Trang chủ Những khối đã được khai thác trong chuỗi khối bitcoin gần đây Thêm...

Cao Tuổi Những giao dịch Tổng số đã gửi Đã chuyển tiếp bởi Kích cỡ (kB)
313053 8 minutes 1060 3,843.81 BTC Eligius 536.99
313052 31 minutes 815 5,032.35 BTC GHash.IO 403.85
313051 49 minutes 128 837.24 BTC 5.9.24.81 144.97
313050 47 minutes 1537 6,091.36 BTC GHash.IO 731.50
313049 1 hour 22 minutes 412 1,178.29 BTC GHash.IO 243.91
313048 1 hour 29 minutes 156 832.45 BTC GHash.IO 198.83
Giao dịch mới nhất
522f5fa457a824e49b7de1694... < 1 minute
ccbd64de3664d073ade098d40... < 1 minute
ded16606f5d2538dd68b5e853c05007ae092251499d02ed8c641030ef9fadfc1 (SatoshiBONES 12.5pct ) < 1 minute
147209573911b5a7eb6d9da1b... < 1 minute
9f5e83fc24121c4aeb6f3925229b80b920b3d8ef1452332ad2acc974870e10a8 (UpDown.BT ) < 1 minute
4cc1738292004c488b968e430... < 1 minute
812dacb11bd82fc23a19bcdae... < 1 minute
b232e2f68509830a4a849b355... < 1 minute
ef08ac7bb4e38e79d46beee18... < 1 minute
3eda1ca2b56dc9e5d7889e870... < 1 minute

Tìm kiếm

Bạn có thể nhập vào chiều cao của khối, địa chỉ, khối hash, giao dịch hash, hash160, hoặc địa chỉ ipv4..

Những link Bitcoin khác