บล็อกขุด
เวลาระหว่างบล็อก
Bitcoins Mined
ค่าธรรมเนียมการทำรายการทั้งหมด
จำนวนการทำธุรกรรม
ปริมาณการส่งออกรวม
ปริมาณธุรกรรมโดยประมาณ
ปริมาณธุรกรรมโดยประมาณ (USD)
สรุปภาพรวมตลาด
ราคาตลาด
ปริมาณการค้า
ปริมาณการค้า
ค่าใช้จ่ายในการทำเหมืองแร่
คนงานรายได้รวม
% ได้จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
% ของปริมาณการทำธุรกรรม
ค่าใช้จ่ายต่อการทำธุรกรรม
อัตรากัญชาและการใช้ไฟฟ้า
ความยาก
อัตรากัญชา

สถิติทั้งหมดมีระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้เว้นแต่จะระบุไว้