Hàng tồn kho từ chối Giao dịch và khối đã bị từ chối bởi các nút Bitcoin của chúng tôi.

hash Lý do Thời gian
fe30e7cddec78203e190e2c7b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:46:25
47a1153fc9c3fe16439ba7621... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.120 2017-07-22 00:44:50
112abd8ecdcfc4f3d66d6b4ec... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0521 2017-07-22 00:39:33
752728b8f142722ddb7b0a5a9... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.34 2017-07-22 00:38:52
40acc130cf7f7417dc9d6b78c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.34 2017-07-22 00:38:49
e5ee5b5703870a4b83dc2eb17... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:38:17
54f30866f932c12f9d58ea619... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-22 00:36:22
4e1b907863bb1ffcd2bcc8141... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:34:17
7ee1f18a7576ed5d65f25392e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:33:18
b4617790f4ca7f09b221ca98f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.24 2017-07-22 00:31:54
b8e320c0d9d6eee8d3c9baf2d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:31:17
9e7b027bd509f3606c238eb61... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.40 2017-07-22 00:29:52
622f41ed69c546abc3301c29a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:29:14
120e1290b877ef756cc77cb36... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:27:46
87651af61ab4219156f177ccc... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:26:43
6800989d2d0f74075abc7cc1a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-22 00:25:47
435ad48a9e7e713fb3c30b811... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:22:16
431d154161b95c0cad780fea7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-22 00:22:10
34aeb4c9ecbc2250021320609... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
084ef5970d5cb472550ed17e5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
2bf1969d33f5534dc02b6a0bd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
a3c72d9ce24afc09864cf1ef6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
483e100e5d5a04eb66ac42d7f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
e8cfbd93a0145aa069bb6fb3b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
39282b90ee61d037c30b2143a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
e047bfb6e3b644a3cc9781721... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
0ffb476c5fc9e170444233ff0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
60356fe9e985e23220d6801ff... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
9c91fc827688e90ebad33c389... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
8c7237fa5e196b7c725ae7277... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
18edd6d09c0a45f1bf9e03cbf... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
c9956feb961fea0ac7251c6ca... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
8366f8158d9a3e3f7e1a17e00... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
e99db098411ea5b0dcf669fdd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
ed52ed846ad0de8e133423d62... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
488822aaa383049490d98fac5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
a715816935778503df8dbcc7a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
bf659f13677e7883ab0eb6cbb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
a71c70287122e6337a295ff32... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
b5d184ad9abf91e8a1e385ffd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
9debe66b1bbcc2b6d1c0312e3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
75f6f21c9d73924308186e6cb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
a8accf2b8073ecc23e6cb3d76... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
a13e5d152d70fd0bab7e5edfd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
633dbc96be3c3825aa1041d71... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
4e8217b3d152cbcaaaabf39f2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
4be9b9294d0ece1dcd1e8ed7c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
566c7ee8f026075ca9d5f28c8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
e2aecfa0bd67cd4a26c72c66c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
9494e7610e4817bb758714b47... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
bdd87d92a272e646759343d2b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
c1fa5b80427a2eefb329b0eb9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
533b36224579ad0637980a74e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
163ff41d94e716608d78b5dce... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
52b5dd5721ee794920e0f97c7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
4857a64fd3e2ec3e094494362... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
6396b347411fc097276f98ff2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
f93d884d803b999011f4516ac... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
466d248638cbda00b2c0ac180... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
5febc6cc1f3d410327d5ab6e3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
da58a1869f20ead20324b9c07... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
4ea0834790357b6a1092af621... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
d4cc99f9c38ce168e6451bbb2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
035c75945796f4cee9e3ec999... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
0aca58a6226bac21e296d5ed4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
bf62a968711d5eb4d2ed9e8f6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
8d039a518a6b563736cc49131... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
6515e56a79b540a588b29e8c3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
1014d8994caa70a8d571f8df8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
286cc6100b6a1893f8b1c1c5b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
0bb654083cc89024d7699e53c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
a204f3e5a97c58c78d9af91fa... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
57a43fb2f5fa08f9f63b36fcf... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
1c251470f9068ae977a01972d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
f6dcf20952b3231e3122729d5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
d39bc5529ce00d440a89b3877... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
b994e5b8a173a151f400b6df4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
9761f17c2484bfca28892b8a3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
4bbaef54e4f07e1caa3ebde34... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
cb771158e5778b310a0d0621d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
cbdab7d0d23156dea5d8d4dea... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
48452727770dab6e08ef866bf... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
b9f087cf3994347f0245c024d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
c85870a3a32240e4c2173dcf5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
9aee486290c5f153c6db4fdfc... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
69235ca1815ad68a34703001e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
80d0cfac5821811e1faddd5e6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
ee72279c99eb4e5dbadfbc997... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
ff2e6afbb6b5b574317ed1d27... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
87f9b165b48d8db5e25cc2921... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
868984896cd08898de39b44ee... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
ed9da24eb8528b7f133bd3db1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
46e658abfae60b0439c6b59b2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
538fd30b51472fb76c5049894... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
aa529e679b98e95dc273226e8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
ebd469ba6a5fadeae059c48b2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
d85bb2a30c891210e86641387... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
500b9cb7fa4fea59463d1bb57... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
7cbdef433e39b6015725d260f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
ad24fe204e87d982917eb2c5b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
b76116ca33c88d2c8d39d1a3f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
f7549e446868600949c309ecf... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
67e7ec8c3bfd0c244de699027... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
b57292abaa6cb31d9cf7fb2a1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
9e4155227d18015b51405e2cb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
467d4ab6f8cdbaaacdcd7347f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
7de43ad9dbbebe67d95759985... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
d2e3472a3a4dc3952ec94d6bb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
194c7e79ac70d1ed64c3f17fa... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
69a3b981fa9c92749b8c117c9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
fff75c88b60bf1eab5356ef31... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
1fd47ffcf8b63c0d7a6e4ad13... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
a1147ad48ba75f2dd7a282c72... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
ef82238d8c53951bee65320c6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
d900689918044a5013043c758... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
1548d135731b6017da2b4ae21... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
4a71e02ac19d02eef9a4514d4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
91453945474f22ea5abd17d69... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
431a108c8eaa79e2d8c18f2cc... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
4a1f4a1fb4c290301fedfd500... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
5ca417254ea794a58e1cab506... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
796a858b6a22b918b6d8bf525... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
a4797cc20992bd46d248703bb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
03075a2233087413afad3be2c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
4755416d0980cb593571ca07d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
19c6863351ab3420ce328a3ff... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
9e34ea24c673006bd70f20504... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
9e54fbf5c51e41a887fe5a488... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
98519620868f14fe26ee3ff65... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
d07226bcd810c9ab23c1ae6ca... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
5abc5977ae28d595682f0c6eb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
677946b0a87e2d4b95e7ba4df... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
a57b6ec48b9a882ad1a3626ba... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
7f8f50dac5e05f133610c7ea4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
d4a3ae4267f5be7f3755a4162... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
985d1b865346d1b805d5c6ff2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
803b20137317584831720b212... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
e0e5acd9c54514ce5c129e711... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
c82be1d3fc5e91dc0e6e2e33e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
69c875d88101df006e1649371... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
0d2b0121d3535fda714e39ea2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
55d7e62a0fe0189fbe7fb17ff... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
d3e0cb7a5b9b7b9c5c2fcb232... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
341a4c112ec1b9fa47350ab2c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
abe11a00a679135488ab07761... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
51a9f19fd8d372c2e25cb87a1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
fa7365c83bd011496b1687d7a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
cd73310bb62711474dc9b0530... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
b292671b1d4212fd1ada4a2c5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
66bfe181e83190e6c0aba50f0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
647fca0bee370723e272be8aa... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
fd9bb04a7ff4796a804d3f024... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
fdfa4f86e43ce0a275d181750... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
fc5111f87f2868e64645570b8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
64e9102c8e9c39abea6a4c104... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
117216040b2068c5a4bde2982... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
8eb5845ef96342e52adb89787... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
c6bdea3e5b218fd4a49ecba33... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
01edde4b197dd891f39aba364... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
28e657fa9a6b75d6f465d00b2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
6926ccb50ad2c9e516ae74b3e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
bfdcedcd9472c31886daa784c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
82ace57290fb65db34b189303... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
c235fda76a84ab6f16c228947... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
4a0342005b1a8577675d3b708... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
ee3e80599728b9ba6bc8a0024... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
a2cd310ea10e32a1777256be1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
4a16e27cbf9bd2a43f5ff172d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
278477996f41ac00b95e0e9f7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:46
322ac5a266b6ffc2ea7a29ce0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-22 00:21:42
a92b905c78f6e30bd6c24f4ee... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-22 00:21:38
f57d590605d916fa93978bdc0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:20:13
e6ef8de6d3a0f588069d9dc4d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-22 00:20:06
823cb153a0c3d6378f75422ce... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:19:09
17ec5479a02b6501e8db4d655... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:18:10
0b0d15ad5e0dd6402b9d15fc4... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:13:06
068686cdcd907b2b9afd0cd16... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:13:06
a090d3c72144b0b898f2dd03a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:09:36
bb0acf4ca146399b9306e47ce... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:09:35
5dce4258386f6c99c82e88d80... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:09:33
604aa38816586edbbb1086a43... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.15 2017-07-22 00:03:58
aa34dc7929a19cd1fce67f7d5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:03:02
05bd04f60060bb6e672ce52fb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-22 00:02:39
bf855f8958c730a6a5ad2404c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-22 00:02:37
a3b665a0edc434e4b7d002bf6... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:02:02
a35ad3dd6ed2ee5935c760e6b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:01:31
1a0a6f2663598b28647c4801a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-22 00:01:29
bdd290bea6405b2b31207383c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:57:00
672c27d183dea50504dcf4e37... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.18 2017-07-21 23:54:28
6d5f42ae8dc151385ffce9fbb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:53:44
7f72a9f25712331fabfd8aa5c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:53:43
1d99af71871e136fbadc14c99... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:52:56
3a7ef20ebcb7a020c461c4514... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:52:24
ce614c187b11dc1fd15262bb7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 23:51:52
ad71d7fb67723631c028b971f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:49:54
eb24097167f4a9f14b1a67f70... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:49:53
f3bda25fc051efc70ad81d3cd... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:49:27
78575625f860ad9604005c4c2... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:49:27
9cc30de87f97a1b1071c2b1e6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:48:22
adf5ef040fca8e96f2ef13ad3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:48:20
3d8152ed065d4592230c11ec0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 23:45:50
09b0ed6c4fc692f64323fe074... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:43:55
72a8585db03cdc040fcc8144e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:40:48
b0611ed8ef333dc22872b78e3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.01 2017-07-21 23:39:36
e127c7466218b692c29c83a5c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:39:16
88677e7b6e213971d8d00c8f5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:38:43
ee26b417e58cee4e1440adc83... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:38:26
84ec9f53afcb2e6102fdd5720... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:38:24
fb1beddf7463dd3d0349cc534... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:37:06
61f4b35d0b14fe6d18f8c2b89... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:36:50
11e46ce91c566dda93e5c40d9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:36:49
5849c20853d62d7b7b6e95799... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:36:44
ffa2c8d6bb4ede373f53f2833... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:36:12
9059f141bd55041b720e89b0b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:34:15
41df77e3c68ee0b887d73d4df... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:34:14
ef6662d0bc959a272edd4adc1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:28:37
265f7ea2e48fe5376d912b653... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 23:22:35
407aca0ae14632bb64d31408f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 23:19:49
3e8c051e2dca7d518f75d06a6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 23:19:49
9db82d42134b759fee3975231... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 23:19:49
e1a87238281f1a5afb8c5c66e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 23:19:49
90861ad4c575bd36a2ecee0be... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 23:19:49
8b28e432e2d599586a6bb4da5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 23:19:49
b8496c60dface0ded5a974344... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:19:45
1aea5f44d79848db3b2cf6b39... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:19:44
6e7b876870f8ed5ba8edc28f5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:19:15
9bec4058ef903b4c859933710... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 23:16:15
51075f56d442ac3e7dc44cdd8... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:16:06
15d668e224f319fc1c69486ab... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:16:04
62a0b368192aad054150d1cea... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 23:14:26
81b86c4e426df1262f1a4a547... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:13:57
ff97d1d29fcae3ac86687c5cc... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 23:09:35
7801d66e837b3994935e7a65b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 23:07:54
bd51ebf69089aeb300c4027b1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:07:33
ea5abb51715d08505b63a65b8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:07:23
5344f64aa79d582684c42484c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:07:22
5d523b15e2effac79d360cf6e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:07:21
df9ba2345d4ab79efd6362505... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:06:26
b7e82353efc38c78da5bc31c0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:05:25
8caf6c854dbf172986ef0f7d8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:05:22
5872e5a74844ffa23c2138a12... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:04:49
80f585e35c972aff821043082... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 23:04:20
5b2b3e3ef6390d61e2275c303... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:03:20
2ad6f8ce86b7af9928dc990a5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 23:02:41
301ce5f1a5b7bc7ebe165eed1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:02:35
38ac6b89f56aa0fea341ce3c5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 23:02:01
59c0a28eb597ede2fa2de5778... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:01:58
dab2972783d32ef7f375c1ac0... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 23:01:54
a8be12292a8da4378925aa99a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 23:00:42
30c1eac417060bdef9bdfad54... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 23:00:18
aeba0d59f3f9af02f56828fc5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:57:16
f26a23e2ef4863e41fc567ac7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:53:14
7c341989089eba96e4ccab74b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:49:40
0d6fb67bab671978c82f32f9e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:43:37
4430396bad6556abe1df8c6c8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:42:35
79c183196fd724d6a2f3b5638... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:42:35
4cff3243e540ef62ff5417817... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:41:35
de78597b3a4a139e3c4abed76... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:40:17
e2b63108b2287660858d908c1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 22:34:22
af59bc034d5232b4136cb86f8... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 22:33:15
e4efddb1ab3df260fd5b06671... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 22:29:06
418ae244c126280314dddedae... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 22:26:35
dc27a1492b4ae2716f527641f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 22:25:35
3300e921b7b23fbaf362d8365... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:23:26
b4d16c2d9ea19d6ff395fe2a0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:21:53
863209f2024161742eb3df506... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:21:53
4dcb805a2c5149e9330471164... The transaction is not final 2017-07-21 22:21:09
5271a10dfac575b043c3f1b2e... The transaction is not final 2017-07-21 22:21:09
87bbf636b50013c51a6c587ad... The transaction is not final 2017-07-21 22:21:07
889aa016a98db50f9d2884bf6... The transaction is not final 2017-07-21 22:21:03
a7ee30c8bb6b64f5fc65fed1e... The transaction is not final 2017-07-21 22:21:01
61e8fb67d29f5fb2a53ef0b7a... The transaction is not final 2017-07-21 22:21:00
8912c2d527d4a943fa88b99f1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 22:20:53
5473245620f5876f1d5944f60... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:17:20
dd54bac721c8ac5b1779f58fe... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:16:47
e2c99b590b4be0d915a4aba27... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:16:19
41152ca7a6ee2e35e2afec889... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0294 2017-07-21 22:15:10
b9b3f8cd0a4cf790c97f3d763... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.23 2017-07-21 22:15:06
1ea670d742dfb634c783945d6... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:14:45
145e8207f18506d0014c43bdc... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:12:10
937cbfbbb7278d5866442abdb... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:11:44
510973205f4315f770e1a9ce5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:09:42
b3ae376ad9964158253b3ca04... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:08:57
380fdc4bde38d599e4d3fe3c0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 22:08:55
c7bbe6872698d7a603e144b03... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:08:47
640eb13bec23a81d506de889c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:08:43
0d8652d69f5df24e934094268... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:07:42
9f5389a0d14ab4c9237e43a32... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 22:05:14
e0ca28d3a0db595469461aeba... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:04:39
669260627a9663d8cb229306c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:04:38
63ce7294de7adff9671383d99... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 22:04:04
d64e17a0afb4c8baf1b0ca684... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 22:03:56
13d8d32a994ea560f325da899... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:01:35
123de26f3185bd5cf1a434c25... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 22:00:35
6b8423aad7b2aafa8e03c47d0... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:59:07
a3ad6d35202c75a6f223939fb... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:59:03
502b64c1ddbe41cd50b5b5693... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:59:02
46f86ca8a7ea1e053cdd63d73... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 21:57:22
2b256fefe6d64801b8081734b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:56:31
26bbb8f166e7c1f52615cf7e6... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:54:31
8b02ab5e9920a3d552413fcc4... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:53:02
616a77d086412fb2b18aac426... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 21:52:08
d743f8ed6ededeb25e7f111d1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.01 2017-07-21 21:52:03
16829fa67061c13b06863c21a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:51:59
2c1e9fce22f2182e532a6a775... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:51:58
88986c34daf18cdbf52d3a6a2... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:50:27
7dcf6c84424b03e6cd12d97aa... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:49:56
39741cddb517d88d75bc871e3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 21:48:25
6bed4ec73c03fae0547eae052... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:47:25
9bbaffbf8819087c9e6b7011f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.655 2017-07-21 21:46:52
037ab6769ad110672bace8f91... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.18 2017-07-21 21:42:38
c45f7bd352be01c9b7089fa8f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.02 2017-07-21 21:39:38
2629432a48b1b27c2f84cde41... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 21:39:02
467ebadc8a4629d0b78f55332... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:38:27
546b77ccbbb53077fcd4df315... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:38:27
bdffbf7db5b21a503b9a2e534... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:38:27
26bf0668fe70bcc90f97056bb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:38:26
32d33cf1bd4ed7db75a3658a9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:38:26
e0fc9cfb6e85562e3653c2089... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:38:26
cba0231ed2a41e5c9c3d32458... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:38:26
c682b145b35ab24e36399de4a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:38:25
e4dd11f0b03c8331194963e40... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:38:19
7c8e778c3b0b6174026c3818b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:37:20
effc972b4444f3cd2139b3ae2... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:36:17
977ae93595d49c2fd1d76667c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:33:00
3afcebc145a35708faebcd593... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:32:56
f4fd0d7dcf68f917f0a494328... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:32:29
7c08c8d0e086e6215baa0d1cf... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:32:22
d67ba9c5e52a1ea4b4dceaf89... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:32:12
5fca7831f0ee469939791e962... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 21:32:11
3e29881def48dbde8992f5f7f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:31:11
6663b1fedfa0f4aa7a99c2e20... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 21:29:53
0121557227881a6ef7414835a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:29:38
9e44d6a7c314fdf228e58605d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:28:34
9b821f1ae0dc27f310d4c6d63... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:27:42
9596d85c30c496836f6a13376... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:26:38
73e48a2ed5f22888cdc46c6db... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00837 2017-07-21 21:25:26
ae796033a06151e3b95490fb3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 21:23:04
b1937c410e28ee671eee5ed41... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:23:01
07bef3b6d7a7ae7f322cc9d5b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:22:58
382775dbe18642bafb681230e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.971 2017-07-21 21:22:04
5d675665a8f6f1885f6a3e77b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 21:17:50
317ce4fc192e562fff1a9b2c0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 21:16:34
35f77d982452ce50b7ef60a7d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:16:30
0ea4ca23a23c13b11744c8f0e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:15:29
6bec4025fad633acd073f8a90... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 21:14:12
74ad2fd78c3386f696b305fee... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:12:33
81f38c2f99245690665a7a279... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:12:30
9a6ec7644e3a6949366f953b7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 21:12:01
a3d20a2cbfecbc05d8fe53a3a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:11:02
1e598025dd3c6f9f68561514c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 21:10:15
864884b31f16ded8dc9f488f7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:08:37
44bea639873e2b352775f9c37... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:08:29
a912589bf66b93dbf2140e4cd... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:07:24
15f4e4444ad85e55827f0433e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.50 2017-07-21 21:03:57
12f03aed383c3225fea2c3176... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:03:09
fc5f3eeee644c837f45c98c53... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 21:01:22
b067b5f4bac5669b63a9ac0e2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:00:36
6c913392e746594a29988bec8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:00:36
a11a1f721a617ea94bb6d02be... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:00:36
068ae02dbd7aae850f3fba337... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:00:36
fe0240d7db4988d4478b2b521... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:00:36
6444266ebebe257c43ea09c7f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:00:36
46b3323fbdbbf5c34f46282dd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:00:35
af24e3415708d5d6ceb9bb3db... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:00:35
70b58b5da8505afd20ef46a3d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 21:00:35
d799eb6be5e8dd0c1f34d95c7... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:00:31
a75dc7792c6616597e1e80672... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 21:00:28
b2df2a41bb01aee9f21802dbf... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 20:58:54
21e8734f9e0a3107486b48f0d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 20:58:34
3b56b7d518706cc680a4ca5a0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.18 2017-07-21 20:58:29
fca04b23bade648825a0dbf9b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 20:57:42
b5492ec7572b37abb1c8a6c2b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 20:57:38
1545fb5ab36a3079d9c71046d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.04 2017-07-21 20:55:47
cd6781b38cac3fac54fb41b75... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 20:54:41
831f8d3b42c04a2b5513d8fe5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 20:54:16
65f0b773c84a7819239fac9fd... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 20:53:52
61db650b22c686ffa3a340d66... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 20:51:17
1d3f4042c6674b2dfe999f66a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 20:48:50
1e9a9b9da91bd8e931eb947a3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 20:48:46
a1090dd4fde6a53e7bc35dfa2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 20:47:47
eaa951843c3564799b023c04e... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 20:47:43
6e40eb8a621964c25afbadc90... Transaction is trying to double spend. Input 3 is already spent. 2017-07-21 20:46:23
9dcfa722d5de1567d453fb802... Transaction is trying to double spend. Input 1 is already spent. 2017-07-21 20:45:26
36a07e6b6fd53f73c85742390... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 20:43:18
c995a4b2a5efb3cd137e770d4... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00521 2017-07-21 20:43:16
0c10a1dadd68048bafe31de14... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 20:43:15
71d1c51e7adee934639027780... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 20:40:21
6b196a00b372b776b87478bf7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 20:37:12
34face992004a9522b5b92352... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 20:31:23
a277b8d3fbbc987bed2bbd9aa... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 20:31:19
4e6d02f1098f8ecc313101a71... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 20:26:35
06c8fdd89f7b1a90d817fd4c8... Script resulted in a non-true stack: [[B@2787cfde] 2017-07-21 20:19:44
dfbbef878b612c90de14a7726... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 20:15:29
a86ccb02432c678aac9eb70c7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 20:10:31
0e9cc163ef019456b94392b95... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 20:05:01
ef2faf8551ea1a01532923b47... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 20:04:35
be3a659d4bcc4d65113e360e4... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 20:04:24
58e5234f1ba42f626e4c17d47... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 20:00:03
a8a31dfe6e2290b5bfd55bf6b... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 19:59:36
68c126bd3bf05ffdce879bfa7... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.33 2017-07-21 19:59:12
eeb38c72f449ce1c120bfa718... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 19:59:02
8247ee3712910356d9636d6ed... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:58:13
d912e8cfc09b9efd63c99668f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:57:45
2c9c8471a82128dfb2cec9b36... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0123 2017-07-21 19:56:47
bf1224de55c0bf410b51d62a1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.231 2017-07-21 19:55:43
063b26494834df324dadc3f61... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 19:54:13
591cb52f9d0cf4e4b95d1618c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0374 2017-07-21 19:53:41
1eb68c2f8e4d74f714d3aaf26... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:53:21
655aa6341e6e6ac97dcd92eea... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 19:52:55
4adb5f11914c09cb791939bac... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 19:52:53
6e73486e1a260beb2e4dbb56f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:52:37
181451790303ad093b9c78dbb... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 19:50:29
a22666793490f29ad4b71ee72... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:48:35
54ca6115a0f7babdb3ca09086... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:48:26
b520d651b1ae10614226840e6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:48:22
d21eb8f1536ea937c0be4becf... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:45:50
187b90ede362de5bf38d76e2e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:45:34
b0296828ae4126b5dab220308... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:41:44
ad7c9c96d5606c49fbcf03490... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.01 2017-07-21 19:37:32
c0cf8ea5501f2c4fa14fc572b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:36:18
2a8194d47a3a8a00f13a5598c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:36:14
a2353a2f4a02c280bc40ea940... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:35:07
823a573249b75bc1e69ef1120... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:33:30
31d88c328b52544089debc152... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:33:01
e98caf575a7181274f6e2de8b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:31:59
16a3a2905942d9ef789871afd... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:31:13
f141dc5461ce083ec25772485... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:30:25
a38c7e0e34beacbabd999caab... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:30:17
5b8a62948bc7c6b3009ead625... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:30:12
4551d0a3a9eafc08dba84e213... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:29:38
20f9233094ecba7f03b6a3259... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:25:55
f76a8410406fe91f807aa46f9... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:24:07
6b9b936a349775e9103a666f9... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0657 2017-07-21 19:19:52
9e3cc9cc1164e69a53b350043... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:18:58
92fec642202df34908e1926f2... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:18:37
e32d5dd4c8572cae332e650d1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0499 2017-07-21 19:18:04
50ca2fbe11302c232fdda8902... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:17:49
ae992b014027b4cad89040251... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:15:43
bfe805d067f8573296cceb067... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 19:15:23
c8fd4f70e9cb69eead2709570... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 19:15:23
0f9a3502e9ee2f2c3bcb5c9c3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 19:15:23
9ae8ae5a1700a63bd9d4464d7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 19:15:23
56d10a24b44dae0a51bb10f2f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 19:15:23
b32d594b3aa04a1bfe1550f88... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 19:15:23
4e28b1fc9a8771fdf5ac98b31... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 19:15:22
32cdb7ae20ce7cbf894ee14dd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 19:15:22
4b6357099005df661ac08d355... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 19:15:22
6931a8dc8a578d41bb3f56312... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:15:17
cdf376b78172bf1ca8ab39248... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:15:14
ebe755661d2c9811fcca1f2a3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:13:29
b31ab51bcae11743f875b28dd... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 19:11:34
83464dbda04f59d2b9611ea94... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.102 2017-07-21 19:11:27
c9490943e0e745e4384ec98ef... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.02 2017-07-21 19:09:50
1e28105d231e2ebbc6c85df40... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 19:06:55
0950a270e553ca1e3a11793f1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:01:54
8b3d30f3705e676357f9e7eee... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 19:01:51
643c98ec04e07a1a894f40f15... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.01 2017-07-21 18:55:53
9446f37e13001f84affa787c9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:55:51
373fbaf813b36cd0811aa82c1... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:55:05
8f8103886d5b9c60e90a85efa... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 18:54:20
72493ba03fc14de12dc95a0b3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:54:15
f2733df34fb40b188470e8194... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 18:45:24
45f79168a670b242fd461feda... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 18:44:43
f7e2c759249cb21bae15ce6cf... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.01 2017-07-21 18:41:29
c5585450e4a36e71db8baf8b3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:33:35
8e49772e94dc1caacf4bd38f6... Transaction is trying to double spend. Input 5 is already spent. 2017-07-21 18:31:22
57023914629b097ca04d03fbe... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.18 2017-07-21 18:26:04
48c7a1d1ddea9fe0013d60afc... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:25:18
df0bb1be8660b3918b644b647... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.863 2017-07-21 18:24:12
10f8c49a12a8696f0283727bd... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:23:33
fd0db9f0c4d46803fb3faa59a... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:23:30
c59104956583bbeb48ed617b6... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:23:13
ad82146f20057ea88f8108828... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:23:12
9649b5c8df02c14369514f85e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.830 2017-07-21 18:22:51
9b92f038858665106f31ea2b4... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.01 2017-07-21 18:20:40
2b09b05089d67f222a8c54b25... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:18:47
e15698747cbdb0530d3a8ea11... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:18:45
63099ec5248873413ccd106e4... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 18:14:18
d5748fb8729c112577e7cfac2... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 18:12:16
1ce14431f41b5c77a0af087f4... OP_EQUALVERIFY: non-equal data 2017-07-21 18:09:23
45d4dc92966878e2d3f15ad70... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 18:09:11
68bdd16bd62c08937373f13eb... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:09:07
ef28dd11587fb430314986686... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 18:08:12
a25b8bfb2c0adce7c7e979268... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 18:07:26
f89271d31b48b7008d303fcd9... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:06:48
d65fe40f14f920437f7d1336c... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:05:33
d4240393b4ea59ea2353205bc... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:02:38
228a7b49bd160a0027e52f8fe... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:01:39
43ae7954e8a9657caf2bbae00... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 18:01:39
eb56d775e75da03a75faa57c6... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 18:00:41
a0acbbd8d74897e5ef974b2c3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.00 2017-07-21 17:57:44
74be9b5b1bc933ef8600ebbd3... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 17:52:28
ff5adc3024d37bd8482940529... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 17:52:27
1eadc837f86833a53a896b22b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 17:50:09
90af98d66524f0fe53254b3ad... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 17:48:35
b2d62929f78ba59b198076bce... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-07-21 17:48:35
7b4c3e4983bfec2da07511d38... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 17:48:25
fb815644193bab354f0dfc31b... Transaction is trying to double spend. Input 0 is already spent. 2017-07-21 17:48:22
856fdbe75d6d9cea6b43cead8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.00 2017-07-21 17:46:54