Thống kê tiền tệ

Tổng số bitcoin đã được được đào; nói cách khác, mức cung bitcoin hiện tại trên mạng lưới.

Tổng bitcoin đang lưu thông
Tổng số bitcoin đã được được đào; nói cách khác, mức cung bitcoin hiện tại trên mạng lưới.

Giá thị trường bình quân bằng USD trên các sàn giao dịch bitcoin lớn.

Giá thị trường (USD)
Giá thị trường bình quân bằng USD trên các sàn giao dịch bitcoin lớn.

Tổng giá trị mức cung bitcoin đang lưu thông tính bằng USD, theo tính toán bằng giá bình quân thị trường hàng ngày trên các sàn giao dịch lớn.

Giá trị vốn hóa thị trường
Tổng giá trị mức cung bitcoin đang lưu thông tính bằng USD, theo tính toán bằng giá bình quân thị trường hàng ngày trên các sàn giao dịch lớn.

Tổng giá trị khối lượng giao dịch bitcoin tính bằng USD trên các sàn giao dịch lớn.

USD Khối lượng giao dịch thương mại
Tổng giá trị khối lượng giao dịch bitcoin tính bằng USD trên các sàn giao dịch lớn.

Chi tiết khối

Tổng kích cỡ mọi tiêu đề khối và giao dịch. Không bao gồm các chỉ số cơ sở dữ liệu.

Kích thước chuỗi khối
Tổng kích cỡ mọi tiêu đề khối và giao dịch. Không bao gồm các chỉ số cơ sở dữ liệu.

Kích cỡ khối trung bình tính bằng MB.

Kích thước khối trung bình
Kích cỡ khối trung bình tính bằng MB.

Tổng số khối đã khai thác nhưng chưa được chốt vào chuỗi khối Bitcoin chính.

Khối mồ côi
Tổng số khối đã khai thác nhưng chưa được chốt vào chuỗi khối Bitcoin chính.

Số lượng giao dịch bình quân mỗi khối.

Số giao dịch mỗi khối
Số lượng giao dịch bình quân mỗi khối.

Thời gian trung bình để một giao dịch được chấp nhận vào một khối đã khai thác và được đưa vào sổ cái công cộng (lưu ý: chỉ bao gồm các giao dịch trả phí thợ đào).

Thời gian xác nhận trung bình
Thời gian trung bình để một giao dịch được chấp nhận vào một khối đã khai thác và được đưa vào sổ cái công cộng (lưu ý: chỉ bao gồm các giao dịch trả phí thợ đào).

Percentage of blocks signalling SegWit support

Percentage of blocks signalling SegWit support
Percentage of the last 2016 blocks that signal support for the activation of the SegWit soft-fork.

Thông tin khai thác

Ước tính số giga hash mỗi giây (hàng tỷ hash môi giây) Mạng Bitcoin đang thực hiện.

Tỷ lệ băm
Ước tính số giga hash mỗi giây (hàng tỷ hash môi giây) Mạng Bitcoin đang thực hiện.

Một ước lượng của phân phối hashrate giữa các hồ khai mỏ lớn nhất

Phân phối Hashrate
Một ước lượng của phân phối hashrate giữa các hồ khai mỏ lớn nhất

Thước đo độ khó tương đối để tìm ra một khối mới. Độ khó được điều chỉnh định kỳ làm chức năng của việc có bao nhiêu năng lực băm đã được triển khai bởi mạng lưới các thợ đào.

Độ khó
Thước đo độ khó tương đối để tìm ra một khối mới. Độ khó được điều chỉnh định kỳ làm chức năng của việc có bao nhiêu năng lực băm đã được triển khai bởi mạng lưới các thợ đào.

Tổng giá trị thưởng khối coinbase và phí giao dịch trả cho thợ đào.

Doanh thu khai thác
Tổng giá trị thưởng khối coinbase và phí giao dịch trả cho thợ đào.

Tổng giá trị của mọi phí giao dịch thanh toán cho thợ đào (không bao gồm giá trị coinbase của thưởng khối).

Tổng phí giao dịch
Tổng giá trị của mọi phí giao dịch thanh toán cho thợ đào (không bao gồm giá trị coinbase của thưởng khối).

Một biểu đồ hiển thị thợ mỏ doanh thu theo phần trăm của khối lượng giao dịch.

Chi phí% các giao dịch Khối lượng
Một biểu đồ hiển thị thợ mỏ doanh thu theo phần trăm của khối lượng giao dịch.

Một biểu đồ hiển thị thợ mỏ doanh thu chia cho số lượng giao dịch.

Chi phí cho mỗi giao dịch
Một biểu đồ hiển thị thợ mỏ doanh thu chia cho số lượng giao dịch.

Hoạt động của mạng lưới

Tổng số địa chỉ duy nhất được sử dụng trên chuỗi khối Bitcoin.

Địa chỉ duy nhất
Tổng số địa chỉ duy nhất được sử dụng trên chuỗi khối Bitcoin.

Số lượng giao dịch Bitcoin khẳng định hàng ngày.

Khối lượng giao dịch
Số lượng giao dịch Bitcoin khẳng định hàng ngày.


Số lượng giao dịch Bitcoin thêm vào mempool mỗi giây.

giao dịch Rate
Số lượng giao dịch Bitcoin thêm vào mempool mỗi giây.

Số lượng giao dịch đang chờ đợi để được xác nhận.

Mempool số giao dịch
Số lượng giao dịch đang chờ đợi để được xác nhận.

Tỷ lệ mà tại đó các mempool đang gia tăng mỗi giây.

Mempool Kích tăng trưởng
Tỷ lệ mà tại đó các mempool đang gia tăng mỗi giây.

Kích thước tổng hợp của các giao dịch đang chờ đợi để được xác nhận.

Mempool Kích
Kích thước tổng hợp của các giao dịch đang chờ đợi để được xác nhận.

Số lượng chưa chi Bitcoin giao dịch kết quả đầu ra, còn được gọi là kích thước UTXO bộ.

Số lượng giao dịch kết quả đầu ra chưa chi
Số lượng chưa chi Bitcoin giao dịch kết quả đầu ra, còn được gọi là kích thước UTXO bộ.

Tổng số giao dịch Bitcoin, trừ những giao dịch liên quan đến bất kỳ địa chỉ nào thuộc 100 địa chỉ phổ biến nhất của mạng lưới.

Khối lượng giao dịch trừ các Địa chỉ phổ biến
Tổng số giao dịch Bitcoin, trừ những giao dịch liên quan đến bất kỳ địa chỉ nào thuộc 100 địa chỉ phổ biến nhất của mạng lưới. địa chỉ phổ biến.

Tổng số giao dịch bitcoin mỗi ngày trừ phần thuộc chuỗi giao dịch dài. Có nhiều lý do chính đáng để tạo ra các chuỗi giao dịch dài; tuy nhiên, chúng cũng có thể được tạo ra bởi việc trộn tiền hoặc có thể thao túng khối lượng giao dịch.

Khối lượng giao dịch trừ các Chuỗi dài
Tổng số giao dịch bitcoin mỗi ngày trừ phần thuộc chuỗi giao dịch dài. Có nhiều lý do chính đáng để tạo ra các chuỗi giao dịch dài; tuy nhiên, chúng cũng có thể được tạo ra bởi việc trộn tiền hoặc có thể thao túng khối lượng giao dịch.


Tổng giá trị của mọi đợt xuất giao dịch mỗi ngày (bao gồm tiền hoàn lại cho người gửi ở dạng tiền thối).

Tổng giá trị xuất
Tổng giá trị của mọi đợt xuất giao dịch mỗi ngày (bao gồm tiền hoàn lại cho người gửi ở dạng tiền thối).

Tổng giá trị giao dịch ước tính trên chuỗi khối Bitcoin (không bao gồm tiền hoàn lại cho người gửi ở dạng tiền thối).

Giá trị giao dịch ước tính
Tổng giá trị giao dịch ước tính trên chuỗi khối Bitcoin (không bao gồm tiền hoàn lại cho người gửi ở dạng tiền thối).

Giá trị giao dịch ước tính về giá trị USD.

Ước tính giá trị giao dịch USD
Giá trị giao dịch ước tính về giá trị USD.

Ví chuỗi khối & Hoạt động API

Tổng số Blockchain Wallet được tạo ra.

Người dùng Blockchain Wallet
Tổng số Blockchain Wallet được tạo ra.