0 Chi tiêu Đôi Gần 200 lần chi tiêu kép (10 phút Cache)

Double sử dụng trên trang này có thể là không chủ ý. Trong trường hợp chi tiêu gấp đôi được tạo ra một cách độc hại được liệt kê trên trang này thì không có dấu hiệu cho thấy nó đã thành công hoặc bất kỳ thương gia hoặc người dùng nào cũng mất tiền.