Standard Script Output OP_RETURN 15d8ebebf818d42a19b6b7107336575c4fd50b09f0867bcb06cf6cf2dd7b37bd 2017-01-18 03:10:00
efd3aa58676fc7b0b42914cf2... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002a08d0680f92b00 2017-01-18 03:09:44
609cee1a8dec5f4c757202c63... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000234b 2017-01-18 03:09:28
ee56277d62d864a147e803a53... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000dfe 2017-01-18 03:09:28
40df9807973d8b47f9b60f0f9... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000a57 2017-01-18 03:09:20
ada9141f5e82d37ca80d19a1a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:09:15
d27d23000dee6a97a8952c080... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000001ff0 2017-01-18 03:09:14
1214656cad7d06d0f90b7db20... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002b0ea01904e00 2017-01-18 03:09:13
9c63a8060fdcbf4e612d4240a... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000cd2 2017-01-18 03:09:11
0e1e9ea0094efb721f0ab7d88... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:09:01
6aef1e6f595a0387223696d95... None Standard Script Output OP_RETURN 4dc0e9e41da8359d676373d09ee6bbb6f49244475441c469c29aab53c81ff255c49a9530809f3bd8d378a118307f922b9dd19fd8d649 2017-01-18 03:09:00
6cae9f5bd71e1a4438209a703... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:08:50
a27ab4aa822940de974ab9ce2... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:08:46
5027fa079c43f92d9aaecb2a0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:08:46
a09653351b119b759e12ae0c4... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:08:35
f8853c625a17ad6cba7136c62... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:08:33
85d0c784d5429f27167769742... None Standard Script Output OP_RETURN 6ba8910dec612d7a11714c660621dfb009cdd351861dbef1407f78fb046a9b17 2017-01-18 03:08:33
3190e1bb5d7bbbcb11fe8a790... None Standard Script Output OP_RETURN 40e1c66b3e25e3238c18da626d618c496d8442467bb7c173b4be81029b834f74 2017-01-18 03:08:24
348f45190c9bf7511176c7876... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:08:19
3c87b97b72a37e6e031ec1c8d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:08:14
14a743221e5b7b180e17da60a... None Standard Script Output OP_RETURN 444f4350524f4f460609a76a71421d6fa606fe30008856cc354b62c12f6273b8430aaab33e5a46dd 2017-01-18 03:07:35
68a99ed8ad5eed9a4d3546759... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:07:04
73ae7e05fccae54ea08500afa... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:07:00
940d868496dc363228f2b44e9... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0052 2017-01-18 03:06:53
1a728754d0fb7a9feb5835b73... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:06:39
5bab705490856e75009726e94... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:06:16
13a3d851021645028041d0c52... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:05:58
0e7c5ce1cdbf62580f59d87b1... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:05:55
d817640786ec15059efa2a59a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:05:51
a1d63ddba8993814e4462979f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.95 2017-01-18 03:05:49
d1d3e6b25956781b870c231d7... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000234b 2017-01-18 03:05:47
8f93ee963208f812f1bdddb89... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000dfe 2017-01-18 03:05:46
ba7eb3f414b0297a70319c221... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000a57 2017-01-18 03:05:39
fec0d058c07917f07ecb64938... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:05:37
35581701d129bd32dabb6c4ed... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:05:35
3d84462a2a86ed0364f6bf403... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000001ff0 2017-01-18 03:05:33
969d7164ccba6175193295c0d... Value Input: 10090 < Value Output: 4294964686 2017-01-18 03:05:31
0d56fdd5717359c6c7514991e... The transaction is not final 2017-01-18 03:05:30
8363d489556d7f91ea6108d4f... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002f0a204904e00 2017-01-18 03:05:28
68b5a4b34f24fdc8713204900... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 03:05:22
9cdcbc17074d411e16abb0999... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000001fa 2017-01-18 03:05:13
d1facb2229d0ef4f37a414de3... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000001 2017-01-18 03:05:12
ef36575ee72659f5cbca9226f... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000022e8 2017-01-18 03:05:11
aeb5e0caaa5d9fe95a85e13cb... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=210969383, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=210978805, txOutputN=1}]} 2017-01-18 03:05:05
f8406cdfc54758f5cd814853c... None Standard Script Output OP_RETURN 58593a56313a2d001a69a9f8d1ba7316d34b7355445cd92300ce867311ef7bbe90a298f3f847 2017-01-18 03:04:15
9f545ca910f876e6e49ee565c... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:04:13
8064942e1d3a7ddb7f5c255cb... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:04:11
77e133ef333463997608ef81a... None Standard Script Output OP_RETURN 58593a56313a2d001a69a9f8d1ba7316d34b7355445cd92300ce867311ef7bbe90a298f3f847 2017-01-18 03:04:07
1bb4a45272ac828134de29bb4... None Standard Script Output OP_RETURN 7cab7d5fa23f35821300cb6fcabe5ff72e4ea5aeb4d38f43200481e74072c90effbe32dae891b5acad05619612a3e845d5b2f5491dd4 2017-01-18 03:03:55
9b265d8374cf9a35b28f236cf... None Standard Script Output OP_RETURN 765158329fdac9b472c8284ec2c864cb28b8be0ee406232ecb29d3d2 2017-01-18 03:03:38
684a0d821ba50ce1ad51beb53... None Standard Script Output OP_RETURN 839be7f40fc73a2cab35ecef02eea684929f7a06244f3568170a147f3994410acc6d02004b4d4400 2017-01-18 03:02:48
8506df10e9cfc61a668815b27... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:01:55
100bb36094247c2178c11f437... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 03:01:54
ae28c751cae938d61225812b9... The transaction is not final 2017-01-18 03:01:47
79060673283f7311cca8d6ef6... None Standard Script Output OP_RETURN 43503131303430300bb7eb96b93226a203466b8417906cee337dd8177dd6f070d2c82550f41d26a1 2017-01-18 03:00:40
b9761efaa28e5e64fa48b49c5... None Standard Script Output OP_RETURN 1ea5beec8ea5bb20c8612a4f50ff3036d2a4325ad8e6f9334e4c870523f17fef 2017-01-18 03:00:17
7c9db9f68636185a97b4b5c68... None Standard Script Output OP_RETURN 3a4b7f5a7da8267bc4a7f82d06940b4ec752f8e349a07eb746ea1bd799332e4b 2017-01-18 03:00:00
011db1c0291e3567e726b5474... None Standard Script Output OP_RETURN be05c7e3500ef10747718674d9c6f6347e1ef2c61eed145eb24ce800 2017-01-18 03:00:00
f0b5ba085e79696d9a98e0ed0... None Standard Script Output OP_RETURN c91c69b7da38939b375e0270842df7870cc53c5672321a6d08a4ce1f02f1d023 2017-01-18 03:00:00
d0a25caac3afb84edd23c658f... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000174 2017-01-18 02:59:14
3f4b515ffea3950efa6751ad9... None Standard Script Output OP_RETURN cff2feb150b9df25bdc0d63460936051d9c6c812f4811e5eec114fa9174ca855ae1470e94ebe5f59165061cdbcdd43744247adefb3ca 2017-01-18 02:58:57
f39c69412db321648730675dc... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002b0d432904e00 2017-01-18 02:57:56
3e7946b83fa986ce924e4ff34... None Standard Script Output OP_RETURN 7ae4310afcee70cf0b536b28f143e187a217438c0d7c08778d8b3a5fb9ae17a99b41b1840b121d89848c76715bdf075f988a9022fe44 2017-01-18 02:57:53
09104215cb6d7f7f6ede1aa06... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-18 02:57:33
143454ee6c0f704bc10cce090... The transaction is not final 2017-01-18 02:57:19
e111548a51a95268b3e1460f8... The transaction is not final 2017-01-18 02:57:18
55463009fc3c0348771144e47... The transaction is not final 2017-01-18 02:57:17
c17b72d0510f972ae8ce9a943... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:57:16
5c9d954a52817f3840cc330a6... The transaction is not final 2017-01-18 02:57:08
5e9d33d012a9d174c8a5ca9ab... None Standard Script Output OP_RETURN ded2200ff8bd0caa34eaca653a790ca8e3aedcaebef18a9ffe6fabd0ed1842311594f12ba8fb11124039676681f80e6616b6e4914c52 2017-01-18 02:57:00
2b3b5d7808c697cae0acc8cea... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 02:56:56
b37d87b2562179ceb1e298524... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:56:55
0f4eddba2d0461eb724bb6099... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:56:16
3714c4676a9da7c1afc1ec708... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:56:16
f7def1d8b7b409f3bb0187f1a... None Standard Script Output OP_RETURN 92a917667b3a82bdd94993ebefb581b92e9a2d14851d0c6b80611c0a4bc167cabed73138ca40e5682a6886c28d90dcd975a81dcbb8bc 2017-01-18 02:55:23
e0232d862c94e282624489f32... None Standard Script Output OP_RETURN 9e41fd9329b3217e0ed8979ffd33ed5b84f43a0e6cbef59d7788b086 2017-01-18 02:55:10
726b6a0756e70d371f7acfc06... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:54:08
ce6337235c7e48bdfdda3f3ba... None Standard Script Output OP_RETURN a0ff93bc87e252f26dc692a7e3e14f1267d2f5906990f5875b1782295b1d66c2 2017-01-18 02:53:59
1de6e84626459cd033199fa85... None Standard Script Output OP_RETURN 1640e2b03bf79ada6a6a89ff8acbc9a60dc0299cbaef794a8f42d14d2015610dc26d02004b4d4400 2017-01-18 02:53:42
fcc90e2622a3ba68238904aa7... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000004ac 2017-01-18 02:53:13
c87e7a2ffef25d6ead3d9648a... None Standard Script Output OP_RETURN 4b43010001013230313830313138 2017-01-18 02:53:13
c2da51f02263ea4c1d7136785... None Standard Script Output OP_RETURN 69643f4776008c67ce838c8551bf2e2bd58c34b6e667047a9f75d56e70884dfe6fc1b493a5b094 2017-01-18 02:52:58
c761d10e587563011484fc628... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:52:52
77820b2a720da25222f6220c0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:52:12
16daf1caf56ec418a7b1b3fc5... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002d0d911904e00 2017-01-18 02:52:12
1b73d5af84c78ccafa41efadd... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:52:11
4e5c9a7c033b168ee3f8d3268... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 02:52:11
6a1795e1ad59f99bc172bfcb5... The transaction is not final 2017-01-18 02:52:11
273a2492363ddb74fb5c13995... The transaction is not final 2017-01-18 02:52:11
9aee11fd273258953abe39ba5... The transaction is not final 2017-01-18 02:52:11
1f16ace20301f23b81a7fceda... The transaction is not final 2017-01-18 02:52:09
584fb21bc36b89778f15096aa... The transaction is not final 2017-01-18 02:52:09
394ade4e59f97cd8d582be44f... The transaction is not final 2017-01-18 02:52:09
483beb84bc1e11275cdd01da5... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002c09a0c904e00 2017-01-18 02:52:08
1b86d9869a18df02b04d8b392... The transaction is not final 2017-01-18 02:52:08
2a77ad29a4cffefd4da782be2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-18 02:52:05
63d0275a504b2c200e54d06e2... The transaction is not final 2017-01-18 02:52:03
6b0f236b93dcdb08dc01a7945... The transaction is not final 2017-01-18 02:51:56
d81a0a2524b21abd4dbeb85fa... The transaction is not final 2017-01-18 02:51:49
51e954c4c98692844754ec387... The transaction is not final 2017-01-18 02:51:46
5a6f2443cb1383ab0847fc39e... The transaction is not final 2017-01-18 02:51:46
11100ae4ab8e8271281a53001... None Standard Script Output OP_RETURN 58593a56313a90abf05744f7cb1de499e58327d6ed72bd754e3cc0036dda13c9aebc98af3add 2017-01-18 02:50:45
41b097e45b272d00d6416fbca... None Standard Script Output OP_RETURN 67885d304c18b7aef348dfdbf59f7cdc3c629312707712e6e664b7ee2fa5fcc6 2017-01-18 02:50:00
2e3042b443eae1f1a1d7ae58a... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002c0a233904e00 2017-01-18 02:49:44
5832a2df492586d198570de61... None Standard Script Output OP_RETURN b10c3b2243c04c6dff7b04983675a9b028e9a57be49565e303906c3505af57d4f96d 2017-01-18 02:49:28
2a9b5b5c1835823576441efd3... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002c0a907904e00 2017-01-18 02:49:13
db4d8cf5ef44a637d506dc5ab... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-01-18 02:48:39
0f6a0154e0eea3edbba2d1b8b... None Standard Script Output OP_RETURN 69643a626c6168626c61683132332e6964 2017-01-18 02:48:14
4d96abbd778e9fdb0cdd8bd44... None Standard Script Output OP_RETURN 69643a636261726265653030322e6964 2017-01-18 02:48:09
45eb89e924301993dfa07807c... None Standard Script Output OP_RETURN 69643a6c6f6e6275642e6964 2017-01-18 02:48:06
35d75e1498cf7890c278c7b4e... None Standard Script Output OP_RETURN c06dc28f827334fab3916666ed9ce0957f4ee0553ec00a348b3ece21 2017-01-18 02:46:31
76ad2200615363e23a2540b51... None Standard Script Output OP_RETURN 69642b1f9e9eeb3c61a5222e2d280db6b292fd02626e2965533536b5f0c88ff63be69205673868 2017-01-18 02:46:14
28b1a0b20ecb5c9e7618c2844... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:44:38
80cb3d7cc70c1b308ece5ac44... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-18 02:44:31
267fe06d7edc74f7127d4231b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:42:59
f750c717505e5d70586b4962f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:42:37
8b78bd45a2cd17fd0341bb602... None Standard Script Output OP_RETURN 4350313130343030ca0226dec4f0e8f638bc1366f5e49374470ef2e029e3948379af113d7216da58 2017-01-18 02:41:24
75a52876531af73aac6502b36... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002e0b8c34fa0cbeb0f00 2017-01-18 02:40:31
423ed370fccd565e1841b1910... None Standard Script Output OP_RETURN f846e5b8b0f786154058ad16a85162016b73a0d21b000c3562e0586fab773c0a 2017-01-18 02:40:00
c73abade5a0a0dbf151b92352... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:39:38
9050f38fd88d065ed013a5eb9... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f000009184e72a000 2017-01-18 02:36:34
ecb06712be9e52a134033390a... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000002455 2017-01-18 02:36:11
8c2df692dce7939b7e9b3b66b... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000031af 2017-01-18 02:36:10
c8f45964d5d472bea7fb5f5a2... None Standard Script Output OP_RETURN 18af544c77ec6b2535bf6eb28755d6a6e7551fc48578e107057a580a 2017-01-18 02:35:59
58cfdda2fd07592566f96e7c1... None Standard Script Output OP_RETURN 58593a56313a81c4c934c48a08d85e1dcaf554eb62e02620102bf8cebbe2e69c1733884cc2dc 2017-01-18 02:35:20
0e6c21a13b2b3715187619b47... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3e12ff419accd103c17d62a09b95cdca84a0a75472ad2427a95f47d4d2324d5f59 2017-01-18 02:35:15
5e7f816df63028c032daf5bce... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3e17205cbfad21b09c80740c75675dd65aa0a75472ad2427a95f47d4d2324d5f59 2017-01-18 02:35:07
4f307396017677413d86eb84f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:35:05
d6a38f14771a155ae14718f9e... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3ec0d4c977e6acc9d65b1d6c46625cbddea0a75472ad2427a95f47d4d2324d5f59 2017-01-18 02:34:55
40a929abe64fa63d6454968b0... None Standard Script Output OP_RETURN 2dcae19201f881b218dc31643624ab9db28e3977a3ee0a7fe9384d0d 2017-01-18 02:34:46
edb31a1c5dec23fa614d98526... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=210969383, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=210978805, txOutputN=1}]} 2017-01-18 02:34:38
e9ada216af0571ba1c8e9f9be... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002b0ae15904e00 2017-01-18 02:34:33
30a3d125eececd476c82b474b... None Standard Script Output OP_RETURN 564faf7e6a95f26a1b2745b1f71bb459059f342e448ce6028d760d92d001959cac4790a8d92d83bf62f6b8d3bcae6acd33e3e3541d99 2017-01-18 02:34:13
b3d38141ff95620b67426a078... The transaction is not final 2017-01-18 02:34:13
33624596631eb03c44e82b523... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002d0e80c904e00 2017-01-18 02:34:12
b1f1317e85a963a8968188e83... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000001df6 2017-01-18 02:34:09
9ebf3d8d5f202dce3cc26e0fc... The transaction is not final 2017-01-18 02:34:09
5bb818e0bca10001f6970a016... The transaction is not final 2017-01-18 02:34:08
152beacee244884a435e9e2f9... The transaction is not final 2017-01-18 02:34:08
8650081340340b9f6a68bc518... The transaction is not final 2017-01-18 02:34:06
981c019c01a28103eaf0cba45... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-18 02:34:05
0a753f9f4c9693e4af35127b3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 02:34:02
8ff0ba34be61210a611abec50... The transaction is not final 2017-01-18 02:33:56
cc5595c49d6b844d8897cb98f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 02:33:52
520f56f00fcaa3416b8d1274e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:33:12
88f5da2167b50804d5a2d3879... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000001 2017-01-18 02:33:10
84c8e0c7b3fb048890a340e83... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000027 2017-01-18 02:33:10
605743c32bce7a3165c65935f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:32:41
45bcc978289c128edd2461842... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:32:27
4932a14373ead11188f2a38b5... None Standard Script Output OP_RETURN d35c26ba5e51430bb31dc1b4fa634d9fa12041a47237075b87f5d1befef2d1cd679a41895125782e02dccbe27bcc9f8f53d5c0333fd7 2017-01-18 02:32:19
6071942b90ba6b5e8baa13a7e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:32:16
9782fcb874203077b2e8f1f52... None Standard Script Output OP_RETURN 64a90e848c198f64eee47295cc4df21d70997a7d78a19bf64e5f498bc61b0100ae6d02004b4d4400 2017-01-18 02:31:47
57d1ee2ae176beb3f3cbd029a... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-18 02:31:35
eacd1f6ac2a959249838ba7ee... Value Input: 10090 < Value Output: 4294964686 2017-01-18 02:31:32
e21571c6ee7e19546fc735b2f... None Standard Script Output OP_RETURN 435031313034303047b2cde1b598927662181a9bf9ff7d969fb79d81c18343909c1048a95529acaa 2017-01-18 02:31:23
7d188cea2985c93d4a81b247c... None Standard Script Output OP_RETURN 61688c84a9f4fb3cf3ed5ff039b6be1798b9f294d4ffba7060b90a79 2017-01-18 02:31:02
0296bef76ff0b9228bad527c9... None Standard Script Output OP_RETURN 565be20c8d9a3276b2abd3125927119330b82e835d5b3c6aca53674e 2017-01-18 02:30:34
f4e45791955a33fb9ff6c2ab0... None Standard Script Output OP_RETURN 4b43010001017b22657870697265223a223230323030313138227d 2017-01-18 02:30:02
e7e1ef843f027ad9498c1a438... None Standard Script Output OP_RETURN 3a6646dd60ee4ce57e30fd62e5052e74e91080caf7b2b0894c9a7a13c749385f 2017-01-18 02:30:00
34c7bfd70fa6c8567677669e1... None Standard Script Output OP_RETURN 19a207bfd9f2cba346a3c0d938cd34ae5477e34e050ddcaaf386805e5d1852e81681b46c517ec119f1708ad5a1a40d5e7efc586671f4 2017-01-18 02:29:27
be6d7cdd634f631e678e19039... None Standard Script Output OP_RETURN a4ddc572769bfca8062d9562214cb136372be53551de790a9f0f5467d03bebff81ad6311d09b669fb2bfdcbec5947afe77510b4521ab 2017-01-18 02:29:21
3f4b17e1d02e41bde86343c08... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000002455 2017-01-18 02:28:39
c2a1022e15166211a254e30ec... An outpoint is already spent in [68484347] 2017-01-18 02:27:41
b6c67b5adcd8fe15513ab552f... An outpoint is already spent in [68484347] 2017-01-18 02:27:03
54f097315acbaedb92a95455d... An outpoint is already spent in [68484347] 2017-01-18 02:26:36
96dfc93f7a27213f2d122a77c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-01-18 02:26:14
fa13d6123b1bf61e9563d4b77... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002a0ef0f904e00 2017-01-18 02:26:13
88cd2b22738d4bd890c9e9973... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 02:26:03
8910cc82818d386edde841c2e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 02:25:23
f2a9c7d8409b5902754b06697... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:25:23
c2b69fc5f4a08488ba3185cfc... The transaction is not final 2017-01-18 02:25:20
b22a32529719993516442a420... The transaction is not final 2017-01-18 02:25:20
a4e8b0ad5cc386748105de3a0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:25:20
23151c01c4b4106e06fb4f190... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002e0891c904e00 2017-01-18 02:25:19
875b12713a1f6722960a958bb... The transaction is not final 2017-01-18 02:25:18
d8c73af249994461c8e5b71c0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:25:17
03c7a4ac311d56e9641a939a9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-18 02:25:15
c8ee55c69c3c83b4a068fb946... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000094 2017-01-18 02:25:15
eedc2fc0fe30668a2947ff0df... The transaction is not final 2017-01-18 02:25:14
bf44483e151ce9c01a51df6c8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-01-18 02:25:10
c8359bdd68ae909773d699612... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f000004ce0d5d6a80 2017-01-18 02:24:41
c01f841d75e4e06b56f7c3dbf... None Standard Script Output OP_RETURN 498f0769824c24d08cf0482d428a5286fd4bfd8050b6a5a4d2c813db 2017-01-18 02:24:33
7e7826a2e5fdcd042a5b88b3d... None Standard Script Output OP_RETURN c81c6d240cdd4e37873d19708346040f66c7ff0e5b7ff695563f3ff7 2017-01-18 02:24:30
446c7ac77fb7676b88a13d70c... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f0000000773594000 2017-01-18 02:24:04
e0ea13a01371b5ffaaa0696d8... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:22:19
7ec4ff894e3cbe95c36814839... None Standard Script Output OP_RETURN b5badaa11f7d2142d7ca67b49f7dcbc8b75ea78c51990db2e055f311d5df34dec55d9d91687d1e0cfe41a72a44c0e6b3ca53e57807d9 2017-01-18 02:22:17
eed457d340bd5636af2fead9e... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000280a61d904e00 2017-01-18 02:21:57
f312df723af75320d97063ee5... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000031af 2017-01-18 02:21:46
d7e4c21453dee591f84eb8027... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002d0d911904e00 2017-01-18 02:21:30
3cea43e70eeb316b199b26d8f... An outpoint is already spent in [210812438] 2017-01-18 02:21:27
2df082622168b467d03ac3af1... None Standard Script Output OP_RETURN 435031313034303029931b6b9e8cb9efe8237e07b154e5f6bdb6241c7a83738d9c9880d3840d69a2 2017-01-18 02:21:15
ece0474eaf70e02f6fcdce6d5... The transaction is not final 2017-01-18 02:21:11
96de77887d904f6b6937f2371... The transaction is not final 2017-01-18 02:21:11
ee9cb5a33a78a18ad9ffcd4ca... The transaction is not final 2017-01-18 02:21:09
c8374b2ec40b2100c727924b6... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000000115 2017-01-18 02:21:09
9395517e11d7947a530a116de... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-18 02:21:07
c8001cf2c4cf54e6879c7d4b7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-18 02:21:07
9d1d651714a546901f561e226... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-01-18 02:21:07
a728dece9465b7abbd245ce6f... The transaction is not final 2017-01-18 02:21:07
bc5ef4793851fc2aff8dd4f68... None Standard Script Output OP_RETURN 3174136ee9f100d110c67ec58b8e93644f4ffcefe3b989d97d328865c4c6e62f 2017-01-18 02:20:00
6d33d71a8a1d70f287b15fa56... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f00000000b2d05e00 2017-01-18 02:19:57
72dbe9517eff6805481196492... None Standard Script Output OP_RETURN a4df3b338bfb5405d65175203c6ad31084672258458ab3c1bbd2670db5a24b84f3d434646921cd71f68ed75e3beea5cd486605f33f8f 2017-01-18 02:19:40
42cfbfec1f441c180ea117888... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f0000000e8d4a5100 2017-01-18 02:18:51
f08648b29c182a878a3e6c8ff... None Standard Script Output OP_RETURN 43430205473ff100473ff130 2017-01-18 02:18:46
88578f01eb014bd4fb9e89927... None Standard Script Output OP_RETURN 1979fd88c65470b0b5b0eb33c32a4bcb43a107ca9576c6ba0d79377b 2017-01-18 02:18:44
a74c94cf097ab7b17266abf02... None Standard Script Output OP_RETURN db132c43a24678a298461a3c90a56a8c7db535bea47bfb31db8a858bb814441cdc5125f426c86aac0e97c1302c298fef44d8b35b62c4 2017-01-18 02:18:40
62ae51242a3da53d273ff3dab... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000190f41d00 2017-01-18 02:18:39
4577d4b733ec148db4b8ebb03... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:18:35
fc3f0ea1bd0616fd3694bf2da... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-18 02:18:35
6a8f6f6f71dba05b2f75ab046... Script resulted in a non-true stack: [] 2017-01-18 02:18:33
9f05fe86f8cada3adaa589f75... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000270000000bc6013c63 2017-01-18 02:18:18
3fdb84220c48cafcb438b285f... None Standard Script Output OP_RETURN e2d432e28a029bd79ab69b9bdfe9f46a23637bc207f258dd7ab7d025 2017-01-18 02:18:16
780c0b5c1cae59aa44fe87e92... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000004d7 2017-01-18 02:18:11
77c1d9e8a9db0a1e246c53a00... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000000081c 2017-01-18 02:18:05
4b20fc4fa7d4b4486dc50ee57... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000005db9 2017-01-18 02:18:02
1f4433d3e83c0e343a66dfdef... None Standard Script Output OP_RETURN eb3de09b0d7ffd3bcd8a8d719b743512ebb15a40f306e7c6bcb43141fed987e706eed185dd61081232de10bddb2c03d7603892bfb46e 2017-01-18 02:17:58
e7ea3ccd0394818416e82f3db... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e6900000000000000030000000000004a06 2017-01-18 02:17:45
72f8535e9c98022794da2de07... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000067a5 2017-01-18 02:17:43
3b513945c4a7dac348cf35d21... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010001904e00 2017-01-18 02:17:10
2a5c7a34aa7ccd8662c43ed9f... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:16:52
b685748966252df3eba05630c... The transaction is not final 2017-01-18 02:15:49
38226f12a0e673b61b8e8c21a... The transaction is not final 2017-01-18 02:15:47
c9838c6877d9c38f820eef8b1... The transaction is not final 2017-01-18 02:15:46
01558943e510254f4f996e01e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-01-18 02:15:15
37fd1f783ecc7f5b1742f3715... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002f0f512904e00 2017-01-18 02:15:12
5e80b0af311ecf373f5b7b175... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010002904e904e00 2017-01-18 02:15:11
740edf8e3d51ee73341419c31... None Standard Script Output OP_RETURN a660899e16c0f2defe2ee95c064e4cc478f7d912c443ae1407bc60ca 2017-01-18 02:15:09
749d5988c5afa576722a4a308... None Standard Script Output OP_RETURN e877846219f0b013cb42605a160733e03c7e39b228e2bfe8979418c2 2017-01-18 02:15:06
96ddb887f3b4b87cb39817e90... The transaction is not final 2017-01-18 02:15:06
6ef4e40c44f6315097b12c2ee... The transaction is not final 2017-01-18 02:15:06