ที่อยู่ Bitcoin ที่อยู่เป็นตัวระบุที่ใช้ในการส่งไปยังผู้อื่น Bitcoins

การทำธุรกรรม
ไม่ได้รายการ 0
ได้รับทั้งหมด 0 BTC
ยอดคงเหลือขั้นสุดท้าย 0 BTC

การทำธุรกรรม (เก่าที่สุดก่อน)

การทำธุรกรรมไม่พบที่อยู่นี้เขาอาจจะไม่เคยถูกนำมาใช้บนเครือข่ายยัง