απορρίφθηκε Απογραφή Συναλλαγές και συγκροτήματα που έχουν απορριφθεί από τον κόμβο Bitcoin μας.

Χασίσι Λόγος Φορά
37908213bd53bb7cdfd108eb3... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:31:56
9a884c513ff783289c4d19249... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:31:56
1d8bc0fd0ba2b7f48c2c0954f... An outpoint is already spent in [225369618] 2017-02-25 20:31:33
d237a2e6ad0c48bd42883632f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:31:10
0cda962a937e1722c91112edf... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:31:06
3068a488d1705463207c95689... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:31:00
7a131d3bad868c75edea8cbf1... An outpoint is already spent in [225369618] 2017-02-25 20:30:36
5c7175b20ceeb9968eff10655... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:30:08
8f7bcb7e06b4365595ff1ec03... None Standard Script Output OP_RETURN 47cd6bd5a6298d768a5abc90564abb07714bff8457b211ea94337c8c0109acac 2017-02-25 20:29:59
4644e3f796a5e812b87cc33c5... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=223274697, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225036639, txOutputN=1}], value=39000000, address=1NPiqUnULrMRjbZ3xpLRKK2LwpGBRtVL12} 2017-02-25 20:29:46
b462f75c9923b87b56cb97edc... An outpoint is already spent in [225369618] 2017-02-25 20:29:38
d1a1be454955c9f568d345041... An outpoint is already spent in [225291603] 2017-02-25 20:29:34
675f1be8bf9ab90d9094820cd... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=225498239, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225498262, txOutputN=0}], value=92800000, address=1CJQhtpXKuDYZJN3LVMWzethNxMd3gszu5} 2017-02-25 20:29:32
d527ccf4ee30b664eb37b6ab7... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224069426, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225094400, txOutputN=2}], value=155310, address=1JL9xcWmFoy7RuakaDACi1m1KwqkkgL1B6} 2017-02-25 20:29:26
e6be3cb2dfb04f4fd49dd7e86... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=223274697, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225036639, txOutputN=1}], value=39000000, address=1NPiqUnULrMRjbZ3xpLRKK2LwpGBRtVL12} 2017-02-25 20:29:26
b2a68b23cb27b50556c9a015f... None Standard Script Output OP_RETURN 69643e3e1e84c703fe7755ef62961e403a0eddff09ff07a070bee1675904bf9fff120d1d 2017-02-25 20:29:04
d0680078a62f56406a1bf9b01... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:28:49
52867f452dab0813156557ca2... None Standard Script Output OP_RETURN ce98141d9dce2880c383b4c0b8fb6059f2a2696cbb744d0a55ea81cc 2017-02-25 20:28:42
e96b24a7c72aedfec56489ee8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:28:39
f67ed10da5e93df1dda01cae5... An outpoint is already spent in [225352422] 2017-02-25 20:28:36
22d2ad0fd60932c5e0726dd33... None Standard Script Output OP_RETURN 3e08a0b949d6d5fa5036160e4ca79de7a7bd6117e3023dd9f1235609bcd8ae32 2017-02-25 20:28:26
0d0e1a8c20cd2b2b8f1d201c4... An outpoint is already spent in [225369618] 2017-02-25 20:27:50
2c867592bc707ce5336994a83... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=223697620, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225094400, txOutputN=0}], value=21402, address=1KgSA3Z2XEMzuwigBB23T1t4sHWjjPgesQ} 2017-02-25 20:27:13
7b55781d080b979ecf1fa7be5... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224217063, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225045664, txOutputN=1}], value=638120, address=151T8BchgSXQiUV43rPiBWfqzoziYvwqRd} 2017-02-25 20:26:31
2b32d069db715bba62130dfec... An outpoint is already spent in [225413595] 2017-02-25 20:26:11
6741774aad77957b042444860... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=225424785, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225437632, txOutputN=0}], value=4857136, address=1FoK4W3G7uKLKfiWv31P4DPdGryAfYLRVj} 2017-02-25 20:26:02
c06467d1ff6d83d3b15b83a5b... None Standard Script Output OP_RETURN 25de2579291127c3e0895091aaad694e3dacb56075f8c4c48d3c502e805c817ea4c206325172afb0f852c7f8c6952d7d711b617757f7 2017-02-25 20:26:00
b5b59d7ae17bbfc3136938af0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:25:57
8556f331fc9fde9e6dd47d0d5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:25:53
dad56b6f09e0a41902b153f91... An outpoint is already spent in [225291603] 2017-02-25 20:25:30
1582178f38256d18621e79b2d... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:25:25
78aeac45c0a0e5a1af9cdf702... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:25:24
e6eb7a5c6ed0728be4c6b3395... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=225002218, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225002219, txOutputN=0}], value=2565622, address=1BZDLB3SonoBdN1cRwJkKCfKFE7kvFXFkW} 2017-02-25 20:25:23
1e4ec3df244bfc59e07e7d362... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c303145444954494f4e5331 2017-02-25 20:25:15
de66642cd2507543c759bfaab... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:25:04
911348acaab9589d7ef20afce... An outpoint is already spent in [225369618] 2017-02-25 20:24:48
76b57b6c06dedaaa366507235... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224944802, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225094400, txOutputN=3}], value=225226, address=1GPju9YVxB1qmabeNd2fugGDtsnqYBJzXo} 2017-02-25 20:24:44
9f65c6312dbea01d2df9903b4... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:24:44
ed4273d52f2397f45dc78ca10... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:24:44
964e302fb64383896ed1503a9... None Standard Script Output OP_RETURN 8f0fddf4d7a33ae879977bf816cdf0fbdca8fecb37ed910aaf49510a 2017-02-25 20:24:44
983896992523bbdd1d5b03ab9... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:24:38
546adae99a963e3865a870e4a... None Standard Script Output OP_RETURN fcec414692b556aaaf750c8288da849f3bc95f0cde6b5974755fe760 2017-02-25 20:24:31
374d020b7371ee66354556dee... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224217063, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225045664, txOutputN=1}], value=638120, address=151T8BchgSXQiUV43rPiBWfqzoziYvwqRd} 2017-02-25 20:24:22
fe83d8dbe0399e09fd0c518b6... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224196507, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=224994516, txOutputN=3}], value=1745097, address=15QVYgkbwtPSwwkWidMxEAVNJMaHpmH4L7} 2017-02-25 20:23:59
df64dc105c5aa645c8cc44452... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:23:58
589cdf42b825072203f0c42ae... None Standard Script Output OP_RETURN 0434a9e80c6685fe210c4f1b7e6a45752e8995ce1ffdc3fe4d27146bb8000000f42603004b4d4400 2017-02-25 20:23:48
19a05c200b7b331e3f5bbb410... None Standard Script Output OP_RETURN 21112a3e865227ea844c16ada83192bd70c6295a098e074758c64b9d2f0014009c2903004b4d4400 2017-02-25 20:23:48
aa5f53592263962304f68decb... None Standard Script Output OP_RETURN 9733e58b3af5675bd94e58b3d7d8dd945453a1d223f7c06a9d71a918369c35ab 2017-02-25 20:23:48
9ffec6a67fd2e0898ed5c1dc5... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:23:42
4e126ccecf3f37da3c0d35a60... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:23:38
a2ead0032c235f63faeb21135... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:23:38
479ced7b3712f17cc7de941e4... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:23:38
7e4dd066cdc99146c35a3ba72... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.88 2017-02-25 20:23:38
c24968e5a6986574f306ff595... The transaction is not final 2017-02-25 20:23:34
ed4bb5b2af2e31006ffece6b4... None Standard Script Output OP_RETURN 434302150060aca020 2017-02-25 20:23:34
7a1040c0cdedebc4e685bcba6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:32
324a87596eef7178c25849bf7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
ba3ab9ef77bf771f844eef2b6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
bf7690dda0fc3452093b68a84... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
9dbcfde78afcca8e6210aa4ec... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
cd1d8ef8f1bfd8fb07e90fb4d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
5b69a4e20c8e35bad5c33f45d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
d5ffe5485808ad82789a414f8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
89ef28a5240fc21c599fe2d9d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
163ff92aab211a2a0e1a50138... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
236fac856c52de4008d8b1f3f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
0ab287175f11968048bdcff9b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
34dcc2530a1c30d722c865b3f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
83467ce8e28bc7b2367f9cf53... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
9f4b8142b3cca067acce78c02... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
abc8d8fa992b47b35f2de4420... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
5550eedd04d03390301f65295... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
2601d3a9a5d9a8457f6f782f2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
ca9147f2d8436bd09c0215887... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
7c251b2b2c0e4609ee5864122... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
c4bb0ae29bffb850ca65ef3e0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
f890e90f6373e012213a83208... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
e73b7976ea0723fd6d014ee54... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
137dc05f78456577d51e3b5b1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
8548e09d395100065fff67982... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:31
e219470d6ec2ea1c26350f0d8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:30
5c6e33f22093ce7e7662ac227... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:30
eac88777475581fe8e078223f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:30
2225c2301970315f19dd19441... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:30
4989f89c970769dabacecd3f0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:30
e0b8f000d91cce4ff46b2818a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:30
5d1287366dfb10f1902247145... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:30
a481be7134549f46d61221d02... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:30
e67dec8964e4f7b25be79bba7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:30
5d3a7938e50cf21dbf5ffff41... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:29
30b848fcaff70950d5acf8fd5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:29
d7be98220a7898658aafbc3a1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:29
5983ee5fab712f7844cdabb2c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:29
d976203e33de9f09286a49626... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:29
ed6b46bb5b63d8faf1d47c40d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:29
7dda41611ee9dbc1201539b7b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:29
191016e781210481b734b6d06... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:29
09575ba7a19633dcc3f22a18f... The transaction is not final 2017-02-25 20:23:29
b360f090bb248d1de4fc22e5a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:29
4511ed2bb6088df60998fc626... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:23:29
eb5836cd300bdb1d35fdcbe4a... The transaction is not final 2017-02-25 20:23:28
1f129467d14bea036c5bf342f... The transaction is not final 2017-02-25 20:23:25
2dd2d91a21c2990632b879ba5... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:23:24
6f8e2847f80af98c291e24bb4... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:23:24
2e74aa3b5f86a81318e75d025... The transaction is not final 2017-02-25 20:23:23
b31b7d2a9c5bb29e8fc4b7140... None Standard Script Output OP_RETURN 4f41010001011b753d68747470733a2f2f6370722e736d2f7535366e7a62704d5058 2017-02-25 20:23:20
6b54816c0a21d88c498460bc0... The transaction is not final 2017-02-25 20:23:19
046fdbdb27ef49fc57789603e... The transaction is not final 2017-02-25 20:23:19
4ad9b078242b9b652fc204462... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:23:18
9ede5abadb9ab298e0d2e0595... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:23:07
fe113f5c1914e03f42a944ce6... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.44 2017-02-25 20:23:07
b70766958e3efbd757b2757f0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:23:07
ea74863f797d431cd30709a87... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:22:54
73f4bf3e5ce42df8301d998c6... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:22:54
06dbb73cd15c59728cf9526a2... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:22:54
d733f0c551010f069ce9039df... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:22:52
e7f43993a762f8ab073c69cd0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:22:51
f6f55bdb79233226e9d9a14db... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:22:51
7d5ad896c19139d1fee487b1a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:22:50
f8bdef26d6eb0136f9c85ef25... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=225002218, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225002219, txOutputN=0}], value=2565622, address=1BZDLB3SonoBdN1cRwJkKCfKFE7kvFXFkW} 2017-02-25 20:22:30
afc29e341ef8e16b32bfcc32a... None Standard Script Output OP_RETURN 63613766393164636237383432636566343231366265656361303866663161616266616635626131633733343766396330666135623732376464326333656636 2017-02-25 20:22:19
22aa48186ac3b8f36c8d6009a... None Standard Script Output OP_RETURN 68616c6c6f 2017-02-25 20:22:19
e2b334451f2f11b75e02b50d2... An outpoint is already spent in [225369618] 2017-02-25 20:22:19
dd889e5bb733177d164b36b45... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:22:17
988354e8418a6c0a4d5fef217... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=225002218, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225002219, txOutputN=0}], value=2565622, address=1BZDLB3SonoBdN1cRwJkKCfKFE7kvFXFkW} 2017-02-25 20:22:16
bdd5875b79fddebad06ef80e7... None Standard Script Output OP_RETURN 00f1d3adf2844bb348558f6652a82ad2b81c195c71d573e412e0e59c 2017-02-25 20:22:10
d3846cc3c956d971182f70bfb... None Standard Script Output OP_RETURN 2e0be6dea147089379f6d6b20ee057b68ae3f243ef026b512cd8224c 2017-02-25 20:22:10
6f9ba5a1e890e23c03490b660... None Standard Script Output OP_RETURN 89ba0c666ae053b94f1698da8fd33affc70c017459bc3846fa70fc7c 2017-02-25 20:22:10
d1e041741d5413746857b82a7... None Standard Script Output OP_RETURN 35684171ff7b29c5074287f292a76e396086e170313aff2cee5439e1 2017-02-25 20:22:10
b3a99a5d3ec792b724a55d872... None Standard Script Output OP_RETURN 89cb4c699072e4e2dce7c50cf43c55eded87c7267b62444a6f77adf2 2017-02-25 20:22:10
78d017a35cc70387048d7f97d... None Standard Script Output OP_RETURN 1f921a3236d7f20fb54109d75f1628183bbefb182d4ffcf3f6a29090 2017-02-25 20:22:10
5f184db78a44dbcddb11dc65b... None Standard Script Output OP_RETURN 315576ead465e82f5b532065980c4bc7d7e5cd46df26d003281df958 2017-02-25 20:22:10
b54762d7cac956c1d77b77e28... None Standard Script Output OP_RETURN 57b237359438ef8c2c36c5d9d4a5916c01c94f8bbaa1f3fc3968eca7 2017-02-25 20:22:09
91111e1c744dd484d80317d44... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:22:08
c0c59a3e7832906d9ce245257... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:22:06
451933972ebd181a7003f337d... None Standard Script Output OP_RETURN d18c20119ab74474f17af911e31579c5ac56d536ff55f393a1a63f42 2017-02-25 20:22:06
008710c779c7b7a691f0c5d89... None Standard Script Output OP_RETURN ded693a115ac2cf818e483771a55064d691b9c68bcceec2b77b40baf 2017-02-25 20:22:06
e9513a7666c0a03ba50cb54c0... None Standard Script Output OP_RETURN 0b5798987b4e37d0a2de1bafae03dd1c4bed8df07027eaa14f1b5115 2017-02-25 20:22:06
20d8e387400cb5df37fb9dfe8... None Standard Script Output OP_RETURN e40c7faf2b4cf7f76125e79aff3855ef51ef59b99bad3373bac2734c 2017-02-25 20:22:06
20e086c66124a98e0fa4ea2b2... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f0000000132f6c380 2017-02-25 20:22:06
7a2ccd5c8b9eadb2606b1e3c2... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=225002218, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225002219, txOutputN=0}], value=2565622, address=1BZDLB3SonoBdN1cRwJkKCfKFE7kvFXFkW} 2017-02-25 20:22:05
1768f229f4af89a19f0fba255... None Standard Script Output OP_RETURN 05f8f4aaed1361b623c2d64148b41affc8e7a707a006346f24cf92cc64003000c42903004b4d4400 2017-02-25 20:21:57
0bb640b311a081d8de6a326f3... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=225002218, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225002219, txOutputN=0}], value=2565622, address=1BZDLB3SonoBdN1cRwJkKCfKFE7kvFXFkW} 2017-02-25 20:21:47
14af1e513db1c97e1de5994d6... None Standard Script Output OP_RETURN 97b18c4ab5e7edd13dd137735b7e4faa22cd280f3cd530fecfa24a450c6386ad7daca7808cf9ee718151d8724ee4c96bb37316e33f19 2017-02-25 20:21:45
982e91b2c7072efd195e834d2... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224876629, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225363285, txOutputN=1}], value=200000, address=19yfiHYJiZMddBTx8ScU2hHobLWYR7i7u1} 2017-02-25 20:21:33
013b4445323910e0b4969d069... None Standard Script Output OP_RETURN 2521d6f9e277db7d7646671ce8d6d4496c4a838d9780e1df6754fa99f3d40fed 2017-02-25 20:21:29
c3dc73af36b1044db62c5af13... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=225002218, txOutputN=0}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=225002219, txOutputN=0}], value=2565622, address=1BZDLB3SonoBdN1cRwJkKCfKFE7kvFXFkW} 2017-02-25 20:21:25
b2d957ad3cec53bda617b88a3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:21:17
b19062f4bbe8897be1cebd4f4... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:21:07
d3a6fbe3d6d8b634e921dfede... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:21:02
8f76a963720e17ddb9a3b9483... None Standard Script Output OP_RETURN 65afe7138e4dcd920dc63c747bc5a87f3a2358dfcc2d33d8e4cdef99 2017-02-25 20:21:00
e41d327134568ade8040f7d0d... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:21:00
9ae193a37ccf10dcf626bdb1c... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:20:59
a0c18281557cbd5608c932f40... None Standard Script Output OP_RETURN 31327173794677715936466243733967797334346d33436266694258386d443244762d4859313338323039 2017-02-25 20:20:49
e1bb6c331bb613793975a0627... None Standard Script Output OP_RETURN 2ee98a1dcf125504a93fdf7e271db9f8de21856f78bdd4a45d462f80 2017-02-25 20:20:47
7f40757750da6a654d281e72e... None Standard Script Output OP_RETURN 6578616d706c652e636f6d3a3132332e62697a 2017-02-25 20:20:41
ace23dcaf93650dbe31816671... None Standard Script Output OP_RETURN 4e18e30f149c1f5b555c0f5301299f86c1e79ab84c084209b338b5de383d67e690dd44bf0ad6683d72d865bf 2017-02-25 20:20:36
851fc5d55a8e7b406e485a67b... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:20:35
e57dea1afa2bc13d60ea8453a... None Standard Script Output OP_RETURN bea4116ef0eb061e53761058c4c14e201b7f29713d7a11692cb1e927f5050893 2017-02-25 20:20:35
bd6b3503bdd505e84ab5766a0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:20:35
a159cf3450c4efe0971dc188c... The transaction is not final 2017-02-25 20:20:33
cb6fdae70f5e5397f28daaaf7... The transaction is not final 2017-02-25 20:20:32
2443e033aa117493e61a8b0e2... The transaction is not final 2017-02-25 20:20:32
b697a9a8b4772f552d11ce74f... The transaction is not final 2017-02-25 20:20:32
0b6bcb12a2bda2be81fa0c877... The transaction is not final 2017-02-25 20:20:30
6ca77b7add654b5ab08f0c9a8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:29
7b492bae148f22c23f63fac41... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:29
0f7fe0f12838162c908c45b2d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
c2a47dab4d951a08aaf07aee4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
0e9b154a07fce2370c4b6d7c8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
5a501f661eb238c580cc35404... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
da4fd05a1a42c6541ae35ff08... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
219f607128ac5996dbed800ff... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
1590c4e226c551e8e9a9047e0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
c55739dd58c426b6835d2b23e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
9c7585dad63c748bf17775b85... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
ed7d4ac16335c1e3c433ab1fe... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
16be30fac171b6ab20e886986... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
637ccc1be841b5e2e084a9ebf... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
a6fe2257b88bd9759f2e1ef05... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
b7b03bc1c1a6bfe3999769e3f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
2749b79e2306fdce28709cfbd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:28
2cdb6aad97020e7171ea23032... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:27
1c8b7d701f91d7468111625a4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:27
9ebc40f5d5402994672275e45... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:27
7589ac0d162de09562ba00e3a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:27
5c75892a39f50c61d923f2469... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:27
650347f2e452a3591f2af207b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:27
e474357b37302b04b00f5408e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:27
d89d92561253b154b36db0e75... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:27
df6c853262c089872f809b79f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:27
4b8d2efdfedb7f5c73564ef76... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:27
4155bdfd5596c3569f8e976f2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:27
9c23a9cf8f63eecb38abbbb9b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:27
eca12e992249d4f6e8d9dcb11... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:26
333cfe862c823addccb8cd138... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:26
cc95005ba6bdfe5e3439335dd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:26
c8403f80d970ee7b146c5be0e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:26
f952aa3434fcd5f544e422df6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:26
609dadccfb0249008ae562b49... None Standard Script Output OP_RETURN c8ee70208e1753a211800e6e39c7026a895723abcfbcdfcc20e70fea 2017-02-25 20:20:26
594a81f96abff6fa764c68053... None Standard Script Output OP_RETURN 248720455a98271fc406235808c9bbfcbdcabf86c11ccccda37f0fd7 2017-02-25 20:20:26
00e1c3d4fdc1638df7238cbde... None Standard Script Output OP_RETURN dd136233b1102b368ffab732c874dcf025f78a1273e4aa5b418b37af 2017-02-25 20:20:26
7b9cf7ef45e3bfc9a3fcd60fd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:26
ad5048609923d91ce1839f69d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:26
9a840100f8fd88d9db4d3ac06... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:26
86a7f5c955695ac3fabaaea7e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:26
b519a3506a6dd20835ef06804... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:26
0021d36699df732b50b68e043... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:26
ac86c43c36172b117be07c080... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:26
ba6b42c14c7a0a0ac9dc1af48... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:26
7138ddeaafecad2832e5afb78... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:25
c6f30ee485a1ee43710dcc029... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:25
b52ed29183faf4b9efb6c6f48... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:25
c90732ca67642bf98bbee540b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:25
56a43c5f647979e18ef71af7f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:25
5355859000ee44cf2d83d4fae... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:25
0c115d949656aa6b3bc16dec2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:25
0556537fad69b5776c037b887... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:25
35018240fb3e541424c3629ab... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
63e241c7bacdf7f66b33c9688... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
a8af9a7cb43a4ff65cb657b89... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
1023a171b14fc81f4cbcfde88... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
e8d096d1ff57aa67317f6c8b7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
ee567fcc55c5ee8207583b7cc... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
f64f155ae81f66905bf19e94b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
1ac483054d251a08c030020a0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
a8fe451ed789f9009b392d0e8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
4d56f5b3fdacebdb19e7f8114... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
51d4f79332ea3eba65e4a9e63... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
2d2a204fe9d7bc494c34d8149... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
f705ef07a0c6a0250b7762721... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
cc804ceba74232c3b6f7c4d7d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
835a53a22bab4929d3b76cba8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
6a679652b7914211cfac857e9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
a6ab47d24f3c675f814fb1f7b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
8091500448476f2f4d0aa9a5f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:24
5d5dc28de3382bc36dea5fa8f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:23
dc894527587dc5da4948576e7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:23
64f0cff0cf11d384965dfea54... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:23
f95f0d000adb4dd4af6906930... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:23
1a448aa462f543bc6818d71ec... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:23
7973c5c418c457d1abc3f3efd... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:23
cf9d185b2e7afdf5b7a2b0c68... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:23
8bfddb5ee32986f415bcd7c63... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:23
25ecd4a468dbc2320a204bc7e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:23
6c8020c06c7ca0fa6240e9cc4... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:23
c97f908c37f0035f88f7260aa... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:23
e3aa1ba0344f47e3da16f2cda... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:23
0c1c6b3ac454911e5a10d0086... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:23
e9279de1fec663ffc3dcba20f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
ca1441080954280d39771f9f7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
e55c1afd733bebecc6b88cbed... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
513f517bd9f08bacdef5abe74... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
be98c655a28aa636bf2bc3f63... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
5f134c93579079973987babd6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
046500d89fb6a9f28230b6695... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
bcb6279d106d894a7f7d447b7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
f876966ba33685de3c62da9d2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
8cba62a21d1c3f180e57f9d9e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
995efd40badd0a0f1cea58624... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
58f034026f8ade079fab284f7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
68ff51f40124614d700859a6e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
2b63cc80f9e89f233f64c7044... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
9aafa6f8d948b2d5650664f96... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
51841f1c160d840733b53653c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
44b2ed945fbb5c114d36675ac... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
930a351d57c32f062402e80e3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
87ad5ecb48928f82306397d53... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
9659f34089efe72c71e8f0fb2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
8914e0a5edd68668f92b25e50... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
b8f2917d9dee396891e50357d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
2c0ccf8d1c54f3f9478fa739a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
bb979da334141db62bf4830b6... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
f47dcb918d33306875fbc698e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
44eaa9fc77f0726a0bbad8bed... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
c0dce42e778009aa1ff3e1595... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:22
9cf253d99b2476e779ed0018a... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:20:21
5e63a8a6ccbfc69169ba09e27... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:21
4f7ca287c3c2fe91af611ded4... The transaction is not final 2017-02-25 20:20:21
a43106b1619b90e5986e700c1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:21
11f1a938f2ef865cf7a0dc2f8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:21
d19a5b20523c0bebc393161a8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:21
2a2c8eeb94a608f7db1bb499b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:21
979491b8359f7f998fc0eba23... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:21
ed3004ba86b089253abe58348... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:21
724f99ffb11ebc113c49f1966... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:21
0f0e8acc83260f5749d453406... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:21
b5d29b0c01b692665cba99d3a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:21
ba5eda85008a66b76ac78a07c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:21
1bf62b1eff7796b776bb6d56c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:21
bc9cc370a41bc9f7608448a00... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:21
d542441e77f06b737a55aff98... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:20
6923ac896578f46964043bde0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:20
0d16ff49427b1f1a6fc692165... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:20
f836d346fa3390d5a938ae29d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:20
716bdfd16b415f137d90d6fe7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:20
4980961f9a85541946da0727c... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:20
6e15630f2892dd3eec8c6bc5b... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:20
2d2d8b6bb279b347d6ea33300... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:20
b4067245a5ed7262cccbb2663... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:20
3eaa29155d839979e793da746... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:20
7e936ab75aafe6cac3e96610d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:20
a539aa9f8c3f6a00bbaf5c14f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
2bfd6be7a424076c4402a5510... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
356f3df43b0c9df5599de5cb9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
becbee0d47f6299ab2e4f5630... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
3a589feddd4bf38e979fa2f99... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
9d351d3fd8c94b809a1d5ad28... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
eaa8405a1b3a43d635a41cdde... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
32477e2f55791393f29bb0890... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
432273991f2a46833d561bb45... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
02be83689dc5c02379b81382f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
6888883e66a7187d16b0eb26f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
7e290586fe0a90da9b43c108f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
335ae93b4cab66bd7cf3bdb8f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
6677db27b7e99a1fe25473fac... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
fac1e5a9925901eb5b4d9e440... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
5d5cfd4074bc8eafd4dd5e65e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
2923cc9b292447b08709f6ace... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
a2ee07d868e3b7250d06bf69a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:19
70c7c4697a01aac2eacc6d424... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:20:18
ec02409594029b202f6dc4e1e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:18
6ab02f527b357885a1554f9b2... The transaction is not final 2017-02-25 20:20:18
3b7ae709dd036771ad346068e... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
660dc9483a7bd7669923ff740... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
d86c38025b62a6adbc3923994... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
e9034a911ff912b8eaa8b187d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
522cb5d39244d73087eb1b7cb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
d2bf1214f954973ef445dfb69... None Standard Script Output OP_RETURN 0bea82044105810dab5ee8e36482bed375592e0735386ba8040ca8ad 2017-02-25 20:20:17
a20090613f3311864fd901ebb... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
81e67e22c6c43a611b934678d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
f0c73866276f267603c9dbda2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
9868cf4320f591040d2ca56f9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
bf06f8e2a1dafdc67b4265699... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
268f4fa0fc2e2702a68ad4a50... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
6fbef08997cf23bf847385f94... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
37241c14c57b7a2a9af002804... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
aa37c26b9e570ab4caec0f8b7... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
1f18f44f3664e768114520806... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
091528e5e3fe04221e4e16d1a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
6dfb2a22576fb70575fc808d9... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:17
fae938aa6a820769becb33e59... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:16
45c9f7e8fe74290c9cf747290... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:16
1cc2b88118ceb208b2cdef8aa... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:16
f5f23715f442c4f252fe99d8a... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:16
bf09d3d607d906bfb583f1bf3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:16
771e2de2e2d7f48be477a250d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:16
e0fa96f77565476853f5263cb... The transaction is not final 2017-02-25 20:20:16
bae7c2242cbdf51dd32d1d037... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:16
3c0bc38f569451dbaa74a37c8... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:16
8e6b726014354937f339104ac... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:16
d77fde72c2206bba438b8ace3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:16
87d3ecc566643471a2c986d21... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:15
5aad8c71e95207b31ef6d28d5... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:15
2fcb0f398dc007911e2af08e3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:15
b8a79245ca415ade128a0bec0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:15
34a85e528266e13c1676000f0... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:15
05f8cbaca7bfebca9256d8bb2... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:15
7810ada63ac771e6dcb42e511... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:15
ad8d028b88a1b3d827ef5a771... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:14
2411675007e42c95bac42474d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:14
507f782b099f5bce921bf0a7d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:14
7491facd03a36c55b727b03f3... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:14
efa9d1021dd25a3d5bdf56a41... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:14
7968951c2ad84a8b2d441ddea... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:14
a5167d4fdc523297a0fdf34f1... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:14
c88cf43378698759ad41b187d... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:14
790886b32ca69bcbd93a3e66f... Transaction was previously accepted but has been pruned from our database. 2017-02-25 20:20:14
aa8b618d13b771acc94b44adc... The transaction is not final 2017-02-25 20:20:13
cd325e086942c27bc871ba793... The transaction is not final 2017-02-25 20:20:13
9ebdb769b8bd862a68a632bd9... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:20:11
affa6ac9f039cbbe2174aa956... The transaction is not final 2017-02-25 20:20:07
be133356614ac640102fb39f9... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:19:38
ff2adcac4d177314623825993... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:19:37
1a873fd0bf5dbfba4654760ae... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:19:32
7bd0ad5bed238ee3b23420924... None Standard Script Output OP_RETURN 16bf0193d3a39ca924e77b613512326aa2da064ccc521d93f8a9b538 2017-02-25 20:19:29
c503fc7dcbacbcfd3677fff76... None Standard Script Output OP_RETURN 4f4101000280dea0cb0580e09ecd1700 2017-02-25 20:19:26
19daa95e1115c39586b554c05... None Standard Script Output OP_RETURN 97654c06a950f9b0856b4375bbed315888e0f1e77b325e718d3e329f 2017-02-25 20:19:24
eeb49df43bc91f050f8f4db57... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:19:21
702cdb50c6854d9418a1ee44c... Value Input: 7530 < Value Output: 4294962126 2017-02-25 20:19:13
bc72e72997e3a6bb521b7ed1e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:19:09
e4966b301f690b5ce7a81f187... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:19:02
a9bf92135f9367db27f0be938... An outpoint is already spent in [225369618] 2017-02-25 20:19:02
8ab19aada287b1b4096c977d7... None Standard Script Output OP_RETURN 5f8963e68159ff3954c1b4beeab67d3e0835405c4711b07906976d5309000600043003004b4d4400 2017-02-25 20:19:01
cb738b5c01a986bd94fe7f5b3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:19:01
bcbb06dbd67d22687a9049d3b... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:18:54
0cca231a6bcc76758a27b3709... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:18:53
d30542d975d248863da3cbfc8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:18:52
6b6b4033a798186ae5ee62aa0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:18:49
e8b9c2bc9b5badeb97a4ea9e7... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:18:49
4ea9f5c7eded753e3f096a512... None Standard Script Output OP_RETURN e11b24a6cf88505605825093cffcd76ab847510eab0deec133636ed8 2017-02-25 20:18:46
e02090396fd7c7f1d4c296a6d... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c303145444954494f4e5332 2017-02-25 20:18:42
a39e522a043a09f5b805de8dc... None Standard Script Output OP_RETURN 349872e9143e34e0b13c74c413939f88ccab480956b07161f5683af218000100482803004b4d4400 2017-02-25 20:18:40
441f87bb54254edf9d67c7ce5... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:18:39
721b43d2200613d0f8c1eb2dc... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:18:39
c9ff2ca87674a939f966c0d9c... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:18:39
63f416f5e4bf7659db3910bb4... An outpoint is already spent in [225291603] 2017-02-25 20:18:39
53e357f3c3214f4bd67ba6d36... None Standard Script Output OP_RETURN 456c5b8d507d5e7e7344ce5d8d0e04f1bdb3b14b2ac1e8a6cb34f5d3 2017-02-25 20:18:39
18db1a41f9aa932b6f0bde826... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:18:37
dbd13a3083af0f7cdb9cfc038... None Standard Script Output OP_RETURN 0b793f7b713537f6a56e22e0e39b6486ef013e14e781922daf0a6bd0a9000000ce2403004b4d4400 2017-02-25 20:18:37
ee265fd41071cea19d7abc54a... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:18:36
5de10387cab794523e923e37f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:18:36
9feb6cb26f263a81e771d286d... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:18:36
38acefe69f9e24f3c2316d847... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.5 2017-02-25 20:18:36
d3f6d4d66a5971be76ed33bc5... None Standard Script Output OP_RETURN 434302150020e4 2017-02-25 20:18:34
5ee79ca48c0873a56fba1f44e... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:18:34
1f14339284a537d76fbde13d4... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:18:32
c71e1185bd79e7eedc859d7da... None Standard Script Output OP_RETURN 6137f282399f853109ba643e1ddb38a91529e54f 2017-02-25 20:18:30
05de13e943c04d6e1a921f4dd... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:18:25
1ab98db9d63c5014b834471a6... None Standard Script Output OP_RETURN 7370656564746573742d32303137303232322d313033302d5554432b31 2017-02-25 20:18:24
1e1538a706a02ad9ba33e77d9... None Standard Script Output OP_RETURN 56fc5eea1a9e508bea4336d5cbb24b9c346e9165 2017-02-25 20:18:23
b848ca3db4e4cb1fd6ddc6842... None Standard Script Output OP_RETURN 3a6661882ddd350b013bb3a7aa4a7a6d9327a72f 2017-02-25 20:18:22
916419aa35717c0024783b955... None Standard Script Output OP_RETURN 4fc2924dfe8cb018186b4b97f139e8134404995d09ba799a7e23c6d4bd7d3701662803004b4d4400 2017-02-25 20:18:17
dfcb4af8ae8b16fcc9217d118... None Standard Script Output OP_RETURN ee0ac7c35b869d68722e4883d6a8ad7472eae185 2017-02-25 20:18:15
c2e1509e2737d231359fccb55... None Standard Script Output OP_RETURN 426c6f636b2072657761726420636861726c69652064656c7461 2017-02-25 20:18:14
7eedc7b605047f787688c65f2... None Standard Script Output OP_RETURN 2e3b72dd520994a1ae67ca1bdd29f33ea106b42d7c967e40028fd07f 2017-02-25 20:18:10
90a286402efb6b240cd845196... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:18:09
3280d8ed209358920bb3298af... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:18:08
12ea798a247d1037c1eb98f17... None Standard Script Output OP_RETURN 5fa98a64daaf9cfc9a5cbfd42c9a3e9936cd92b6a9aac41ae47d82e6 2017-02-25 20:18:06
b11377bc2236b83f6271c2cf4... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:18:06
6ff53016ea75f91dcb4d18895... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:18:06
bdabdef835ebb9e0ab633f3de... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:18:06
98e65d9607a5a9e6757e3e872... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:18:06
2163691e3ddf853b83d9498e7... None Standard Script Output OP_RETURN 1e1da0170336290326a9a75b0559af7a18d645de02b35b7a61d81743 2017-02-25 20:18:06
15fa17c8b457ddee7be60880b... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:18:06
97f5a836759f5592933a32736... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:18:06
019e965c7e5cc9e8c431600dc... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:18:05
075df1dcbf3223e06392b173f... None Standard Script Output OP_RETURN 4343020560aca0200060aca02030 2017-02-25 20:18:03
2e34846bac4330832c9664275... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-02-25 20:18:02
e855b20044250bf6dd0c7149e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:18:00
039aef7f55135ebd4fd8507d0... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:18:00
02b6740cdf7680415509ea81d... None Standard Script Output OP_RETURN 53504b6d7e904cafe4004afc2c45a675e8c347971e3b4020c11398b4cd861a1b605e4a16cfb28c63 2017-02-25 20:17:59
a6eeeb2411883a2a7d9033874... None Standard Script Output OP_RETURN 4d386a4d466a38326a387561743773527462477374773d3d 2017-02-25 20:17:59
c8afd0b2c70aa987d0e850829... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:17:58
be3733d393357e791f8e546ac... None Standard Script Output OP_RETURN 2f918e11fdd573b9b5fde087033529bf2cc1f751c4d2d5b83b7d5fd3 2017-02-25 20:17:58
642614f9956f631cf92df336c... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:17:58
7323ae8dcde1cb182fd269397... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:17:40
14319b83937989204b13a69c3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:17:38
2b32afc8509a427a585674621... None Standard Script Output OP_RETURN 65c805e76772e05817ffa7e7b8a5cfec54b41c7e6df387bfcff90037 2017-02-25 20:17:38
f78818ec90262a8b1ee4b7e2b... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:17:37
e557aebc979a22cc5a90c98c9... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-02-25 20:17:32
715264f3e45921e65b09b8ff0... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:17:32
f7ad354a9ed7ae6cb8a119332... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c303145444954494f4e5331 2017-02-25 20:17:32
6958040963fed2faae9f73dd7... None Standard Script Output OP_RETURN 344d7a307635486f53652f4e68757644494f322f32413d3d 2017-02-25 20:17:32
27d5330feda9b513b2b93c295... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:17:31
3c3c35f9f9b2691254be7a773... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:17:31
096b5691ab95aadce1a86ba6d... None Standard Script Output OP_RETURN 03ecb37e3e9098de855e391d1c957e2210dccd1a6bde25ef42c0087d 2017-02-25 20:17:29
d03de7552d1432f6d421cbb44... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c303145444954494f4e533330 2017-02-25 20:17:26
a851d2e0c2a72d3b41c578c3c... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:17:24
e3231a5b0ca8c20c07848654c... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c303145444954494f4e533133 2017-02-25 20:17:23
b5460d8e6f09ebf5a22ad05c4... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c303145444954494f4e5331 2017-02-25 20:17:23
ac678f4d813d44f706ae30e3e... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000059000000024e160300 2017-02-25 20:17:19
c4487d21a7af259f85fee262e... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c303145444954494f4e5332 2017-02-25 20:17:17
14901a289c1504bb6a97a436b... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30314655454c 2017-02-25 20:17:17
3ae3834f10be02e41dbe886b4... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:17:17
19389b168ea55e75da013dd90... None Standard Script Output OP_RETURN 59f7a939356542df2f7351405da2ae1601e62b4e93e62f8f049d6ee2 2017-02-25 20:17:17
1ef6e01c23e20b7c2555caca3... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:17:17
ec2b24d6169d8156cf6b6c900... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c303145444954494f4e5331 2017-02-25 20:17:16
157fd09b4806339d338d6bcf0... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:17:14
c27b676e6908d42da9b693f10... Fee is too low / Not sufficient priority 2017-02-25 20:17:13
a1a014523cd60f2ca23203f03... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-02-25 20:17:12
583c0df7bb6c6de32461fda0f... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000000300000000000004bd 2017-02-25 20:17:12
f9ad3144ecdc15d8ac84dabc2... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:17:12
4b95414ba440c990f3ec2e3a1... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.0 2017-02-25 20:17:12
a961e13dfe8964f2ae1812960... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e69000000000000001f0000000f32fdc000 2017-02-25 20:17:11
99e36485ed3e89806a76e3eea... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:17:06
c902e417bdd45d8360b3e8721... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:16:59
cf3f39a85cdeac577cc037ccc... None Standard Script Output OP_RETURN 742b7755572b465778767a79566b6a334a73735034413d3d 2017-02-25 20:16:57
dc26f714345831ab7a8055719... None Standard Script Output OP_RETURN 5a7856544e6850457a4d664b5258624148616d4433513d3d 2017-02-25 20:16:56
3deba2ffef53b71f76a234b91... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.1 2017-02-25 20:16:52
62d6545c57963494c2d21b06e... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:16:35
8bfb93456157c3594ffa5a36d... An outpoint is already spent in [225369618] 2017-02-25 20:16:32
023ef58a30243c4b99f4d491f... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.4 2017-02-25 20:16:31
1e991d615b810784a08b05c07... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:16:31
ca348e2b5832eb098890c96a8... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:16:31
590add9c9b5ea076d15fe579c... None Standard Script Output OP_RETURN 6f6d6e690000000000000003000000000002d257 2017-02-25 20:16:29
3868fb63656dfa7cf7ab37356... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:16:28
0d1a870c54e44d95d2dfcfe03... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:16:27
74e0684ea0bd7835da1c12262... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:16:27
3f867fffd6c9d66288bfd4807... None Standard Script Output OP_RETURN 58593a56313a5d349e4307f37d07170f57ca9c3feabf353f489306dca6ac5b933f8faf2b0c09 2017-02-25 20:16:21
7e3b5f522286cb8dceb3c4a1d... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:16:17
c11d7b2f1f86f8daf33f45083... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:16:17
2a95e2b37d3a3654801a99f62... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:16:17
886ba281e003ca083b8642e83... None Standard Script Output OP_RETURN b70017e6207ada3c3dab57d5706f2f93bc36aff0a173a1289051f863aac2a9497a98db2f0960e6495527c74bb26803ef6d30f7f9a22b 2017-02-25 20:16:15
fb9ac3a71057ab1856cac7214... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:16:15
4d18658a2316bf10b8211dda8... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:16:15
a078fd7932b0e569488c470d5... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:16:14
033df66e6e2b2a44bcaaffd2d... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c3031524547495354455236 2017-02-25 20:16:14
0fde69f52e90bd3c8614448ab... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 0.52 2017-02-25 20:16:09
12efd6f792d5654e4d425ee52... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:16:07
f4394a4f04ef1cbc182900345... None Standard Script Output OP_RETURN 58593a56313a3982bd91ad4bebd1dd7dea232f8b0150ce56d32c115ee9406c3ac0a02b6e3e4c 2017-02-25 20:16:03
b071642b840d783990276cc66... An outpoint is already spent in [225307452] 2017-02-25 20:15:59
9260a963f6c505b0cd82d343e... Prev out is already spent DBOutput{outPoint=OutpointImpl{txIndex=224973046, txOutputN=1}, spending_outpoints=[OutpointImpl{txIndex=224978263, txOutputN=31}], value=8589611, address=1LKD3CzsXQhhjR8w4NUbsoueUTXXVPf8pg} 2017-02-25 20:15:53
34d459d9a2fd36b04a1474fac... None Standard Script Output OP_RETURN 7dee54c1432f0eb945bb77ec2e8922ac8752293ef0d6244d0cc82010 2017-02-25 20:15:52
03543c3e433a965696430d1d0... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30314655454c 2017-02-25 20:15:46
6cf6d9c0f9747e5c0f1446061... None Standard Script Output OP_RETURN 618890ab3b39bf406024aeb4629bffa3b03321fbe429f5ddeddc21f09f976fe4c52ddcce91f7a4a9c6184b99 2017-02-25 20:15:40
ff9370d2febccdf66430464e2... Fee is too low. Minimum fee is 1.5 satoshi / B. Is: 1.0 2017-02-25 20:15:40
2d6d2a6a41d92ceb4ed6f9321... None Standard Script Output OP_RETURN 08d80573ba94e5650cfdc308e9cbfbbb7b074d14008b1e964a01841e 2017-02-25 20:15:38
530a5de7cbfbe6e1c7d8a3758... All Outputs Are Very Small you must include a min (10000) satoshi fee 2017-02-25 20:15:34
af715c432b82cc3a2a2720a15... None Standard Script Output OP_RETURN 4153435249424553504f4f4c30315049454345 2017-02-25 20:15:29