khối khai thác
Time Between Blocks
Bitcoins khai thác
Tổng chi phí giao dịch
Số giao dịch
Tổng số lượng đầu ra
Dự kiến ​​khối lượng giao dịch
Dự kiến ​​khối lượng giao dịch (USD)
Tóm tắt thị trường
Gia thị trương
Khối lượng thương mại
Khối lượng thương mại
Chi phí khai thác mỏ
Tổng số thợ mỏ Doanh thu
% Thu được từ phí giao dịch
% Khối lượng giao dịch
Chi phí cho mỗi giao dịch
Tỷ băm và tiêu thụ điện
Khó khăn
Tỷ băm

Tất cả các số liệu thống kê cho khoảng thời gian 24 giờ trước đó trừ khi có quy định khác