Mồ côi Blocks

khối tách rời hoặc mồ côi là một khối hợp lệ mà không phải là một phần của chuỗi chính. Họ có thể xảy ra một cách tự nhiên khi hai thợ mỏ sản xuất khối ở lần tương tự hoặc chúng có thể được gây ra bởi một kẻ tấn công (với điện băm đủ) cố gắng để đảo ngược giao dịch.

Trang tiếp theo >>

479868
Dấu thời gian 2017-08-09 23:59:46
Số Trong giao dịch 1587
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-08-09 23:59:55
Số Trong giao dịch 1595
chuyển tiếp Bằng Unknown
479867
Dấu thời gian 2017-08-09 23:22:03
Số Trong giao dịch 1669
chuyển tiếp Bằng Unknown
473620
Dấu thời gian 2017-07-01 05:00:52
Số Trong giao dịch 176
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-07-01 05:01:11
Số Trong giao dịch 239
chuyển tiếp Bằng Unknown
473619
Dấu thời gian 2017-07-01 05:00:00
Số Trong giao dịch 1145
chuyển tiếp Bằng Unknown
473586
Dấu thời gian 2017-06-30 23:28:33
Số Trong giao dịch 1046
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-06-30 23:28:35
Số Trong giao dịch 1007
chuyển tiếp Bằng Unknown
473585
Dấu thời gian 2017-06-30 23:22:09
Số Trong giao dịch 747
chuyển tiếp Bằng Unknown
473064
Dấu thời gian 2017-06-27 06:33:30
Số Trong giao dịch 2257
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-06-27 06:34:32
Số Trong giao dịch 913
chuyển tiếp Bằng Unknown
473063
Dấu thời gian 2017-06-27 06:28:39
Số Trong giao dịch 1539
chuyển tiếp Bằng Unknown
472975
Dấu thời gian 2017-06-26 15:06:05
Số Trong giao dịch 2250
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-06-26 15:06:00
Số Trong giao dịch 2235
chuyển tiếp Bằng Unknown
472974
Dấu thời gian 2017-06-26 14:52:39
Số Trong giao dịch 1837
chuyển tiếp Bằng Unknown
472235
Dấu thời gian 2017-06-21 09:19:18
Số Trong giao dịch 2152
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-06-21 09:19:48
Số Trong giao dịch 2100
chuyển tiếp Bằng Unknown
472234
Dấu thời gian 2017-06-21 09:09:50
Số Trong giao dịch 1733
chuyển tiếp Bằng Unknown
472082
Dấu thời gian 2017-06-20 05:56:34
Số Trong giao dịch 1968
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-06-20 05:56:22
Số Trong giao dịch 2051
chuyển tiếp Bằng Unknown
472081
Dấu thời gian 2017-06-20 05:49:03
Số Trong giao dịch 2307
chuyển tiếp Bằng Unknown
472040
Dấu thời gian 2017-06-19 23:17:41
Số Trong giao dịch 1253
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-06-19 23:17:14
Số Trong giao dịch 1228
chuyển tiếp Bằng Unknown
472039
Dấu thời gian 2017-06-19 23:12:29
Số Trong giao dịch 2009
chuyển tiếp Bằng Unknown
471982
Dấu thời gian 2017-06-19 15:53:31
Số Trong giao dịch 2020
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-06-19 15:54:00
Số Trong giao dịch 2380
chuyển tiếp Bằng Unknown
471981
Dấu thời gian 2017-06-19 15:50:40
Số Trong giao dịch 2154
chuyển tiếp Bằng Unknown
471292
Dấu thời gian 2017-06-14 22:14:56
Số Trong giao dịch 2485
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-06-14 22:14:50
Số Trong giao dịch 1964
chuyển tiếp Bằng Unknown
471291
Dấu thời gian 2017-06-14 22:12:33
Số Trong giao dịch 1556
chuyển tiếp Bằng Unknown
471190
Dấu thời gian 2017-06-14 05:15:02
Số Trong giao dịch 1863
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-06-14 05:14:59
Số Trong giao dịch 1834
chuyển tiếp Bằng Unknown
471189
Dấu thời gian 2017-06-14 05:08:20
Số Trong giao dịch 2188
chuyển tiếp Bằng Unknown
471114
Dấu thời gian 2017-06-13 16:59:31
Số Trong giao dịch 2253
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-06-13 16:59:06
Số Trong giao dịch 2161
chuyển tiếp Bằng Unknown
471113
Dấu thời gian 2017-06-13 16:53:51
Số Trong giao dịch 2472
chuyển tiếp Bằng Unknown
470930
Dấu thời gian 2017-06-12 09:44:11
Số Trong giao dịch 2044
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-06-12 09:44:20
Số Trong giao dịch 1865
chuyển tiếp Bằng Unknown
470929
Dấu thời gian 2017-06-12 09:32:13
Số Trong giao dịch 2012
chuyển tiếp Bằng Unknown
470613
Dấu thời gian 2017-06-10 04:38:54
Số Trong giao dịch 1476
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-06-10 04:38:55
Số Trong giao dịch 1276
chuyển tiếp Bằng Unknown
470612
Dấu thời gian 2017-06-10 04:36:34
Số Trong giao dịch 2061
chuyển tiếp Bằng Unknown
470307
Dấu thời gian 2017-06-08 05:11:19
Số Trong giao dịch 1703
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-06-08 05:11:34
Số Trong giao dịch 1905
chuyển tiếp Bằng Unknown
470306
Dấu thời gian 2017-06-08 05:09:12
Số Trong giao dịch 1844
chuyển tiếp Bằng Unknown
468376
Dấu thời gian 2017-05-27 13:07:19
Số Trong giao dịch 3660
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-05-27 13:07:17
Số Trong giao dịch 3828
chuyển tiếp Bằng Unknown
468375
Dấu thời gian 2017-05-27 13:07:15
Số Trong giao dịch 2596
chuyển tiếp Bằng Unknown
467201
Dấu thời gian 2017-05-20 00:16:31
Số Trong giao dịch 2236
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-05-20 00:16:14
Số Trong giao dịch 1141
chuyển tiếp Bằng Unknown
467200
Dấu thời gian 2017-05-20 00:14:26
Số Trong giao dịch 2213
chuyển tiếp Bằng Unknown
467156
Dấu thời gian 2017-05-19 18:21:06
Số Trong giao dịch 1872
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-05-19 18:20:47
Số Trong giao dịch 1824
chuyển tiếp Bằng Unknown
467155
Dấu thời gian 2017-05-19 18:10:19
Số Trong giao dịch 2254
chuyển tiếp Bằng Unknown
466979
Dấu thời gian 2017-05-18 13:38:14
Số Trong giao dịch 1240
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-05-18 13:38:25
Số Trong giao dịch 2570
chuyển tiếp Bằng Unknown
466978
Dấu thời gian 2017-05-18 13:16:23
Số Trong giao dịch 1970
chuyển tiếp Bằng Unknown
466705
Dấu thời gian 2017-05-16 18:25:44
Số Trong giao dịch 977
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-05-16 18:25:04
Số Trong giao dịch 1206
chuyển tiếp Bằng Unknown
466704
Dấu thời gian 2017-05-16 18:23:22
Số Trong giao dịch 464
chuyển tiếp Bằng Unknown
466598
Dấu thời gian 2017-05-15 23:02:45
Số Trong giao dịch 1975
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-05-15 23:03:06
Số Trong giao dịch 2014
chuyển tiếp Bằng Unknown
466597
Dấu thời gian 2017-05-15 22:56:51
Số Trong giao dịch 2155
chuyển tiếp Bằng Unknown
466252
Dấu thời gian 2017-05-13 20:41:14
Số Trong giao dịch 2100
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-05-13 20:41:20
Số Trong giao dịch 886
chuyển tiếp Bằng Unknown
466251
Dấu thời gian 2017-05-13 20:25:44
Số Trong giao dịch 2361
chuyển tiếp Bằng Unknown
465722
Dấu thời gian 2017-05-10 08:19:11
Số Trong giao dịch 2752
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-05-10 08:19:10
Số Trong giao dịch 2726
chuyển tiếp Bằng Unknown
465721
Dấu thời gian 2017-05-10 07:57:53
Số Trong giao dịch 3435
chuyển tiếp Bằng Unknown
464681
Dấu thời gian 2017-05-03 18:55:39
Số Trong giao dịch 2783
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-05-03 18:55:46
Số Trong giao dịch 2520
chuyển tiếp Bằng Unknown
464680
Dấu thời gian 2017-05-03 18:44:39
Số Trong giao dịch 1650
chuyển tiếp Bằng Unknown
464185
Dấu thời gian 2017-04-30 11:40:29
Số Trong giao dịch 1535
chuyển tiếp Bằng Unknown
Dấu thời gian 2017-04-30 11:39:59
Số Trong giao dịch 2591
chuyển tiếp Bằng Unknown
464184
Dấu thời gian 2017-04-30 11:22:01
Số Trong giao dịch 769
chuyển tiếp Bằng Unknown

Trang tiếp theo >>