Hàng tồn kho từ chối Giao dịch và khối đã bị từ chối bởi các nút Bitcoin của chúng tôi.

hash Lý do Thời gian
ecefaf36db5f103d3e12a9241... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:40:39
c851c83e86cdb7142b07866f4... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-04-25 08:37:58
362e42345ab84de46df66e511... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-04-25 08:34:46
c8eaab0b6088f07fc121332f5... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-04-25 08:31:16
1bfad45206792ff90ec3ac8ee... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:28:22
7700750483358273fb8255a74... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:28:13
b460192cced7c967b754df78f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:28:11
3a43c64fc2f0beb3268bccd4b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:26:42
0078d251c371dfdcf0cc2fcbc... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:26:37
f8a7919976e4fb1bfadf357b5... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:26:32
e5b366eee81e1eb8c59ad2f2c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:26:31
3ae7f008361cc6902fd1918f4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:23:44
1f89a57fc430a165a962b586c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:23:40
945228c163d48dbaa79c46a9b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:23:36
3e8e0448c89f3ecf0cbd107af... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:23:33
b8c73ed1a46643229542be3ad... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:20:56
9c65da0790bb7c0ebd478ec34... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:20:33
234256c2b783a4edc1d9ce389... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:20:33
3e9bbf6668c42818d8c773dfa... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:20:33
b84a0c679db42ff03b611361b... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-04-25 08:20:23
7028fe1ffc9da7b00af0dc113... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:17:00
3fb3ca14ae887b0507e43abc4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:16:57
3563053521d0a0e3c93d414f8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:16:57
fe4a8d50046ff48bc6166c875... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:16:57
8d78d12f800d155009c694dbb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:16:57
376f3b234e50a1626b483d394... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:16:57
a51b19ebbe981d459eee1bde6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:16:57
b077a0ed9f7db3b7526f5afef... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:16:57
7f48c0a0b02dabb4493d50e59... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:16:57
46fba41bb4553154cb499da09... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:16:57
450f52c4ce4dbc4f94a19182c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:16:57
4c4c779ed85137af006522610... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:16:57
04fe965a0898854a7fcd7d6fc... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:16:56
b60686d2ee119eb27e74dcae2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:16:55
b7e5b2536af7bc2d1c1fd3b54... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:16:52
4cd8c3260bc4538f3e463a6fe... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:16:43
fa8482e25786c981fa3a85aa9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:08:54
b55f223c3d1c7be2929e8ee21... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:08:54
d5c43ef0b84f6a4c4355b71a6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:08:52
27eb6f8575ac0a2eef394fcd6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:08:51
e61d539d57d640f9ed9a6eb31... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:08:48
6881baf2405cdc1c3afea50a1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:03:59
01be3c47adad9941e76b06661... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:03:59
af31e4170cda01679937f6571... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 08:03:59
f35d2b8e6be1b4adb3d263008... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:03:56
41b3c2426ff4ce89797c57ed4... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:03:55
06fdd20a25aeeafab813153e1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:03:54
2641482b2b4df0f427c7b2060... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:03:21
179889adb126d9519a3ceca2c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 08:02:43
a62b2f090e62f38134687ad23... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:51:46
6ee708fda833639ee9f6dd3bf... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:50:51
ec6ae02c00b3be2db3b8dbc7c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:50:51
e78824a39906eeb62221dcb71... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:50:49
abb6d539f17164546e31d5dea... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:50:45
7fa39c41b56f966a35b8cd72e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:50:44
39dd07fb3d5bb95aa8ed1c9df... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:41:09
3675e29377865b012ab2b59bb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:41:06
1843914720f66fc353e19e498... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:41:05
9f26a2dc37611fbf18eb3f9ca... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:39:06
a5ae5c20f4e16cc00019e0bc4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:39:06
177e8d7338f1256db9cc70fda... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:39:03
f0e766f68fef256936b2ab61a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:39:01
8b6dc0503eda235d6d48dc066... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:38:59
91c005a8c0612934e05699e2f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:36:27
eff451107966f045d74f65392... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:36:08
96952b4e4f53db8a994db5f66... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:21
9a2094a86f0a6a95a145b39d7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
5485fdfaee0cb9c7d702290ca... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
ced911993fec3f19e5e4f2b3b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
746b179b326853b89553898f1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
d15785341d1fca057179e59f4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
24e5359404d0b2fdfee8cf049... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
3e3d9af1b7583186d99056099... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
fbb024e6a7bf2c68d5a6feab7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
23ea27f3d507c14566ebe8fe9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
6f498a11195c4225995cdf829... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
04242c963c4108b079f075e35... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
1cf349fcb637dee959adf8eb8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
e9eeca12cb43827f2b8a5c214... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
c8906dc2b6718835cc0f3f794... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
fd7e26a4db86a60cc2e3da38b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
9f6a7ce0ccfb4d0d9611c070e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
26e68431b8b09a8379e8653a1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
6cbf194e7f1e006f5a6f2525f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
6ec3e98497fa5a5396ddc0566... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
761b51cded3b5f5f203e3bd9e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:34:20
fa43c3c15f3db202e219da449... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:34:13
a69fbdda52cb53e9c5d404a1c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:34:10
29dac0c89f6c8f7592c7fedb9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:34:09
6ec5afa3cf62fb26b2f0654c8... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:27:26
894806803318e312a1c632a5c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 07:22:49
22620e98301454afe05cbf4af... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:22:46
6c73812a8b7cbc2acd224f6c7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:22:45
0fea55f9274c9b2a29484a18a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:16:28
625a2e96c263119b32140ab6d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:09:23
8b7e0c07d30e7f11eced3eff2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 07:09:23
8bc1a54d5c238ddf528a0afa3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:57:26
008073efb8ce4ae2c7afb0126... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:57:25
98df2707f367170469b9c1371... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:55:17
2db48f14dc9992e0c269d1e26... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:54:25
95e2f869d4549fa8e9cc32d57... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:54:25
0fdc3981f10e24eacc18a522e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:54:25
84ffaf21bcd6635bae3073099... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:54:25
0ddc1550ac98a2777a037d18a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:54:25
5248eff7cf09f26f3d710ebf5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:54:25
4591229e95e3e4db99511c3a4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:54:25
6d3c2b60909388e7158f735b3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:54:25
967ceada76a182ac61ab0e1e5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:54:25
a0b93616958d0dafa2a0af122... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:54:25
61cd76a1dac37b92063ff5e9d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:54:25
a5bc962077dc5d8f122fd5597... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:54:25
e0c23c4e6f1dcc19ae1ef710b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:54:22
afa75bd6c3b6a32e5eeb532a2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:54:18
2b49f31d32a1741256f1a277f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:52:26
2ff63c5eb5182f5d6e7f82eee... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:52:26
76a85de96dffa8fa4ef083298... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:52:23
6aec51fa3ed6240939e6593fd... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:52:15
245870df4000cc5ccf151dfcd... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:52:06
0e6c60363d5897736445e9282... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:51:57
af3a51296d6ff2274acede762... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:51:56
d8ac20056e59b55e9a7be169d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:51:50
596d3f2cf693dfa43b9d27f14... Script resulted in a non-true stack: [[B@27af1382] 2017-04-25 06:51:35
92be0a2a70ebfae6f2d1fdbea... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:49:59
d21633ba23f70118185227be5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-04-25 06:48:03
935667500c72decbe79a431a6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:37:40
b26ce8b34e342b0fdcaae8c5e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:37:40
5ef8ca8c0a6a27a919e0db3a8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:37:40
955f28c3e677c27806b82a1ec... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:37:40
f2ad6d625f5913a0651336780... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:37:40
ccd73ee2b8a5e0758f41de873... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:37:40
3de72fd5e8ef2ba275b5f0fb6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:37:35
d73a8617ec1378ecd564e72c6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:37:34
339e2730deab4a003cf36010f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:35:57
c8639e3c8e9f2e91ad4a2160e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:31:10
9c8bd2cba621645d4e9fa314e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:31:10
69bdca8097cba6e7478949c54... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:31:10
e6ac7de427f2c440cd4af0caa... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:31:10
e338814c5badf3b9fd6fa40fd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:31:10
91655c200f168f638e6920f06... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:31:06
71913c9b53d63ab4b9168d472... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:31:03
636c5a0bf19bd8b7e46d1b9a4... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:31:03
a1e2031330364059d67fd35ba... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:24:39
4339179b00c7800ca4752bf2f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:21:35
3dea45b1351f3c62f93ef2332... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:21:35
4bbedfae09cf5248bab2328b4... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:21:34
c08a116bb15f2af029b89ecfb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:13:43
58618da985e5312b432a05832... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:13:39
3fd46ed8a796ccb0f4fb88806... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:09:35
d1edb53711af808376a756e19... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:09:35
d895c0f6b51b3ff57693c0ef8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:09:35
c1d0fd29b50c77e1670166386... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:09:35
a46011e5839bd9652cef8d87d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:09:35
063bbe18017a84abe798416ba... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 06:09:35
e49df1535dae895515aacbd1c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:09:32
76c6333e60a9073991510408b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:09:28
f8f80fb8fd4992b505daf0adb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 06:02:34
3ef89eaa42acf6fbffabf33ac... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 05:55:40
1f99f1df179dc087790e6291f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:55:38
3235b739d5ff3a18cd55be00d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:55:34
7076fdeae358b30fbefa31dc4... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:29:54
6af3de7fc8f9c4649b3c2b1b0... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:29:54
a9787f95d906c62a89f6aae1e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 05:27:58
f596cf1adccbeaa5ffe2e6630... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 05:27:58
0b998b25680e7a20d611a5315... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 05:27:58
8dbe15526b3c2e23a2ea98dcb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:27:55
a98063fd751303695ae849233... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:27:52
7e29ae67a4a0e95597c3dcac4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 05:22:09
f622d3eac36dba2b7177c327f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 05:22:09
b172eef0addd7e9811a034782... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 05:22:09
bb69950ae8117c74b658a60f7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:22:06
f25e36a63b829760ac3934df1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:22:00
b99babb091c31df07ef5dc773... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:19:12
0e808ece648d07e2e21f3779b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 05:18:50
8531582e8cc7d2754b04e35c1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 05:18:50
5b03817c7ef23630f6f674288... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:18:48
c60baca085a932f211714e499... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:18:44
d7680035fadda9ac6d6b57622... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:18:27
3fc35116efe02167c8fb62a89... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:15:48
529301292b51feea4c7e36dfb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:09:47
bfa510af1675144f9667751e1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:09:17
e9f298dcf450fa07dfdc3fb8b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:09:12
1f299cbb66a5c1d9e1ca0a124... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:04:48
ea6d079a763f1e1dbac9e10e4... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:04:35
8411151e554b4068c2f1a2c8e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:04:16
45c85840889cdb9bec04ac67e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:04:02
66c06b73f1b452dab117769bd... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:03:44
b60c7a3356655af2be12706bd... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:03:40
490c67cd6455a3718b08d7348... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:00:47
fe8627503b41a2c9fa32876e8... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:00:26
33255e19a383dea43f4bf0bbb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 05:00:21
1607188d336b9cdf0bbc787e5... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 04:57:45
76c159dd2efb50af4c24be09b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:57:24
0244636658dd6a454bbab3643... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 04:57:24
acaab0c6098f74ead8d78bea7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 04:57:19
a39f074640a0a7b02047d6fac... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 04:54:23
ad8c0808876dc0d5d3ace565f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 04:54:09
35ba88467cd631cd7d5dbd5f1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 04:49:25
02621bf83fb6952465c8e76a7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
9a756c39271cb20c42237079d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
f675fa2c59924a3848994d74f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
b279c1d3566eee09be4144f6e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
abdc34c0228c96857128cde50... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
d80a532d377bcb50a64f61880... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
24c2fa9ff0f97928d86cf7dfe... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
ae47f88140ec61a5c3ebce1f4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
4f7929839a8dc40f5e3219f9b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
9039143124c0e3fd9b315d656... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
0128fc3523d350078b4a7dc3e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
98acfdf402ea3409ff80c75c1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
e68be0b95f8f360cdeb5dd05a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
5c54c31c7217b0c3904aecda4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
85047bfbf6eaf39395c0d6ee0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
c36cfde726391038ea7770d0d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
b1d74c7e624e7dbb6e546d7e2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
a43f2f0cbd2a6dbe5d8444b9f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
67307c13f4d4f4d6fc85886c9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:07
312a8304de063ba7cca1dc687... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 04:49:06
847f2ad6dd9b1c1b6b5bb54b3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 04:49:05
8861a08a619bb552c3ffbcf84... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 04:48:05
65d7e8d474a398fc900e84ec2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 03:43:51
ed17402859e551a0910913ef8... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 03:41:39
8b84ba1285ac73f2d91f1d3b7... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-04-25 03:38:55
d1e5b3f71c656e8b0331f74d3... Value Input: 11180000 < Value Output: 11700000 2017-04-25 03:29:35
004c218f40bf3ff1bde49562a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 03:27:29
0192392b3272a1c64c602d26c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 03:27:06
8a304d2242d7fe8b4b1e23ab0... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 03:25:37
c027ae316962c5705c11088a4... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 03:25:14
b9d61e5da2920eb1feb9f47d2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 03:24:07
388b58197fbbe03952c462566... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 03:23:44
692d91866da21dcdb582cdddd... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 03:23:43
51a62866a8cc4b0099279ce94... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 03:21:49
4fc280c246838b7d45a8eaf3b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 03:21:32
9a58c22d73f8e2f174385e157... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 03:21:32
ba6f58ddef30bdf334db4e554... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 03:21:31
4a63561f5e36c3aa561def199... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 03:15:29
8da65279cf2b1108d4d18d2e4... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 03:15:09
431d99f2df2352fb09e556c0d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 03:15:08
ba777786725e1ea9338f98361... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:53:29
66a055f90b78f1768169819d7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:53:06
b7cc403134e6e457887b15265... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:53:05
dfd1133f4dd632407932de4a5... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:52:45
018a8437de76996679a4bc3b8... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:50:34
9f099b2d5acb8584348873b8a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:47:05
632c451fc6f7114e9fef7191b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 02:46:48
9b0f8ccce947559dd6e5d9a27... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 02:46:48
7c8ea91bfb8bcab36df4b7171... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:46:47
61a3e176fd699e4bf57756dac... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:46:45
086a62b9496d57194a00bc344... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:45:48
595783338f6a3d1490beee00a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:45:41
a7b6741d73cf61de19a849f78... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:45:39
9d8e4669bd8529932b698d911... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:45:39
0b6ba373d6dc0e8e62f8fae42... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:45:18
aca9fd7f81c291ef0fcc81007... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:45:12
d4562a720f7d25d343a9b5ab1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:45:11
eaf6ff7a7adc3f4edffacd761... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:45:04
b53f964a70d0947dcd9f1fd66... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:36:27
1610d49996086bba1a8c2d2c0... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:36:16
615f5614cb66b3b5071347cf5... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:35:40
175b22748f89579ebcd12985f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:35:40
1ca27e96f5d2883ededafa927... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:35:40
8f46d75ede6ef0b111e1a59b8... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:35:10
ce189a29da120f6d5d89b417d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 02:34:52
cd6d7705be61a891e7d00fa83... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 02:34:52
3227a847b75cdf8e83adff117... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 02:34:52
afc8258b5d222ad6cd8252b16... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 02:34:52
9b3bcd7b4fc6005ee04ccd5e0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 02:34:52
ea2408e8ab051c2ca36a73396... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 02:34:52
7fe6b1439a6b01fc32c079e39... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 02:34:52
888a404902404cc24b210d784... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:34:51
04a8344adf703bdc72cff8a93... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:34:50
a5bd05a995a09c76d72eb2295... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:17:00
57bf2758a5e71f5b5c8c8ff05... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 02:16:42
5484b68bbd6d2d20f876267aa... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:16:39
31421269a76a910dd09ed67cf... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:16:37
25909d4c1fcb82dbb37f8265f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:14:53
31574f65ea5c799d2d3df89d7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:14:35
f0983074136236f1f33466c0c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:14:34
a9e1355d9855ff722e30090b0... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:13:11
2c358d0c82f71158eb1749494... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:12:53
86622d0a60678c221a7e79260... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:12:51
5c371fc1895385f89d6f175f3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:09:35
a13f1453c80c6e064407043c5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 02:09:21
914d1cf994a5fef2108fc7f31... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 02:09:21
5b998594b6efa62aef0b76775... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 02:09:21
3a715e58bc624a4e21777966f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:09:18
f50ea1c7c370c8ff6d244c22c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 02:09:18
5329940e5911905186c9629f0... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 01:49:10
2d94029915dbcdaf37998106c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:48:55
9f462d5bb784eb89b62deaaad... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 01:48:52
6670068ec5811b2543d8e8603... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 01:48:51
2c5f04793afc0cbc3dd8bac53... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 01:46:20
e991fdaee27d57ef9c1ceed85... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 01:44:01
ede00c2886ed7e3c0b285ab3f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 01:43:51
6acd3731577b5e05c86966c99... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 01:43:50
4f212d8d5005438b0f7909f6d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
e89cdea16a8af72f784e863f7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
351976e923af333a587e4e7f0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
affe2768de0f14dfb99804a84... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
a159efa23e4d293f92e37f606... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
b2bc89f9a62617c14116dbe96... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
0534fb301763111a3863b5a3e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
85c06bd8455e2cb84f5f24f20... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
a29bac8c0ae6e60a8bafab80a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
ed8c435c0d71e8e5ee17646d3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
945fef7c52fa0763ba1c3d296... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
ccfc5abce83d63d4d737309d6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
cd6b32ae1f5c543a41564a907... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
e472ee479b3f0c58db6ccd563... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
92b7fe88686c39eaee756b277... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
36c56a0f3764295aba3b3fea8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
1db1af259071778e99f3712d0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
fe40690dfce604336cc12cf2e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
e644b9ba371a3570358d1148d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
447c79fa8f3ef5b7bd3240d5a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
409cd6451eb45cfb9edd6ec7f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
6e847f32198cafc4fef55f00d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
5e8cc6a035f186a7aa7b87153... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
730f9ed93963748cf1e29e373... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
19c48c43cb0702f1d512a6335... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
d7218cb9408bdbdbd0f6ec8bf... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
79571466c5a98d655a682fe51... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:43:48
34e05d4e26cd3ef1fae91794c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 01:21:23
254c7baf3d5daa60bb1588ce0... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 01:14:42
aa73249547d536f44e5dbae63... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 01:05:12
aa0e6da515f8d4db16cc19667... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:04:57
842ed27a5964af55d92d55071... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:04:57
ab15a69af0e28f41859654792... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 01:04:57
9a30c876592fd5492519109ff... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 01:04:53
f176c2df70f432196ebc6bd90... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 01:04:51
01a6e9933e00cda3e4605f7de... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 01:04:33
e6318d6ca6a71384524ee0882... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 01:03:30
3d9abc7ddd71db41797f37264... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:59:45
c8ea426e00a31de7ade8d98c9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:59:28
dd0f2785779286a6b9591cdbe... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:59:28
63152799aff729e1e5f670a5c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:59:28
b57a92dc31914b322d97091e2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:59:26
258a28b80492516e6864721be... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:59:26
71fd970ba1e03fa85e160f053... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:55:03
6c6264ca009f33c1c170248af... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:47:08
5ce1506080136c49e57a343a2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:46:53
d22680ddfb5653a0f81a6f317... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:46:53
18cc17fe006ba8f566f84a5ca... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:46:53
220fd2c82b4abcfa8052e4164... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:46:50
c1a9bd370dee395ba1e370c53... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:46:49
86cf5e0abfdd580b999821e09... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:24:36
489841e5e143ad8a0debc24b9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:24:19
0ef0ec1ccf069c78f8c28ce0f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:24:12
cb7adeb9206bcf43fc2466fc3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:24:12
cbe0292cbdb69df4d1f2e246f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:24:12
b2e2e06ee453beed0ed3a0afb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:24:07
4a31bf98c089c213a484f2d6c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:24:04
b996ced2c5632289c62e73853... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:19:49
1d9e3f8a1940a1d9a9081b510... The transaction is not final 2017-04-25 00:19:37
f5c94d4e386d05847e5e52021... The transaction is not final 2017-04-25 00:19:33
4074697dc113d321d6476f7ff... The transaction is not final 2017-04-25 00:19:33
0ae60229a0bdb666a088da305... The transaction is not final 2017-04-25 00:19:28
1b481af002ebbfbf734f683a9... The transaction is not final 2017-04-25 00:19:27
f4a479a4ba2cfeb77d5bb457a... The transaction is not final 2017-04-25 00:19:26
e112462c221e0a3aba21c7a84... The transaction is not final 2017-04-25 00:19:25
d744b17a9bfa4b3fe8b8cbde5... The transaction is not final 2017-04-25 00:19:25
0e0be50548c1a0addefeddd44... The transaction is not final 2017-04-25 00:19:21
cf31c58f75a5954591d498305... The transaction is not final 2017-04-25 00:19:21
de0437662bda6200de2b0a260... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:19:11
d756a098ac3d426bff5409432... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:19:11
f160ff1b1e2936df5c0ff8649... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:18:49
6d116e1cc164faea1b590193c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:18:39
a0d3056e7eecc9e022496d648... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:18:32
7e0d918a79f992d70eb426215... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:17:21
3d792ffb9fed01d20d5848dbc... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:16:47
8bab8ef46603742c22bd62817... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:16:40
609c5d3865753a9fc0e0c55b1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:16:36
426d3db6dee988e3184ec085d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.506 2017-04-25 00:16:26
6b0bfc70b4a80044ee9b2a530... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:12:38
fe60454e6cfe1a3488d7ec965... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:11:04
5a2896de7353d6aefa7a32601... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:10:52
14270ab4e60946575c70671d6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:10:51
e0a6ea90c8bc0d67a6b8c07bf... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:10:51
9d9e3afcde538aba9f0dcd264... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:10:51
98d0e9f6416636716ed564c94... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:10:51
3ee8d07af9543e7f475442889... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:10:51
3f9cf017a516f28492286d4c8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-25 00:10:51
634a259fd5f2c85aeb5c3febb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:10:47
73ef9da9cc98bc3ea0412f1a8... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-25 00:01:01
0087fd59c8857b57606a6f598... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 23:57:29
b188e283b6f73af6e0254190c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 23:55:39
79b3189f7ecdf5427be025a98... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 23:52:57
27e203d2ec7deaffe9cfcf2a9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 23:52:48
aa66cc232da4264b45c7ca003... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 23:52:47
dc282ea2e4c871745f347b2c5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 23:52:45
83caaf2183116b58ba5b50fcb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 23:52:45
007aa5b6ef365ed422e15817a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 23:52:45
36d88f21a61dded21e6c76141... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 23:52:45
f2c396283d93087fe2f95cd15... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 23:52:45
01e4e07a4c91c9d9e75346393... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 23:52:45
01119552c294af5811fbab189... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 23:52:45
556650437d6749da16caa66f9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 23:52:45
fed9d07791fde5fa54ea4f38c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 23:52:45
8aef5ffdd44d6c5c53fd03fc4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 23:52:45
50a57e89ee5b23e70ba6d7d34... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 23:52:45
b3a2c65f8a7b8cb9b9796ec80... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 23:52:45
5c3ddf5f0e91426dc223a8bc1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 23:52:45
b52d4cc49e0c70c79b1691ed4... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 23:40:35
274b906f8c788c3cee47744dc... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 23:34:39
0ff268bee751450b3241d6405... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 23:34:24
d6a4d1e52ac8730869364ed86... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 23:34:23
2512ef9597d8ca1f9eda18edc... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 23:31:33
a97c866eace07a5ce5505db9e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 23:31:17
e1f5b99192cce27fe871a4a1d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 23:31:17
7c2f18b298da559766cbf9ba0... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 23:25:55
c9aab1a5b0a27e7ac8aad0207... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 23:21:43
ed566983becba1ac0e19bf3b9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:58:23
54d62a8a9b53d3df0492099c2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:58:08
d37efcc62d5722d7d76890b32... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 22:58:07
fca97a30baedad038436d147e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 22:58:07
4678e1be1aeb7d9aede5295ab... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:58:07
6873db7ce911fac4ee6dd91ac... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:53:22
c86083fd31c4edb41c727ecc8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.16 2017-04-24 22:52:59
180a7e4e68e44a88b2b432621... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:44:25
a42fb85c29329062394628552... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:43:58
5c7df12e5181e6417353712e3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:43:00
06abc33f8ee94e2a38628137b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:42:14
6a43f99017830f68a698ebd7b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:42:10
49297f3118325742dc25e6b5b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:34:23
e6f2f4ef335a5ebade1f4d905... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 22:34:15
0f0a0b46daf5888076e406845... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:34:11
292a020bc9a33346ed43ce6b4... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:34:09
61988b15aaec879e9480ba601... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:30:40
3ae9cad3ed6f7ebdf10a62198... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:30:33
8fc94cd6028ab0346e352c7ee... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 22:30:22
ddafc3d5a36a1dfd2829b4aff... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 22:30:22
366c1af7118a2621e42511622... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:30:19
66aaf9314ae01b6141911cdee... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:30:19
6abe059de325063dafa91b59d... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:30:10
8f01871f271e96bf15850fd17... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:28:18
e8a54e3c7ba787bcbbcd54b2e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:27:51
445181d11d5dca1d325986f40... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:25:45
572c580a972aa6df377b7d3d3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:25:37
2b0043ca87f2d28c883c39e74... Transaction is trying to double spend. Input 1 is already spent. 2017-04-24 22:24:12
7b26e1737ee6c2504f812fc04... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:23:26
bf379a54ac32f3938a6d5025e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:23:14
ddf3da55bc38f9405c7697290... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:23:13
94f81e9bfcade6adf2bc246d7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:21:34
211428ef14ef71849e4faaafe... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:21:22
eb38760e86441e776a60d2770... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:21:22
26a3c487fa57e196b1a98f999... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:21:07
b3b56bf971ebcb4621829f9e6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:21:00
92f52240fecd121fcde143e24... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:20:58
a46d9cb771783179d420c717a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:19:29
4ffb01a51cb7194f0c8529c5b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 22:19:10
117f2af1ae3d7e18a02babc42... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 22:19:10
e6324f5f47dbdf30b7bf3174f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 22:19:10
f7fc307bad5d4ff916a0d3085... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:19:07
62e94c424d33f333fbcddc558... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:19:06
0bb5c7a78d2c819c9f81ea25a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:18:38
a3fa855f2f00e9678098dfb81... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:12:22
46b395711720d5c4a3a84bdf9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:11:49
51dfe53c2e119a53f6c878551... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:11:35
ac532b1ee1dc5c77e3213a4af... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:11:16
e815d48e5f2c8f8a14a56b67a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:11:04
1777614ce7458dd17d5522a01... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:10:24
784be28d4941417e8c1384b3c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:10:12
8dab80e9ec9e7f1b356fc7187... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:08:04
a1f9ebf4f28a20b0db598cf2f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:07:41
e88e6ed257606fb3e3f7eeef9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:07:25
1c247d73a8061ec6392b38c1f... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:07:00
3a4e5ca77e332d7f46a4ac1b2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:04:43
2281384337763ccffe4575ab3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:04:21
f58d9e363625a8368cc6bc5b6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 22:02:09
1530bca84c7bb1047e75c0281... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 21:53:43
fa90648b971e220d1b5622157... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:53:34
ba56ea2dc19e0e41eafa85153... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:53:34
f16121492bf2229f8197adc96... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:53:34
b14a076422aba45b10a636f16... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:53:34
291a477f3fed1e3b9ea71a22e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:53:34
b3067d7070d5940f29c8dbd6b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:53:34
a905bf0a63952f97e77ee26c5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:53:34
551acf26717b6ab0a60224532... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 21:53:29
b937ed38b6adaa863c450748c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 21:53:29
231e0f700e30b59b4403b84fb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 21:50:25
83ab9fa9058322376789b8918... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 21:49:16
c3aafa54d2c34686c44c9671a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 21:32:29
ee31939b8654eab22c6d55adf... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 21:19:17
b7d6d1d96c75e4677f0e6af07... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:19:04
0009a0e024a1236fa43b96ec1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:19:04
a602801d57b646a82c5d2bb36... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:19:04
9ed1269e00f8b2deab74ede2a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:19:04
d360ee91187296dd5a899644a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:19:04
539dc8c6d66a1e54a162eb59f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:19:04
02928a6093bb27f717125b640... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:19:04
a8a2963714ca6605b7175fc82... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-04-24 21:19:04
e89d20b2bb0f2b77102bae82e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 21:19:03
f5ce4b7b0d2d81acf8bb6ba12... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 21:19:02
984a658040060f159e72df981... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 21:18:28
77e277c0a5f129380d2b0deda... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 21:17:23
cd62863ee14347a135e8f7be7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 21:08:49
fb3fbc482ec7964b03f00bd5a... Value Input: 7570 < Value Output: 7542880 2017-04-24 20:53:51
7dfdfce7ef783902b53af97c9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 20:53:29
995dd592c688034b1e50d327f... Value Input: 7570 < Value Output: 7542880 2017-04-24 20:52:07
1472bd862e652de162f5a1ab4... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-04-24 20:49:10
137bcca4ee7f0bc4d8f999052... Value Input: 7570 < Value Output: 7542880 2017-04-24 20:48:34